O studiach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa

WYDZIAŁ POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA

Pl. Litewski 3
20-803 Lublin
tel. +48 81 537 60 02
www.politologia.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. +48 81 537 58 80
e-mail: rekrutacja@umcs.pl
www.kandydat.umcs.pl
www.irk.umcs.pl

www.umcs.pl
www.youtube.com/UMCStube
www.fb.com/umcslublin
www.instagram.com/umcs_lublin

Mocne strony

 • wykwalifikowana i przyjazna studentom kadra naukowa
 • zajęcia z naukowcami z całego świata (visiting professors)
 • warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków
 • rozbudowany program zajęć do samodzielnego wyboru przez studenta
 • wyjazdy studyjne do redakcji najlepszych czasopism opiniotwórczych krajowych, instytucji rządowych oraz organizacji międzynarodowych
 • możliwość studiowania w języku angielskim
 • podwójne dyplomowanie
 • najnowocześniejsza w regionie pracownia medialna i komputerowa
 • atrakcyjne praktyki i staże zawodowe krajowe i zagraniczne
 •  spotkania ze znanymi i ciekawymi ludźmi kultury, mediów czy polityki
 • działalność w mediach studenckich (m.in. w czasopismach „Polformance”,, TV UMCS oraz Radio Centrum, „Consensus”)
 • wyjazdy w ramach programu Erasmus i MOST
 • wielowymiarowa działalność organizacyjna: Samorząd Studencki, koła naukowe, organizacje studenckie
 • Legia Akademicka
 • praktyczne zajęcia, m.in. z podstaw strzelectwa, produkcji telewizyjnej i radiowej, fotografii, public relations
 • nasi absolwenci doskonale radzą sobie na rynku pracy

Kierunki studiów

Bezpieczeństwo narodowe

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

-        dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

 • zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym
 • zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

 • cyberbezpieczeństwo
 • bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej
 • bezpieczeństwo wewnętrzne RP
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

-        dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Specjalności:

 • marketing polityczny
 • medialna

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

 • redaktorska
 • public relations
 • dziennikarstwo on-line
 • digital media (specjalność w języku angielskim)

Politologia

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

-        dwa spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Specjalności:

 • administracja publiczna
 • doradztwo polityczne i medialne

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

 • administracja publiczna
 • bezpieczeństwo publiczne

Produkcja medialna

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

-        dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Specjalności: 

 • multimedia
 • organizacja produkcji medialnej

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

 • produkcja wydarzenia multimedialnego
 • produkcja w branży gier
 • realizacja filmowo-telewizyjna

Społeczeństwo informacyjne

Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

-        jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie

-        jeden przedmiot spośród: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

 • elektroniczna administracja
 • e-przedsiębiorczość

Stosunki międzynarodowe

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

-        dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Specjalności:

 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • integracja europejska
 • studia regionu Pacyfiku
 • stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

 • pozaeuropejskie studia regionalne
 • projekty międzynarodowe
 • dyplomacja ekonomiczna
 • międzynarodowy marketing terytorialny

Stosunki międzynarodowe –- studia prowadzone w języku angielskim

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

 • Economic diplomacy
 • International relations in East-Central Europe
 • International Place Branding

Studia wschodnie

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmiotu maturalne:

-        dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Specjalności:

 • wschodnioeuropejska (Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Państwa Bałtyckie)
 • euroazjatycka (Kaukaz Południowy, Azja Centralna)

Możliwości zawodowe

Absolwenci Wydziału Politologii pracują w:

 • instytucjach międzynarodowych, w tym zorientowanych na Europę Wschodnią
 • agendach organizacji międzynarodowych
 • korporacjach transnarodowych
 • dyplomacji
 • administracji publicznej
 • organizacjach pozarządowych
 • samorządach terytorialnych
 • zespołach reagowania kryzysowego
 • organach partii politycznych
 • biurach poselskich
 • organizacjach społecznych i gospodarczych
 • firmach i instytucjach pozyskujących fundusze unijne
 • mediach, reklamie i public relations
 • produkcji medialnej, filmowej, teatralnej
 • na rynku usług edukacyjnych
 • instytucjach kultury
 • biurach rzeczników prasowych
 • agencjach doradztwa medialnego
 • ośrodkach badania opinii publicznej i instytucjach naukowych

 

Wydział Politologii i Dziennikarstwa oferuje kształcenie na 8 kierunkach studiów I i II stopnia, studiach doktoranckich z zakresu nauk o polityce i nauk o mediach oraz specjalistycznych studiach podyplomowych. Spełniają one kryteria innowacyjności i wymagania pracodawców, dając szansę na zatrudnienie w wielu firmach i instytucjach życia publicznego. Studiowanie, to nie tylko ciekawe wykłady i ćwiczenia w nowoczesnych salach m.in. Inkubatora Medialno-Artystycznego. To przede wszystkim ludzie, pasjonaci swoich dyscyplin naukowych oraz studenci współtworzący atmosferę Wydziału - niepowtarzalną, bo miksującą doświadczenia wykładowców z entuzjazmem młodości. Dlatego warto być razem !

Studiuj za granicą!

Program Komisji Europejskiej LLP/Erasmus, w ramach którego studenci naszego Wydziału mogą odbywać część swoich studiów na partnerskich uczelniach europejskich. Większość uczelni partnerskich w programie Erasmus to znaczące ośrodki akademickie. Studia zrealizowane na uczelni zagranicznej umożliwiają zdobycie wielu umiejętności. Nasi studenci, którzy byli beneficjentami programu podkreślają, jak wiele korzyści daje ten program. Najczęściej wskazują na możliwość rozszerzenia programu swoich studiów, nauczenia się języków obcych i rozpoznania zagranicznych rynków pracy. Możliwość studiowania w innym kraju to cenne rozwijające młodego człowieka doświadczenie. Tego typu aktywność pozwala zdobyć wiele umiejętności i kontaktów, które niewątpliwie w przyszłości przyczynią się do zdobycia interesującej pracy. Wydział Politologii i Dziennikarstwa stale rozwija kontakty zagraniczne w celu zwiększenia stopnia umiędzynarodowienia studiów i stworzenia swoim studentom możliwości korzystania w pełni z całej europejskiej przestrzeni edukacyjnej na poziomie wyższym. Wydział Politologii i Dziennikarstwa zawarł umowy z 29 uniwersytetami europejskimi w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Islandii na Litwie, Łotwie, na Węgrzech, we Włoszech, w Hiszpanii, Grecji, Portugalii, Turcji, Francji, Rumunii, Belgii w Niemczech i Czechach.

MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST umożliwia wymianę studentów w ramach 20 polskich uczelni: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Rzeszowski. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. Można studiować w wybranej uczelni przez semestr lub cały rok.

MOST daje możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta,
 • wyboru dodatkowych zajęć dydaktycznych,
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami z innej uczelni,
 • prowadzenia badań,
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału,
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków i mobilnością.

Bądź aktywny! Realizuj swoje pasje!

Nasi Studenci realizują swoje pasje i zainteresowania działając w kołach naukowych. Organizują konferencje, spotkania, debaty z udziałem wybitnych dziennikarzy i polityków z Polski i zagranicy Redagują i wydają studenckie zeszyty naukowe „Consensus”, studencki magazyn „Polformance” i „Ofensywa”. Działają w Akademickim Radiu Centrum. Zdobywają w ten sposób umiejętności praktyczne, poszerzają swoją wiedze. Na naszym Wydziale działa 11 kół naukowych: Koło Latynoamerykanistów, Koło Myśli Społecznej i Ruchów Politycznych, Koło Naukowe Badaczy Bliskiego Wschodu, Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych, Koło Sympatyków Dalekiego Wschodu, Naukowe Studenckie Koło Samorządowców, Politologiczne Koło Naukowe, Studenckie Koło Dziennikarskie, Studenckie Koło Medialne, Koło Naukowe Debat Oksfordzkich i Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego.

Dysponujemy również Inkubatorem Medialno-Artystycznym - jest to wyjątkowy cyfrowy ośrodek twórczy, w którym prowadzone są zajęcia dla naszych studentów, np. na kierunku produkcja medialna. Jako dziennikarz, wydawca, czy producent możesz rozwijać się w TV UMCS!