Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Okres realizacji projektu: od 01.11.2012 do 31.10.2015 r.

Cel główny: 
Zwiększenie liczby absolwentów kierunków kluczowych dla gospodarki poprzez uruchomienie studiów międzykierunkowych "Matematyka i Finanse" do X.2015 r.

Cele szczegółowe projektu:
1. Zwiększenie atrakcyjności studiów przez wdrożenie systemu stypendialnego dla studentów w latach 2012-2015
2. Zwiększenie liczby absolwentów w stosunku do liczby studentów (w porównaniu do kierunku zamawianego-matematyka) poprzez wdrożenie zajęć wyrównawczych do X.2015
3. Podniesienie atrakcyjności kształcenia poprzez wdrożenie zajęć dodatkowych w latach 2012-2015
4. Podniesienie konkurencyjności studentów/przyszłych absolwentów na rynku pracy przez udział w spotkaniach z pracodawcami, warsztatach rozwoju zawodowego, praktykach i stażach do IX.2015
5. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do oferty edukacyjnej przez doposażenie sal do X.2015

Grupa docelowa:
Studenci/tki naboru 2012/13 studiów stacjonarnych I stopnia międzykierunkowych „Matematyka i Finanse”.

Projekt przewiduje:

1. Stypendia dla studentów.
• Szczegółowe informacje: zakładka „Stypendia”

2. Zajęcia wyrównawcze i warsztaty z:
• matematyki,
• informatyki.
Szczegółowe informacje: zakładka „Zajęcia wyrównawcze i warsztaty”

3. Zajęcia dodatkowe:
• Proponowane tematy: Wybrane modele matematyczne w ekonomii, Arytmetyka finansowa w Excelu, Pakiety statystyczne i ekonometryczne, Programowanie obiektowe, Matematyczne metody optymalizacji, Szeregi czasowe, indeksy i prognozowania, Wybrane zagadnienia z inżynierii finansowej, Modele matematyczne w naukach aktuarialnych, Wstęp do budowy aplikacji korporacyjnych
Szczegółowe informacje: zakładka „Zajęcia dodatkowe”.

4. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy:
• panele z potencjalnymi pracodawcami,
• warsztaty z potencjalnymi pracodawcami,
• „Warsztaty młodego pracownika”
• płatny staż w kraju dla 24 studentów/ek,
• płatny staż zagraniczny dla 1 studenta/ki.
Szczegółowe informacje: zakładka „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy”.

5. Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje: zakładka „Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych”