Tytuł projektu: „Studia zamawiane na UMCS – nowy kierunek fizyka techniczna”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Numer umowy:  UDA-POKL.04.01.02-00-183/11-00
Okres realizacji projektu: od 01.08.2011 do 31.10.2015

Cel główny:
Zwiększenie liczby absolwentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS poprzez uruchomienie nowego kierunku studiów "Fizyka Techniczna" do października 2015 r.

Cele szczegółowe projektu:
1. Poszerzenie oferty edukacyjnej Wydziału poprzez uruchomienie nowego kierunku studiów „Fizyka Techniczna” do 30 listopada 2011 oraz wprowadzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych do kwietnia 2012.

2. Zwiększenie (procentowe) udziału liczby absolwentów do liczby studentów (w odniesieniu do kierunku fizyka), do września 2015.
3. Podniesienie atrakcyjności studiów poprzez wprowadzenie oferty zajęć dodatkowych i wdrożenie systemu stypendialnego do czerwca 2015.
4. Dostosowanie kwalifikacji 50 studentów / absolwentów do oczekiwań rynku pracy do września 2015.
5. Wdrożenie nowego programu studiów kierunku "Fizyka Techniczna" na UMCS do lutego 2015.

Grupa docelowa:
studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, kierunku „fizyka techniczna”, rozpoczynający studia I stopnia w roku akademickim 2011/2012 oraz w roku akademickim 2012/2013r – 80 osób.

Projekt przewiduje:

1. Wdrożenie zajęć dydaktycznych z nowego programu studiów, na kierunku „Fizyka techniczna”. W ramach utworzonego kierunku zostaną uruchomione 2 specjalności:

• „Fizyka medyczna”,
• „Nowoczesne materiały i techniki pomiarowe”.

2. Zajęcia wyrównawcze z:
• fizyki,
• matematyki,
• laboratorium fizycznego.
Szczegółowe informacje: zakładka „Zajęcia wyrównawcze”.

3. Zajęcia dodatkowe:
• zajęcia i wykłady w języku angielskim,
• praktyki w laboratoriach naukowych Instytutu Fizyki UMCS,
• wykładów specjalistyczne przeprowadzone przez wybitnych naukowców lub specjalistów z przedsiębiorstw,
Szczegółowe informacje: zakładka „Zajęcia dodatkowe”.

4. Staże i praktyki studenckie, a w ramach tego:
• spotkania z przyszłymi pracodawcami na uczelni,
• praktyki w potencjalnym miejscu pracy dla 50 studentów,
• płatny staż w kraju dla 10 studentów,
• płatny staż zagraniczny dla 2 studentów.
Szczegółowe informacje: zakładka „Staże i praktyki studenckie”.

5. Stypendia dla studentów.
Szczegółowe informacje: zakładka „Stypendia”.

6. Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje: zakładka „Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych”.