O projekcie

Projekt JĘZYK POLSKI PONAD GRANICAMI jest w pełni zgodny z założeniami i celami Programu Promocja Języka Polskiego. Wpisuje się w strategię UMCS na lata 2019-2025, (zadania związane z rozwojem współpr. z uczelniami zagr.), jak również w strategię różnych dyscyplin naukowych uprawianych w Instytutach Filologii Polskiej i Neofilologii (prowadzenie działań promujących działalność nauk. instytutów, współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi).
Celem projektu jest wparcie polskiej mniejszości w regionie Ijui w Brazylii w obszarze zachowania tożsamości narodowej, doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem polskim i budowania poczucia więzi z polską kulturą (dawną i współczesną).

Aby ten cel osiągnąć zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Lubelskie Migawki - przygotowanie materiałów edukacyjnych dot. polskiej tradycji, współczesnego życia kulturalnego do wykorzystania przez Uniwersytet UNIJUI oraz przez Klub Polski w regionie Ijui.
  2. Polski w akcji - aktywności interakcyjne z wykorzystaniem przygotowanych materiałów w Klinice Języka Polskiego (Online) oraz mediach społecznościowych.
  3. Czas na zmianę - przygotowanie pakietu materiałów repertuarowych i poszerzenie umiejętności zespołów polonijnych.
  4. Z dalekiego kraju - Festiwal Wielokulturowości FENADI / EXPOIJUI 2021.
  5. Przygotowanie publikacji na temat zrealizowanych działań, która będzie upowszechniała osiągnięte rezultaty i promowała podjętą współpracę.

Działania będą realizowane we współpracy z Uniwersytetem UNIJUI, który będzie partycypował w przygotowaniu, wykorzystaniu i dystrybucji/udostępnieniu wypracowanych produktów.

Współpraca z UNIJUI przyczyni się do wzmocnienia społeczności polskiej, podtrzymania polskości wśród młodych Brazylijczyków, podniesienia poziomu znajomości j. polskiego oraz wiedzy o współczesnej Polsce. W dalszej perspektywie może to zaowocować realizacją nowych projektów naukowych, wymianą studentów i pracowników, realizacją kolejnych projektów edukacyjnych.

Zespół projektu:

dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS - kierownik projektu
dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS
dr hab. Małgorzata Rzeszutko, prof. UMCS
dr hab. Monika Gabryś-Sławińska, prof. UMCS
dr hab. Iwona Morawska, prof. UMCS