Tytuł Projektu:

„Humanista-stażysta''

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji Projektu:

od 1 października 2017 roku do 31 października 2018 roku

Wartość Projektu:

635 790,99 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

535 844,65 PLN

Opis Projektu:

Projekt zakłada realizację wysokiej jakości 6 tygodniowych (180 godzin zegarowych) staży zawodowych dla Studentów/-ek Wydziału Humanistycznego z kierunku:

 • Archeologa (II rok studia II stopnia)
 • Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi (III rok studia I stopnia oraz II rok studia
  II stopnia)
 • Historia (III rok studia I stopnia)
 • Kulturoznawstwo (III rok studia I stopnia oraz II rok studia II stopnia)
 • Lingwistyka stosowana (II rok studia II stopnia)
 • Logopedia z audiologią (II rok studiów II stopnia)
 • Technologie cyfrowe w animacji kultury (III rok studia I stopnia)

Programami stażowymi zostanie objętych min. 30% Studentów/-ek każdego z kierunków, roczników i stopni objętych wsparciem w Projekcie. Łącznie w stażach weźmie udział 108 Studentów/-ek studiów stacjonarnych Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 2017/2018.

Wszelakie działania w Projekcie prowadzone są z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Cel główny Projektu:

Podniesienie kompetencji praktycznych Studentów/-ek ostatnich dwóch semestrów kierunku Archeologia (II rok studia II stopnia), Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi (III rok studia I stopnia oraz II rok studia II stopnia), Historia (III rok studia I stopnia), Kulturoznawstwo (III rok studia I stopnia, II rok studia II stopnia), Lingwistyka stosowana (II rok studia II stopnia), Logopedia z audiologią (II rok studia II stopnia), Technologie cyfrowe w animacji kultury (III rok studia I stopnia) UMCS w zakresie zbieżnym  z efektami kształcenia i potrzebami pracodawców w okresie 13 miesięcy, poprzez realizację wysokiej jakości programów staży.

Grupa docelowa:

Uczestnikami/-czkami Projektu bedzie łącznie 108 Studentów/-ek studiów stacjonarnych Wydziału Humanistycznego UMCS w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach:

 • Archeologia (II rok studia II stopnia) - 5 osób
 • Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi (III rok studia I stopnia) - 9 osób
 • Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi (II rok studia II stopnia) - 8 osób
 • Historia (III rok studia I stopnia) - 15 osób
 • Kulturoznawstwo (III rok studia I stopnia) - 5 osób
 • Kulturoznawstwo (II rok studia II stopnia) - 5 osób
 • Lingwistyka stosowana (II rok studia II stopnia) - 25 osób
 • Logopedia z audiologią (II rok studia II stopnia) - 20 osób
 • Technologie cyfrowe w animacji kultury (III rok studia I stopnia) - 16 osób

 Główne rezultaty Projektu:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS - 98
 • Liczba Studentów/-ek którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS - 108
 • Liczba zawartych umów stażowych - 108
 • Liczba zaświadczeń o ukończeniu stażu - 98 

Staże będą realizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01). 

  Autor
  Milena Pastwa