O projekcie

Tytuł projektu: „Informatyka - nowe specjalności odpowiedzią na innowacje”

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer umowy:  POWR.03.01.00-00-N124/16

Okres realizacji projektu: od 01.04.2017 do 30.09.2019

 

Wartość projektu: 1 005 858,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 847 737,12 PLN

 

Cel główny:

Podniesienie kompetencji oraz wzrost umiejętności praktycznych 48 studentów studiów II stopnia na kierunku Informatyka w zakresie nowych technologii informacyjnych zgodnych z wymogami rynku poprzez udział w zajęciach realizowanych na nowoutworzonych specjalnościach: inżynieria danych, developerskiej, sieci komputerowe, testowanie/analizy/wdrożenia do IX 2019 r.

 

Grupa docelowa:

60 studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Informatyka

(nabór: 2017/2018) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

 

Projekt obejmuje dostosowanie i realizację programu kształcenia na kierunku Informatyka studiów II stopnia w trybie stacjonarnym do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu województwa lubelskiego przy czynnym udziale otoczenia społeczno-gospodarczego. W ramach dostosowania programu planowane jest utworzenie nowych, prorynkowych 4 specjalności:

1. inżynieria danych,

2. deweloperska (programistyczna),

3. sieci komputerowe,

4. testowanie/analizy/wdrożenia,

przy wsparciu pracodawców, którzy wykazują potrzebę pozyskania specjalistów z obszaru zgodnego ze ścieżkami oferowanych specjalności. Działania projektowe przebiegać będą zgodnie z następującymi etapami:

1. Opracowanie programu nowych specjalności na kierunku Informatyka studia stacjonarne II stopnia w konsultacji z pracodawcami;

2. Opracowanie sylabusów, skryptów i materiałów dydaktycznych do przedmiotów wchodzących w nowe specjalności;

3. Realizacja zmodyfikowanego programu studiów na kierunku Informatyka poprzez wdrożenie nowych specjalności - planuje się objęcie jednego pełnego cyklu kształcenia na studiach stacjonarnych II stopnia.