O programie

INFORMACJA O WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI LUBLINA I REGIONU

Jedną z form działań Katedry Lingwistyki Stosowanej dla środowiska jest współpraca ze szkołami miasta Lublina i regionu. Działania te są kontynuacją i rozwinięciem form współpracy, która miała swój początek w latach ubiegłych i są kierowane głównie do szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących oraz starszych klas gimnazjum.
Z powodzeniem realizowane są również inicjatywy adresowane do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, co jest uzasadnione nowymi standardami kształcenia nauczycieli.

Uzasadnienie nawiązania współpracy ze szkołami

Otwarcie Polski na Europę i świat stawia przed każdą grupą społeczną i zawodową nowe wyzwania. W dobie integracji naszego kraju z Europą  obiektem szczególnej troski wciąż pozostaje  nauczanie/uczenie się języka obcego jako narzędzia niezbędnego do funkcjonowania we współczesnym świecie.
Chociaż nauka języka obcego zyskała w ostatnich latach odpowiednią rangę w dokumentach oświatowych i w programach szkolnych, władze szkolne i nauczyciele języków obcych wciąż poszukują nowych form działalności, aby rozwinąć u uczniów zainteresowanie językami obcymi, nakłonić do podjęcia nauki kolejnego języka lub  pomóc w ewentualnym wyborze kierunku studiów związanego z językami obcymi. Oczekiwania te są zbieżne z celami stawianymi przez kierunki nauczające języków obcych, w tym lingwistykę stosowaną, która kieruje do uczniów i absolwentów szkół nie tylko przemyślaną ofertę studiów, ale również formy współpracy, które służyłyby integracji środowiska uniwersyteckiego ze środowiskami szkolnymi,  wzbogaciły wiedzę i doświadczenie młodzieży szkolnej o doświadczenie akademickie oraz ułatwiły jej adaptację w tym środowisku w chwili podjęcia studiów.

Cele współpracy

Obie strony stawiają przed sobą następujące cele szczegółowe skierowane do uczniów i nauczycieli języków obcych (JO):

 • dostarczenie uczniom i nauczycielom informacji o kierunku lingwistyka stosowana (program, specjalizacje, platforma LS, warunki przyjęcia na studia, perspektywa udziału w projektach unijnych, w tym w  programach międzynarodowej wymiany studenckiej, możliwości pracy po studiach itp.)
 • zapoznanie uczniów i nauczycieli ze specyfiką zajęć językowych na LS (głównie - praktyczna nauka języka, tłumaczenie)
 • zdobycie przez nauczycieli nowej wiedzy metodycznej i umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych związanych z nauczaniem / uczeniem się JO oraz doskonaleniem warsztatu dydaktycznego
 • wymiana doświadczeń i pomysłów dydaktycznych  między nauczycielami JO i wykładowcami ZLS  w zakresie rozwijania kompetencji kluczowej  „porozumiewanie się w językach obcych” 
 • zdobycie przez nauczycieli  kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lekcjach JO, w tym pracy z tablicą interaktywną
 • pomoc w zakresie przygotowania nauczycieli do przyjęcia zadań opiekuna praktyk studenckich
 • inne cele dyktowane bieżącymi potrzebami środowiska szkolnego i uniwersyteckiego i zgłaszane przez współpracujące strony.

Formy współpracy

Przewiduje się następujące formy współpracy skierowane do uczniów i/lub nauczycieli:

 • spotkania uczniów i nauczycieli  ze studentami LS (okazyjne imprezy dla szkół, np. „Hieronimki”, „Drzwi otwarte”, spektakle  i inscenizacje przygotowywane przez studentów, otwarte zajęcia Koła Naukowego, wizyty studentów w szkołach z informacją o kierunku) 
 • udział zainteresowanych grup uczniów w zajęciach akademickich (tłumaczenie, praktyczna nauka języka)
 • warsztaty tłumaczeniowe dla zainteresowanych uczniów prowadzone przez wykładowców ZLS w szkole
 • warsztaty metodyczne i wykłady o problematyce glottodydaktycznej, językoznawczej i kulturoznawczej dla nauczycieli
 • konsultacje wykładowców ZLS dla nauczycieli przy opracowywaniu autorskich programów nauczania, tworzeniu materiałów dydaktycznych  oraz rozwiązywaniu bieżących problemów w klasie językowej
 • przyjmowanie przez nauczycieli studentów LS na praktyki przedmiotowe z języka obcego
 • spotkania zainteresowanych uczniów z pracownikami ZLS (zawodowymi tłumaczami lub autorami podręczników) 
 • udział nauczycieli i uczniów w badaniach podejmowanych przez pracowników naukowych ZLS
 • wymiana materiałów i pomocy dydaktycznych
 • inne formy dyktowane bieżącymi potrzebami środowiska szkolnego i uniwersyteckiego.