Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS powstało 1 grudnia 2009 roku na podstawie umowy pomiędzy Fundacją „Russkij Mir” (Federacja Rosyjska) i Uniwersytetem M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie dotyczącej współpracy w dziedzinie propagowania języka i kultury rosyjskiej zawartej w czerwcu 2009 roku.

Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00

Cel działalności i założenia programowe:

 • popularyzacja języka rosyjskiego, literatury i sztuki, stanowiących ważny element kultury światowej oraz wspieranie programów nauczania języka rosyjskiego;
 • udzielanie pomocy wykładowcom, doktorantom, studentom oraz wszystkim zainteresowanym nauką języka rosyjskiego;
 • stworzenie warunków do zapoznania wszystkich zainteresowanych z klasycznymi i współczesnymi dziełami literatury i sztuki rosyjskiej oraz wielokulturowością Federacji Rosyjskiej;
 • przekazywanie wykładowcom, doktorantom, studentom Uniwersytetu i wszystkim zainteresowanym informacji o współczesnym życiu i historii Rosji;
 • rozszerzanie kontaktów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych oraz wymiany pomiędzy obywatelami i organizacjami Polski i Rosji.
 • wszystkie zasoby informacji zgromadzone w Centrum będą udostępniane korzystającym bezpłatnie. Przewiduje się ponadto współpracę w innych dziedzinach leżących w sferze wspólnych zainteresowań.

Zasady korzystania z zasobów Centrum:

 • Centrum oferuje i udostępnia zbiory biblioteczne i multimedialne wszystkim zainteresowanym. Sala multimedialna CJiKR zapewnia nie tylko dostęp do biblioteki zbiorów rosyjskojęzycznych, ale oferuje również możliwość skorzystania z Internetu, pracy z komputerem z programami w języku rosyjskim oraz oferuje możliwość oglądania programów telewizji rosyjskiej.
 • Korzystać z zasobów Centrum (sala multimedialna, księgozbiór) może każda osoba w godzinach otwarcia Centrum. Każdy, kto odwiedza Centrum, powinien wpisać się do specjalnej księgi odwiedzin, która służy rejestracji osób korzystających z Centrum.
 • Używanie komputerów Centrum, a także Internetu jest dozwolone wyłącznie w celu podnoszenia swojej wiedzy z zakresu języka i kultury rosyjskiej oraz przygotowania do zajęć z języka i kultury rosyjskiej. W razie wątpliwości co do właściwego użytkowania sprzętu informatycznego, decyzję podejmuje opiekun sali komputerowej Centrum.
 • Centrum oferuje możliwość zorganizowania pokazu, konferencji, koncertu lub innej imprezy o charakterze edukacyjnym bądź kulturalnym, związanej z językiem i kulturą Rosji na terenie i przy użyciu sprzętu multimedialnego należącego do Centrum, po uzgodnieniu z kierownictwem Centrum treści, terminu i zasad proponowanej imprezy.
 • Nie jest możliwe korzystanie z zasobów bibliotecznych i multimedialnych Centrum w godzinach trwania zajęć w ramach kursu językowego, a także w czasie imprez organizowanych przez Centrum.

 

FUNDACJA "RUSSKIJ MIR"

 related

         Fundacja "Russkij mir" powstała 21 czerwca 2007 roku na mocy rozporządzenia ówczesnego Prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Partnerami Fundacji są organizacje rządowe (m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki), placówki naukowo-badawcze (Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Rosji, Instytut Języka Rosyjskiego im. W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk, Rosyjska Akademia Nauk), organizacje naukowe (Międzynarodowe Stowarzyszenie Wykładowców Języka Rosyjskiego i Literatury MAPRJAŁ), liczne organizacje społeczne, skupiające Rosjan oraz miłośników języka i kultury rosyjskiej w kraju i poza jego granicami. Fundacja „Russkij Mir” współpracuje również z ogólnorosyjskimi środkami masowego przekazu – są to różnorodne wydawnictwa, portale internetowe, telewizja (kanał telewizyjny „Kultura”), portale edukacyjne i kulturalne (np. Muzea Rosji), biblioteki elektroniczne. W Zarządzie Fundacji zasiada wielu wybitnych przedstawicieli różnych środowisk. Są wśród takie osobistości, jak minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, ceniony na całym świecie reżyser Nikita Michałkow, a także uznany językoznawca Witalij Kostomarow.

        Celem Fundacji „Russkij Mir” jest popularyzacja języka rosyjskiego jako dobra narodowego Rosji oraz jako integralnej części kultury krajowej i ogólnoświatowej. Fundacja wspiera również programy nauczania języka rosyjskiego za granicą, współorganizuje imprezy kulturalne, finansuje różnorodne projekty dydaktyczne i badawcze.
        „Russkij mir”– to innymi słowy świat języka i kultury rosyjskiej. Jest to świat wielokulturowy i wielowyznaniowy, reprezentowany jest on bowiem nie tylko przez Rosjan, ale także przez przedstawicieli emigracji, a także obcokrajowców, zafascynowanych Rosją, jej językiem i dziedzictwem kulturowym.
        Z inicjatywy Fundacji „Russkij Mir” na całym świecie powstają kolejne centra języka i kultury rosyjskiej.