O konferencji

Międzynarodowa konferencja naukowa

Mediatyzacja sfery publicznej i prywatnej.
Międzynarodowe podejście porównawcze
 

17-18 czerwca 2021 roku

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
Sekcja Badawcza: Mediatyzacja – Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

Teoria mediatyzacji należy obecnie do najbardziej wpływowych nurtów badawczych w ramach studiów medioznawczych i dotyczących komunikacji społecznej. Jest to związane z jej aktualnością i użytecznością w procesie wyjaśniania transformacji społecznych wywoływanych przez media. Zmiany te zachodzą niemal w każdej dziedzinie życia publicznego czy prywatnego i coraz częściej zmuszają do refleksji. Dlatego też w ciągu ostatnich dwudziestu lat badania dotyczące procesów mediatyzacji uzyskały status jednego z najbardziej ambitnych i dynamicznych nurtów badawczych nauk społecznych. Wyjaśnienia specyfiki procesów mediatyzacji proponują kilka kluczowych obserwacji. Po pierwsze uważa się, że komunikacja medialna staje się coraz bardziej zaawansowana, ze względu na technologię i możliwości jakie dają różne kanały tej komunikacji. Po drugie zachodzi ona w naszym życiu (publicznym i prywatnym) w sposób nieprzerwany, a po trzecie – obejmuje coraz więcej problemów i pytań badawczych. Dlatego też celem naszej dyskusji podczas konferencji jest poszerzenie i pogłębienie rozumienia procesów mediatyzacji w zróżnicowanym środowisku międzynarodowym.

Proponowane zagadnienia:

Proponowane tematy dyskusji oraz zgłaszanych wystąpień powinny obejmować między innymi następujące zagadnienia:

  1. Teoria mediatyzacji – konceptualizacje i operacjonalizacje – podejście konstruktywistyczne i systemowe/instytucjonalne;
  2. Badanie (meta)procesów mediatyzacji – wyzwania metodologiczne;
  3. Nowe przejawy mediatyzacji w różnych kulturach i kontekstach społecznych, politycznych i technologicznych;
  4. Mediatyzacja komunikacji politycznej – automatyzajca, platformizacja, algorytmizacja;
  5. Mediatyzacja komunikacji i kultury;
  6. Mediatyzacja praktyk dziennikarskich;
  7. Specyfika mediatyzacji zachodzącej w różnych domenach życia publicznego i prywatnego – edukacji, religii, sztuki, muzyki, literatury, sportu, konsumpcji i in.;
  8. Pogłębienie procesu mediatyzacji – digitalizacja, datafikacja i supersaturacja życia prywatnego i publicznego.

Celem konferencji jest stworzenie forum dyskusji i możliwości współpracy naukowej między uczonymi zajmującymi się mediatyzacją, a także zaoferowanie przestrzeni do wymiany poglądów na temat kluczowych problemów teoretycznych i badawczych związanych z pogłębianiem się procesów mediatyzacji.