O Instytucie

Sekretariat

mgr Iwona Stańko

telefon/fax: 81 537 59 59, 81 537 59 11

pokój: 147B

iwona.stanko@umcs.pl


Dyrektor:

prof. dr hab. Janusz Szczodrak

telefon: 81 537 59 09

e-mail: szczo@poczta.umcs.lublin.pl


Z-ca dyrektora

dr hab. Roman Paduch, prof. nadzw.

telefon: 81 537 59 44

e-mail; Roman.Paduch@umcs.lublin.pl


Charakterystyka jednostki

Pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia obligatoryjne na kierunkach: biologia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska oraz przedmioty specjalizacyjne, seminaria i pracownie magisterskie dla studentów mikrobiologii i biotechnologii. Uczestniczą także w kształceniu doktorantów w ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia.


Rys historyczny

Instytut został utworzony w 1970 roku jako Instytut Mikrobiologii i Biochemii. W 1977 roku po reorganizacji został przemianowany na Instytut Mikrobiologii, a od lutego 1997 roku funkcjonuje pod obecną nazwą.

Dyrektorzy Instytutu:

  • prof. dr hab. Eugeniusz Gąsior (1970-1977);
  • prof. dr Zbigniew Lorkiewicz (1977-1981);
  • prof. dr hab. Zbigniew Kawecki (1981-1987);
  • prof. dr hab. Zdzisław Ilczuk (1987-1991);
  • prof. dr hab. Nikodem Grankowski (1991-1999);
  • prof. dr hab. Janusz Szczodrak - od 1999 roku.

Prowadzona działalność

Badania prowadzone w Instytucie dotyczą m.in. genetycznych i molekularnych podstaw symbiotycznego wiązania azotu, biosyntezy enzymów i kwasów organicznych o znaczeniu aplikacyjnym, badań nad strukturą genów eukariotycznych, badań nad udziałem cytokin w procesach chorobowych, roli mikroorganizmów w ochronie środowiska glebowego. Poszczególne zakłady Instytutu współpracują z wieloma jednostkami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą.
Uzyskane wyniki badawcze mają istotne znaczenie poznawcze, a w niektórych przypadkach również aplikacyjne. Wprowadzają nowe informacje do wiedzy o symbiotycznym wiązaniu azotu, poznaniu struktur powierzchniowych bakterii brodawkowych, oczyszczaniu i biosyntezie enzymów, wzajemnych oddziaływań pomiędzy grzybami i roślinami oraz etiopatologii chorób zwierząt i człowieka. Są wysoko ocenione przez wydrukowanie części z nich w czasopismach o zasięgu światowym. Dają także możliwości zastosowań praktycznych w działaniach na rzecz otrzymywania cennych bioproduktów, walki z niektórymi chorobami u ludzi oraz bioremediacji środowiska.


Pracownicy

W Instytucie zatrudnionych jest 42 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 7 profesorów tytularnych), 19 pracowników naukowo- i inżynieryjno-technicznych oraz 1 pracownik administracyjny. W skład Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS wchodzi 5 zakładów.