O Centrum

Centrum Europejskie UMCS powstało na mocy Zarządzenia nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Centrum Europejskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zgodnie z § 3 Zarządzeniama Centrum prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki integracji europejskiej w perspektywie interdyscyplinarnej.

***

Powstanie Centrum było kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy UMCS (głównie  w obrębie Katedry Prawa UE WPiA UMCS) a Uniwersyteckim Centrum Europejskim w Nancy (Francja) zainicjowanej przez dr hab. Ewę Skrzydło-Tefelską i prof. Jean-Denis Mouton.  

***

W lipcu 2017 r. J.M. Prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS wraz z Prezydentem Lublina UMCS dr. Krzysztofem Żukiem  zainicjowali rozpoczecie prac nad powołaniem Centrum. W dniu 14 sierpnia 2017 roku miało miejsce spotkanie Rektora i przedstwaicieli UMCS z władzami miasta Lublina  oraz Merem Nancy Laurent Hénart'em,  przedstawicielami miasta Nancy (miasta partnerskiego Lublina) i Centrum Europejskiego Uniwersytetu Lotaryńskiego. W  trakcie spotkania ustalony został kalendarz działań mających na celu powołanie centrum europejskiegoi UMCS a także podstwowe zasady współpracy pomiędzy  partnerami. W okresie do maja 2018 trwały intensywne przygotowania do powolania centrum, w których dużą rolę odegrała współpraca Wydziału Politologii UMCS ( prof. dr. hab. Marek Pietraś, prof. dr. hab. Walenty Baluk , dr Julita Rybczyńskaj) i  Wydziału Prawa i Administracji UMCS ( prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, dr Kinga Wernicka). Jednym z pomysłodawców utworzenia centrum europejskiego w Lublinie był także Czesław Bartela, Honorowy Konsul Rzeczypospolitej Polskiej (Konsulat RP w Nancy). Zainteresowanie ze strony wielu partnerskich uczelni ukraińskich podjęciem współpracy badawczej i dydaktycznej w zakresie integracji europejskiej również przyczyniło się do sukcesu przedsięwzięcia.

 ***

W dniu 28 listopada 2017 r.  podpisany został list intencyjny w celu podjęcia przez Strony porozumienia czynności zmierzających do utworzenia centrum europejskiego w UMCS. List podpisali pzredstwiciele  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Lotaryńskiego, Uniwersyteckie Centrum Europejskie  w Nancy (CEU), Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fed’kowycza w Czerniowcach, Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku oraz Miasta Lublin i Miasta Nancy.  

***

Podpisane w  dniu 7 maja 2018 r. porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Lotaryńskim, Uniwersyteckim Centrum Europejskim w Nancy (CEU), Instytutem Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Czerniowieckim Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fed’kowycza w Czerniowcach, Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku oraz Gminą Lublin i Miastem Nancy miało na celu podjęcie  niezbędnych działań zmierzających do utworzenia w Lublinie Centrum Europejskiego prowadzącego działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki integracji europejskiej w perspektywie interdyscyplinarnej.

***

Dnia 1 czerwca 2018 r. Centrum Europejskie Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej  rozpoczęło działanie na podstwaie Zarządzenia nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Centrum Europejskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej).