Nowy kierunek studiów podyplomowych

Studia podyplomowe z psychologii edukacyjnej - nowość w Polsce,innowacyjne studia w UMCS od 01.10.2021 r.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w najnowszą wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej, rozwinięcie umiejętności kompleksowego wspierania osób uczących się na każdym etapie rozwoju oraz uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Studia pozwalają nabyć kompetencje służące realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w  przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ponadto studia podyplomowe przygotowują do pełnienia roli eksperta ds. wspierania rozwoju człowieka w toku edukacji formalnej i pozaformalnej z uwzględnieniem wdrażanych przez MEiN zasad edukacji włączającej, oceny funkcjonalnej oraz uniwersalnego projektowania. Program studiów i jego realizacja oparte są na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie kooperatywnego uczenia się i grupowego rozwiązywania problemów.

Gwarantujemy doświadczoną kadrę trzymającą rękę na pulsie zmian w polskiej i światowej edukacji.

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Informacje: kierownik studiów - dr Tomasz Knopik (tomasz.knopik@umcs.pl)

 

Link do strony

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    7 czerwca 2021