Nowa jakość kształcenia w UMCS

Tytuł projektu/nr umowy:
Nowa jakość kształcenia/ Umowa nr UDA-POKL.04.03.00-00-157/12-00

Źródło finansowania:
Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020

Jednostka organizacyjna:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego

Wartość projektu:
1 327 880,70 PLN

Termin realizacji:
01.03.2013-31.01.2015