NNW 2018/2019

Ubezpieczenie NNW studentów

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok akademicki 2017/2018 została zawarta z firmą TUiR WARTA SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

 • okres ubezpieczenia: od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
 • Składka na ubezpieczenie: 45 zł
 • Suma ubezpieczenia: 46 000 zł

 Składkę można opłacić:

 • W siedzibie Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS, DS Babilon, pokój nr 4, w godz. 9:00-15:00
 • W wybranych Dziekanatach
 • Przelewem na konto:
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
  nr rachunku: 31 1140 1094 0000 2905 1600 1214
  tytułem: Ubezpieczenie studenckie/imię/nazwisko/nr pesel
 • Przelewem na konto:
  TUIR WARTA SA. Ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
  nr rachunku w mBank: 92 1140 1573 9400 0000 0000 1353
  tytułem: Ubezpieczenie studenckie/imię/nazwisko/nr pesel

Wpłat można dokonywać do 15 grudnia 2018 r.

Po 15 grudnia 2018 roku zgłoszenia proszę przesyłać na adres UMCS-NNW@warta.pl załączając skan podpisanej deklaracji przystąpienia oraz dowód przelewu tytułem: Ubezpieczenie studenckie/imię/nazwisko/nr pesel

Aby zgłosić szkodę, należy złożyć zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową oraz dołączyć komplet dokumentacji potwierdzającej zajście wypadku.

UWAGA! Studenci, którzy w roku akademickim 2018/2019 będą odbywać praktyki zawodowe, zajęcia laboratoryjne lub zajęcia terenowe, zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW. 

  Autor
  Samorząd Studentów UMCS