New Horizons in English Studies

Misją New Horizons in English Studies (NHES) jest publikowanie artykułów tematycznie i metodologicznie zróżnicowanych, lecz znajdujących się w obrębie badań z obszaru nauk humanistycznych w zakresie filologii angielskiej. Tym, co wyróżnia periodyk na tle innych publikacji, jest przeznaczenie łam czasopisma dla autorów będących na początku kariery naukowej, czyli studentów zarówno studiów licencjackich, magisterskich, jak i doktoranckich, co umożliwi im popularyzację ich dorobku w środowisku badaczy języka, literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. Niemniej istotna jest tu także promocja uniwersytetu oraz Instytutu Anglistyki UMCS w środowisku młodych anglistów, którzy wyrażają duże zainteresowanie publikacją artykułów naukowych, w tym pokonferencyjnych, w takiej właśnie formule. Aby zapewnić ciągłość oraz wysoką jakość publikacji, mecenasem periodyku pozostaje Instytut Anglistyki UMCS, a nad redakcją czuwają pracownicy Instytutu. Ponadto w skład międzynarodowej Rady Naukowej wchodzą uznani specjaliści w dziedzinie filologii angielskiej z ośrodków polskich i zagranicznych.