Nauki społeczne wobec zmiany

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ORGANIZOWANA PRZEZ INSTYTUT SOCJOLOGII UMCS W DNIACH 14-15 WRZEŚNIA 2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI


 Zmienność i niestabilność stała się współcześnie cechą przypisywaną wielu aspektom rzeczywistości społecznej. Powszechne jest też przekonanie o pogłębiającej się złożoności świata zbudowanego z wielowarstwowych, powiązanych i trudnych do dostrzeżenia procesów. Zjawiska globalne wpływają na lokalne życie społeczne i relacje międzyludzkie. Wzrasta świadomość narastających powiązań i zależności, nasilając potrzebę znalezienia sposobów ich zrozumienia, przewidywania i kontrolowania. Zmienia się także rola nauki wobec nowych wyzwań. Często dzisiaj oczekuje się od badaczy społecznych diagnoz i rekomendacji, ułatwiających zarządzanie zmianami.

Doświadczenie krajów postkomunistycznych z biegiem czasu pokazuje zróżnicowane drogi przemian. Analizy porównawcze biorące pod uwagę lokalne odmienności coraz bardziej koncentrują się wokół czynników, odpowiedzialnych za różne trajektorie zmian.

Charakter zmian społecznych w Polsce nie jawi się już tak jednoznacznie i jasno jak było to jeszcze w okresie przygotowania akcesji do struktur europejskich. Wtedy wyjście z komunizmu, przyspieszona modernizacja i wdrażanie rozwiązań wzorowanych na zachodnich określało sposób myślenia o polskich realiach. Obecnie w myśleniu o kondycji polskiego społeczeństwa ważne stały się lokalne odmienności rozpatrywane na różnych poziomach: globalnym, europejskim, regionalnym oraz lokalnym.

Połączenie naukowej refleksji nad przemianami społecznymi z językiem praktyki obejmuje dziś szeroki wachlarz aktywności: od działań eksperckich i diagnostycznych, przez próby rozwiązywania problemów społecznych aż do budowania wizji i obrazów przyszłości. Badacze społeczni, także polscy, uczestniczą w debacie publicznej na temat kierunku zmian społecznych, dokonują ich oceny, wchodzą w dialog z przyjętymi interpretacjami przeszłości.

Konferencja jest skierowana nie tylko do socjologów. Zapraszamy także badaczy z innych dyscyplin, którzy zajmują się współczesnymi przemianami społecznymi w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Interesuje nas także wątek refleksji nad nauką w kontekście doświadczeń polskich.

Częścią konferencji będą obrady specjalnej sekcji poświęcone współczesnym przemianom tożsamości w Europie Środkowo-Wschodniej zorganizowana wspólnie z Wydziałem Nauk Społeczno-Psychologicznych i Zarządzania Uniwersytetu Narodowego im. M.P. Drahomanowa w Kijowie oraz Instytutem Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Wykłady inauguracyjne wygłoszą

 • Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
 • Prof. Wołodymyr Jewtuch, Uniwersytet Narodowy im. M.P. Drahomanowa w Kijowie
 • Dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW

Proponowane obszary problemowe konferencji

 • Badacze społeczni: problem zaangażowania i użyteczności
 • Rola przeszłości w badaniu współczesnych zmian społecznych
 • Przemiany społeczeństwa polskiego w kontekście państw postkomunistycznych
 • Ciągłość i zmiana w różnych perspektywach teoretycznych
 • Miasto w procesie zmian
 • Nowe technologie a zmiana społeczna
 • Media społecznościowe jako katalizator zmian społecznych
 • Wiedza na rzecz innowacji społecznych
 • Przemiany tożsamości w Europie Środkowo-Wschodniej

Koszt uczestnictwa

Opłata wynosi 250 zł. Obejmuje m.in. materiały konferencyjne, wyżywienie (2 obiady, przerwy kawowe) oraz udział w uroczystej kolacji. Koszty dojazdu oraz noclegi uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Informacje dotyczące płatności zostaną podane w po akceptacji zgłoszenia uczestnictwa.

Publikacja

Wybrane artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Annales Universitatis Mariae CurieSklodowska, sectio I – Philosophia-Sociologia", znajdującym się na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pozycja 136, 8 pkt.) https://journals.umcs.pl/i. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji. Wymogi redakcyjne zostaną przesłane w osobnym komunikacie.

Ważne terminy

 • do 30 czerwca: zgłoszenie uczestnictwa
 • do 5 lipca: decyzja o akceptacji zgłoszenia przez Komitet Organizacyjny
 • do 5 września: wniesienie opłaty konferencyjnej
 • do 10 września: szczegółowy program konferencji
 • do 31 listopada: nadesłanie tekstów do publikacji

Komitet Naukowy

 • Prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, UJ
 • Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

 • Prof. Wołodymyr Jewtuch, Uniwersytet Narodowy im. M.P. Drahomanowa w Kijowie

 • Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym, UMCS

 • Prof. Anna Kisła, Uniwersytet Narodowy im. M.P. Drahomanowa w Kijowie

 • Dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS
 • Prof. dr hab. Ryszard Radzik, APS w Warszawie
 • Prof. dr. hab. Marek S. Szczepański, UŚ

 • Dr hab. Grażyna Woroniecka, prof. UW
 • 
Dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW

Komitet Organizacyjny

 • Dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS
 • Dr Jarosław Chodak
 • Dr Andrzej Jekaterynczuk
 • Dr Artur Wysocki
 • mgr Magdalena Cieślikowska
 • Mgr Andrzej Stawicki
 • mgr Przemysław Wrochna

Kontakt: konferencja.zmiana@umcs.pl

Zapraszamy do uczestnictwa i nadsyłania zgłoszeń za pomocą formularza 

Nauki społeczne wobec zmiany - formularz zgłoszenia