Zasady zatrudniania

ZASADY ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Z ZAGRANICY

Nauczyciele akademiccy z zagranicy zatrudniani są na takich samych zasadach jak nauczyciele akademiccy z Polski, jednakże z uwzględnieniem określonych przepisów prawnych odnoszących się do sposobu zatrudniania cudzoziemców zarówno z terenów Unii Europejskiej, jak i spoza niej. Przepisy te dotyczą przede wszystkim ważności karty pobytu uprawniającej do przebywania na terenie RP lub wizy z prawem do pracy (dla mieszkańców tych krajów, które nie są objęte ruchem bezwizowym).

Cudzoziemcy zatrudniani są na następujących zasadach:

 1. Proces zatrudnienia odbywa się bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę, zgodnie
  z art. 325 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r., jednakże z zastrzeżeniem, że nauczyciel akademicki ma prawo do wykonywania wyłącznie tych zadań, które związane są kształceniem i prowadzeniem działalności naukowej. Podejmowanie obowiązków wykraczających poza tę działalność, wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiednich zezwoleń.
 2. Wszyscy nauczyciele akademiccy niebędący obywatelami polskimi podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, a także korzystają ze wszystkich uprawnień przysługujących obywatelom polskim pozostającym w stosunku pracy.
 3. Cudzoziemcy z terenów Unii Europejskiej zatrudniani są bez konieczności posiadania wizy wjazdowej. Obywatel Unii Europejskiej przebywający na terytorium RP dłużej niż 3 miesiące, zobowiązany jest do zarejestrowania swojego pobytu.
 4. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej bądź krajów nieobjętych ruchem bezwizowym powinni posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu i przebywania na terytorium RP. Informacje
  o rodzajach wiz i procedurze związanej z ich wydawaniem można uzyskać w ambasadzie lub konsulacie RP działającym na terenie danego kraju. Stosunek pracy z cudzoziemcem pochodzącym spoza UE zawierany jest wyłącznie na okres ważności wizy lub karty pobytu, a przy przedłużeniu zatrudnienia cudzoziemiec powinien przedłożyć ważny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium RP. Cudzoziemiec, któremu cofnięto pozwolenie na pobyt lub nie wyrażono zgody na jego przedłużenie, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o tym fakcie.
 5. Cudzoziemiec ubiegający się o zatrudnienie w UMCS zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczeń dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku (zgodnie z art. 6 i 7 Ustawy o języku polskim z dn. 7 października 1999 r. Dokumenty te nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 6. Instytucją właściwą w sprawach uznawalności zagranicznych dyplomów i stopni naukowych jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe można znaleźć tu:

http://bwz.uw.edu.pl/info-dla-cudzoziemcow/uznawalnosc-wyksztalcenia

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/podjecie-pracy-w-polsce/podejmowanie-pracy-na-polskiej-uczelni

 1. Zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi spoza granic kraju wraz
  z pełnym opisem procedur i kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska ujęte zostały w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. , a także
  w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r.

 

BAZA AKTÓW PRAWNYCH:

Przepisy zewnętrzne:

- Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r.

- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

- Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r.

- Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Polski ( Dz.U. 2012 poz. 769)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015, poz. 588 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U z 2017 r., poz.2345)

- Rozporządzenie MSWiA w sprawie wiz dla cudzoziemców z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Przepisy wewnętrzne:

- Statut UMCS z dnia 29 maja 2019 r.