Nauczyciel nowych możliwości

Tytuł projektu/nr umowy:
Nauczyciel nowych możliwości/Umowa nr 715/POKL.09.04.00-06-025/11-00

Źródło finansowania:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Jednostka organizacyjna:
Wydział Chemii UMCS

Wartość projektu:
292 329,41 PLN

Termin realizacji:
1.02.2012-30.11.2012

    Autor
    Małgorzata Jaruga