Nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych

Podyplomowe studia doskonalące w zakresie
NAUCZANIA PRZYRODY W SZKOŁACH PONADGIMNAZJLNYCH

Organizator:
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Adres: Al. Kraśnicka 2CD
Telefon: 81 537 68 48 (dziekanat); 81 537 68 34 (kier. studiów)
e-mail: joannaszczesna@tlen.pl
WWW.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych: dr Joanna Szczęsna

Czas trwania: 2 semestry

Opis Studiów:
Studia mają charakter doskonalący i są przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii i fizyki. Dają one podstawy merytoryczne i przygotowują metodycznie do prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotu przyroda w szkołach ponadgimnazjalnych. Program studiów jest zgodny z aktualnie obowiązującą podstawą programową z zakresu przyrody, zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012, poz. 977). W ramach studiów oprócz zajęć wykładowych i konwersatoryjnych odbywać się będą zajęcia laboratoryjne, zajęcia terenowe i zajęcia komputerowe, które przygotują uczestników wszechstronnie do prowadzenia w sposób efektywny i atrakcyjny zajęć z nowego przedmiotu. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów różnych dyscyplin naukowych (fizyka, chemia, biologia, geografia) oraz przez specjalistów z zakresu: medycyny, kosmetologii, technik nauczania. Podczas zajęć uczestnicy opracują autorski program nauczania przedmiotu przyroda oraz przygotują elektroniczną bazę środków dydaktycznych, poznają także szereg aktywizujących metod nauczania, które mogą uatrakcyjnić proces dydaktyczny.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 1. Rozwój myśli naukowej w dziedzinach przyrodniczych
 2. Odkrycia i wynalazki w rozwoju świata
 3. Współczesne problemy środowiska i jego ochrona
 4. Zjawiska i procesy w środowisku przyrodniczym
 5. Człowiek we współczesnym świecie
 6. Nauka a sztuka
 7. Metody badawcze w naukach przyrodniczych
 8. Zajęcia terenowe w edukacji  przyrodniczej
 9. Dydaktyka przyrody w szkole ponadgimnazjalnej
 10. Technologia informacyjna w poznawaniu świata przyrody
 11. Seminarium

Sylwetka absolwenta:
Po ukończeniu studiów absolwent posiada aktualną, zintegrowaną i wszechstronną wiedzę, niezbędną nauczycielowi do realizacji procesu kształcenia z zakresu przedmiotu przyroda na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
Ponadto absolwent sprawnie posługuje się różnorodnymi narzędziami pracy nauczyciela przyrody (w tym multimedialnymi), umiejętnie organizuje proces dydaktyczny w zakresie tego przedmiotu w szkole, w terenie jak i w placówkach pozaszkolnych. Absolwent jest także w stanie samodzielnie przygotować program nauczania przyrody oraz stworzyć elektroniczną bazę środków dydaktycznych do tego przedmiotu.

Ocena końcowa:
Ocenę końcową studiów będzie stanowiła średnia ocen z egzaminów i zaliczeń poszczególnych przedmiotów objętych programem studiów oraz końcowej pracy zaliczeniowej.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Al. Kraśnicka 2 CD; parter p. 7.
Przyjmowanie dokumentów odbywa się w systemie ciągłym.

Zasady przyjęć:
Złożenie kompletu dokumentów i opłata wpisowego
Dokumenty wymagane do rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą,
 • dwie fotografie,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (w przypadku braku takiej informacji w dyplomie)
 • pokwitowanie wpisowego w wysokości 150 zł., wniesionego na indywidualne konto wskazane przez organizatora studiów. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Nr konta do wpłat: 96103019992412347000136201

Data rozpoczęcia zajęć:
listopad/grudzień 2012 (orientacyjnie, rozpoczęcie zajęć jest zależne od zakończenia rekrutacji)

Opłata za semestr: w obecnej edycji ok. 1600 (cena jest zależna od liczby uczestników)

Informacji udzielają:
dr Joanna Szczęsna
Pracownia Dydaktyki Geografii
Telefon: 81 537 68 34
Adres: al. Kraśnicka 2 CD; pok. 23B
e-mail:joannaszczesna@tlen.pl

mgr Elżbieta Kubiak
Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi I Gospodarki Przestrzennej UMCS
Telefon: 81 537 68 48
Adres: al. Kraśnicka 2 CD; pok. 7