Nauczanie przyrody na drugim etapie kształcenia

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany; 
2) odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego; 
3) dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości; 
4) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata; 
5) zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (w przypadku braku takiej informacji w dyplomie);
6) pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za semestr: 1 300 zł

Nr konta: 05103019992411607000140301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: Rekrutacja do dnia 20 września 2015 roku.
Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Kierownik Studiów podyplomowych: dr Ewa Gajuś-Lankamer

Czas trwania: 3 semestry

Opis Studiów:
Przeznaczone - dla osób z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentów studiów wyższych na kierunkach przyrodniczych lub innych, w programie których występowały przedmioty przyrodnicze.
Uzyskane kwalifikacje – celem studiów jest nabycie uprawnień do nauczania przedmiotu przyroda w klasach IV-VI szkoły podstawowej zgodnie z założeniami systemu oświaty.

Warunki ukończenia studiów: na podstawie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania.

Zajęcia: soboty i niedziele dwa razy w miesiącu

Program studiów:
obejmuje 375 h dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe, praktyczne przygotowanie zawodowe).
W planie szkolenia występują następujące przedmioty:
-Organizmy w środowisku
-Środowisko geograficzne regionu, Polski, Ziemi
-Podstawy biologii człowieka
-Zjawiska fizyczne w przyrodzie
-Chemia w życiu codziennym
-Edukacja środowiskowa i zdrowotna
-Biogeoróżnorodność w przyrodzie
-Dydaktyka przyrody
-Praktyka zawodowa

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2015
Informacji udziela:
Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
telefon: 81 537 52 15
faks: 81 537 54 14
e-mail: biolbiot@umcs.lublin.pl