Nauczanie matematyki i informatyki, Nauczanie fizyki i informatyki

Nauczanie matematyki i informatyki - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Lubisz matematykę, a także widzisz siebie w roli pedagoga. Chcesz pokazać dzieciom i młodzieży, jak świetną, fascynującą i rozwijającą dziedziną jest Twoja ukochana matematyka oraz ściśle powiązana z nią informatyka. Wiesz, że może to nie być łatwe, ale od zawsze uwielbiałeś te najtrudniejsze zadania – dobrze wiesz, że ich rozwiązanie daje największą satysfakcję. Na tym kierunku nie tylko zdobędziesz wiedzę przedmiotową z matematyki i informatyki oraz przygotowanie pedagogiczne niezbędne do pracy nauczyciela, ale poznasz też nowoczesne metody i technologie przydatne do pracy z uczniami. 

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Specjalności

Na tym kierunku student nie wybiera specjalności.

Co po studiach?

Kierunek ten przygotowuje przede wszystkim do pracy w szkole podstawowej na stanowisku nauczyciela matematyki i informatyki. Swoją wiedzę możesz wykorzystać też w tematycznych parkach naukowych czy prywatnych placówkach edukacyjnych. Możesz też poszerzać swoją wiedzę i kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Możliwości w trakcie studiów:

 • rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
 • realizacja własnych projektów studenckich,
 • działalność w Samorządzie Studentów, 
 • działalność edukacyjna: prowadzenie warsztatów maturalnych, koła matematycznego dla olimpijczyków czy organizacja „Potyczek matematycznych” dla szkół ponadgimnazjalnych,
 • udział w konferencjach, wydarzeniach popularyzujących naukę, piknikach oraz spotkaniach naukowych,
 • udział w projektach i zajęciach organizowanych przez firmy z branży IT,
 • nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe, pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę,
 • program praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych i placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m.in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie),
 • staże i praktyki w wiodących firmach w kraju i zagranicą,
 • programy wymiany studenckiej (DAAD, Erasmus+ Tempus, Sokratesi MOST),
 • profesjonalne doradztwo w Biurze Rozwoju Kompetencji UMCS.
 

Nauczanie matematyki i informatyki - studia stacjonarne drugiego stopnia

Specjalności

Na tym kierunku student nie wybiera specjalności.

Co po studiach?

Kierunek ten przygotowuje przede wszystkim do pracy na stanowisku nauczyciela matematyki i informatyki. Możesz uczyć na wszystkich poziomach edukacji, zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Swoją wiedzę możesz wykorzystać także w tematycznych parkach naukowych czy różnych ośrodkach edukacyjnych.

Nauczanie fizyki i informatyki - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek nauczanie fizyki i informatyki to jedyne w regionie studia, które przygotują Cię do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki i informatyki. Są one oparte na nowatorskim i atrakcyjnym programie studiów dostosowanym do standardu kształcenia nauczycieli. Odpowiadają oczekiwaniom współczesnej nowoczesnej szkoły przyjaznej uczniom i wychowującej kreatywną młodzież. Kierunek jest dopasowany do współczesnych tendencji w zakresie metodyki nauczania fizyki i informatyki. Wprowadza nowoczesne koncepcje nauczania, szczególnie w obszarze fizyki doświadczalnej i kształcenia empirycznego oraz wykorzystuje technologie informacyjne i nowoczesne narzędzia multimedialne w procesie nauczania. Na studiach I stopnia uzyskasz wiedzę i nabędziesz najważniejsze umiejętności, które są niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela na poziomie szkoły podstawowej. Interdyscyplinarność kierunku przygotuje Cię do roli trenera, korepetytora, czy edu-influencera. W programie zajęć znajdziesz bloki: przygotowania merytorycznego i pedagogicznego. Poznasz istotne prawa i pojęcia fizyczne oraz liczne przykłady zastosowań fizyki i informatyki, oraz nabędziesz wiele praktycznych umiejętności w zakresie nauczania wspieranego doświadczeniami oraz grami komputerowymi. 

W ramach bloku zajęć psychologiczno-pedagogicznych zostaniesz przygotowany do pracy z młodzieżą. W ramach praktyk zawodowych ukształtujesz swoje kompetencje opiekuńczo-wychowawcze oraz zgromadzisz doświadczenie związane z pracą dydaktyczno-wychowawczą,  skonfrontujesz nabytą wiedzę z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną.

Najważniejsze cechy programu studiów, które stanowią o jego atrakcyjności i konkurencyjności, to: 

 • połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu dwóch dyscyplin: nauk fizycznych oraz informatyki, wymaganych do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela fizyki i informatyki w szkole podstawowej, a po ukończeniu studiów II stopnia – również szkole ponadpodstawowej, 
 • gruntowne przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne i dydaktyczne,  
 • bloki zajęć przygotowujące do samodzielnego doboru i tworzenia nowoczesnych materiałów dydaktycznych i innowacyjnych programów nauczania, wdrażania nowoczesnych i skutecznych metod pracy z uczniami,
 • praktyka i teoria – przeplatanie wiedzy elementami kształcenia empirycznego,
 • kreatywny Absolwent, który wie, jak pozyskać, przygotować i wykorzystać pomoce dydaktyczne pozwalające na wsparcie procesu nauczania doświadczeniami i pokazami fizycznymi w celu zachęcania  ucznia do eksperymentowania i poszerzania wiedzy, 
 • innowacje techniczne dla procesu dydaktycznego - wykorzystanie nowoczesnych technik i narzędzi multimedialnych oraz informatycznych w nauczaniu,  
 • praktyki zawodowe w najlepszych szkołach w regionie, zgodnie ze standardem kształcenia nauczycieli na studiach, bardzo dobre przygotowanie praktyczne do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz pracy z młodzieżą. 
 • kształcenie absolwenta do roli kreatywnego edukatora przyjaznego młodzieży i współpracującego ze środowiskiem akademickim oraz samorządowym,
 • przygotowanie absolwenta do aktywnego włączenia się w działalność społeczną i organizacyjną, w szczególności wspierającą proces kształcenia i nauczania.

Specjalności

Na tym kierunku student nie wybiera specjalności. Profilowanie wykształcenia odbywa się poprzez wybór przedmiotów spośród obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych.

Co po studiach?

Po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł podejmować pracę w szkolnictwie jako nauczyciel fizyki i/lub informatyki, korepetytor fizyki i/lub informatyki. Oprócz tego będziesz miał także możliwości podjęcia pracy niezwiązanej z  systemem oświaty. Możesz pracować m.in. jako: trener kursów komputerowych, specjalista (pracownik/trener/prelegent/konstruktor) w centrach nauki i edukacji, domach kultury, świetlicach środowiskowych, muzeach nauki i techniki, specjalista w placówkach i firmach przygotowujących, analizujących i opiniujących programy zajęć kształcących w obszarze nauk ścisłych i pokrewnych, pracownik instytucji kontroli i nadzoru nauki i kształcenia, animator kultury oraz pracownik firm organizujących i realizujących warsztaty i obozy naukowe dla dzieci i młodzieży, pracownik placówek wspierających rozwój i kształcenie osób o szczególnych wymaganiach, pracownik w firmach informatycznych i innych, także prowadzących działalność w zakresie nowych technologii, jak również w firmach informatycznych tworzących i popularyzujących programy edukacyjne, pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych, w przemysłowych centrach rozwojowych lub technologicznych instytucjach badawczych.

Możliwości w trakcie studiów:

 • rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
 • realizacja własnych projektów studenckich,
 • działalność w Samorządzie Studentów, 
 • działalność edukacyjna: prowadzenie warsztatów maturalnych, zaangażowanie w działalność koła fizycznego oraz organizacja zajęć i spotkań z uczniami, 
 • udział w konferencjach, wydarzeniach popularyzujących naukę, piknikach oraz spotkaniach naukowych,
 • udział w projektach i zajęciach organizowanych przez firmy z branży IT,
 • nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe, pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę,
 • program praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych i placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m.in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie),
 • staże i praktyki w wiodących firmach w kraju i zagranicą,
 • programy wymiany studenckiej (DAAD, Erasmus+, Tempus, Sokrates i MOST),
 • profesjonalne doradztwo w Biurze Rozwoju Kompetencji UMCS.

Nauczanie fizyki i informatyki - studia stacjonarne drugiego stopnia

Lubisz fizykę i informatykę, a także widzisz siebie w roli pedagoga. Chcesz pokazać dzieciom i młodzieży, jak świetną, fascynującą i rozwijającą dziedziną jest fizyka oraz ściśle powiązana z nią informatyka. Wiesz, że może to nie być łatwe, ale od zawsze przyjmowałeś wyzwanie – dobrze wiesz, że praca z młodzieżą daje największą satysfakcję. Na tym kierunku pogłębisz swoją wiedzę przedmiotową z fizyki i informatyki oraz przygotowanie pedagogiczne niezbędne do pracy nauczyciela. Poznasz też nowoczesne metody i technologie przydatne do pracy z uczniami.

Kierunek ten wprowadza nowoczesne koncepcje nauczania, szczególnie w obszarze fizyki doświadczalnej oraz wykorzystuje technologie informacyjne i nowoczesne narzędzia multimedialne w procesie dydaktycznym.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł podejmować pracę w szkolnictwie jako nauczyciel fizyki i/lub informatyki, korepetytor fizyki i/lub informatyki.

Co po studiach?

Kierunek ten przygotowuje przede wszystkim do pracy na stanowisku nauczyciela fizyki i informatyki. Możesz uczyć na wszystkich poziomach edukacji, zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Będziesz mógł realizować się w dziedzinach niezwiązanych z systemem oświaty! Możesz pracować m.in. jako: trener kursów komputerowych, specjalista w centrach nauki i edukacji, domach kultury, świetlicach środowiskowych, pracownik w muzeach nauki i techniki, specjalista w instytucjach kontroli i nadzoru nauki i kształcenia, w firmach informatycznych. Swoją wiedzę możesz wykorzystać także w tematycznych parkach naukowych czy różnych ośrodkach edukacyjnych.