Nasze projekty

DUŻE PROJEKTY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH REALIZOWANE NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UMCS

 • Nauczyciel na miarę XXI wieku
  Projekt zakłada opracowanie i modyfikację programów kształcenia nauczycieli na studiach I i II stopnia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską na Wydziale Humanistycznym oraz wdrożenie zmodyfikowanych programów na II stopniu specjalności nauczycielskiej na kierunkach filologia polska, historia, romanistyka, hispanistyka, lingwistyka stosowana
  .

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Termin realizacji: 1.02.2019 r. – 30.11.2022 r.


 • Senior w teatrze życia codziennego
  Zadanie projektu: podniesienie kompetencji komunikacyjnych, informatycznych oraz osobistych u mieszkańców Lublina i powiatu lubelskiego w wieku 60+ poprzez udział w cyklu zajęć z zakresu wykorzystania Internetu, nauki języka obcego, historii oraz zajęć teatralnych i z zakresu kultury fizycznej realizowanych w ramach III misji uczelni.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Instytucja współpracująca: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Węglin Północny” w Lublinie
Termin realizacji:1.02.2019 - 29.02.2020 r.


 • Humanista-stażysta
  Realizacja wysokiej jakości staży zawodowych dla studentów i studentek Wydziału Humanistycznego z wybranych kierunków studiów
  .

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Termin realizacji: 1.10.2017 r. - 31.10.2018 r.


 • LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się
  Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych, związanych z logiką i heurystyką, poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem poprzez udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego w fakultatywnych zajęciach z zakresu edukacji filozoficznej realizowanych w formie kursów edukacyjnych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Jednostka organizacyjna: Wydział Humanistyczny oraz Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Termin realizacji:1.08.2017 r. - 30.06.2019 r.


Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
Projekt realizowany w partnerstwie z następującymi podmiotami: Gmina Lublin, Aleph Polska Sp. z o.o., Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce.
Termin realizacji: 1.11.2010 r. - 31.10.2015 r.


 • www.praktyki.wh.umcs
  Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS

Projekt www.praktyki.wh.umcs - obejmuje przygotowanie i realizację nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z następującymi podmiotami: Gminą Lublin, Gminą Miejską Świdnik, Starostwem Powiatowym w Lubartowie oraz Starostwem Powiatowym w Kraśniku.
Termin realizacji: 1.09.2010 r. - 30.11.2014 r.