Najlepsi studenci UMCS nagrodzeni stypendium Santander Universidades

20 grudnia br. w formie online odbyło się spotkanie z laureatami Nagrody Santander Universidades. W tym roku nagrodzono 62 studentów naszej Uczelni, odznaczających się wysokimi wynikami w nauce oraz osiągnięciami na polu naukowym, artystycznym, sportowym, a także zaangażowaniem w działalność społeczną.

W poniedziałkowym spotkaniu z ramienia naszej Uczelni udział wzięli: prof. Dorota Kołodyńska, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, mgr Grażyna Elżbieta Fiok, kanclerz UMCS, mgr Alicja Borzęcka-Szajner, dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, mgr Izabela Pastuszko, dyrektor ACKiM UMCS „Chatka Żaka” oraz Paulina Rynkiewicz, reprezentująca Santander Universidades.

W roku akademickim 2021/2022 stypendia Santander Universidades dla najlepszych studentów UMCS przyznano łącznie 62 osobom w wymiarze:
1) 10 stypendiów po 1 000 zł brutto jednorazowo (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 groszy),
2) 12 stypendiów po 800 zł brutto jednorazowo (słownie: osiemset złotych 00/100 groszy),
3) 40 stypendiów po 600 zł brutto jednorazowo (słownie: sześćset złotych 00/00 groszy).

Celem inicjatywy jest wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez UMCS o charakterze naukowym, artystycznym, sportowym, o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, a także wsparcie rozwoju współpracy międzynarodowej, poprzez dofinansowanie mobilności studentów, doktorantów i pracowników UMCS, zadań własnych Uniwersytetu i realizowanych projektów.

Stypendia Santander Universidades dla najlepszych studentów UMCS skierowane są do studentów 2 lub 3 roku studiów I stopnia i II stopnia, a także od 2 do 5 roku studiów jednolitych magisterskich i w roku poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszany jest nabór wniosków o stypendium Santander Universidades.
W konkursie, oprócz wysokich wyników w nauce, w tym średniej ocen nie niższej niż 4,0, były brane pod uwagę następujące kategorie:
- indywidualne osiągnięcia naukowe, np. publikacja recenzowanego artykułu w czasopiśmie naukowym, czynny udział w konferencjach naukowych, rozpoczęcie lub zrealizowanie projektu badawczo-naukowego, powiązanego z prowadzonym w UMCS kierunkiem studiów
- nagrody lub wyróżnienia w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym lub krajowym, do których zwycięskie projekty artystyczne powstały przy współpracy z jednostkami UMCS, w szczególności z Wydziałem Artystycznym lub w ramach działalności programowej ACKiM UMCS „Chatka Żaka”
- zdobycie wysokiego miejsca (I-III) w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym i członkowstwo w AZS UMCS
- czynne uczestnictwo w kołach naukowych lub organizacjach studenckich działających na Uczelni, w tym aktywny udział w co najmniej jednym wydarzeniu o charakterze popularnonaukowym, np. Lubelskich Wirtualnych Dniach Nauki, prowadzenie działalności na rzecz promocji Uniwersytetu; wolontariat.

O stypendium Santander Universidades dla najlepszych studentów UMCS mogli ubiegać się także studenci cudzoziemcy, realizujący kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia bez względu na ich poziom czy formę.

Konkurs został ufundowany w ramach międzynarodowego programu wsparcia szkolnictwa wyższego Santander Universidades, realizowanego w Polsce przez Santander Bank Polska S.A.Fot. Bartos Proll

    Aktualności

    Data dodania
    21 grudnia 2021