Monitorowanie kariery absolwentów na rynku pracy

Monitorowanie kariery absolwentów na rynku pracyna Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Sposób rozpowszechniania wśród studentów współpracy z Biurem Karier, wykorzystywanie wyników badań – programy, specjalności

  § 1

Postanowienia ogólne

W roku akademickim 2010/2011 Biuro Karier UMCS  wprowadziło pilotażowy, systemowy program badania losów zawodowych absolwentów i absolwentek Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Badania te mają na celu śledzenie sytuacji zawodowej absolwentów 
i absolwentek 11 Wydziałów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na rynku pracy w okresie do 5 lat po uzyskaniu dyplomu oraz analizę czynników wpływających na tę sytuację. Badania są prowadzone przy użyciu kwestionariusza ankiety, który został skonstruowany specjalnie na potrzeby badania przez zespół Biura Karier UMCS. 

 § 2

Dane techniczne

Aplikacja „Ankieta absolwentów” napisana jest w języku PHP 5 z użyciem frameworka Symfony 1.4. Wszystkie informacje wynikające z użytkowania aplikacji zapisywane są w bazie danych opartej na PostgreSQL 8.4. Ankieta absolwentów zainstalowana jest na serwerze
z systemem operacyjnym Debian w wersji 6.0. Warstwa widoku ankiety absolwentów została napisana z użyciem kaskadowych arkuszy styli (CSS2). 

 § 3

Respondenci

  1. Respondentami są absolwenci i absolwentki wszystkich kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich na UMCS z rocznika 2011/2012 (docelowo – każdego następnego), którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu.
  2. Udział w badaniu jest dobrowolny. Każdy student/studentka przed złożeniem egzaminu dyplomowego jest zobowiązany/a do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w badaniu (jest ona dostępna na stronie www.deklaracja.umcs.pl). Następnie należy wydrukować potwierdzenie wypełnienia deklaracji w pliku PDF, dołączyć do karty obiegowej i złożyć wraz z nią we właściwym dla danego kierunku Dziekanacie. Procedura ta powtarzana będzie każdego roku.

§ 4

Przebieg badania

Kwestionariusz ankiety jest aplikacją internetową. Absolwent/ka w okresie do roku po ukończeniu studiów otrzymuje na swoją skrzynkę pocztową zaproszenie do wypełnienia ankiety. Dziewięć miesięcy to, według ostatnich analiz rynku pracy, średni czas, jaki osoby z wyższym wykształceniem poświęcają na poszukiwanie pracy. W zaproszeniu absolwent otrzymuje adres ankiety wraz z unikalnym kodem (tokenem), do którego przypisywane są udzielane odpowiedzi. Po przejściu do kolejnego arkusza odpowiedzi z poprzedniego zapisywane są w bazie danych. Po wypełnieniu ankiety respondent/ka otrzymuje kod weryfikacyjny oraz szczegółowe informacje dotyczące losowania upominków wśród osób, które wypełniły ankietę. Kod weryfikacyjny to unikalny zestaw liczb i liter, który stanowi podstawę do odebrania upominku. Po zakończeniu ankiety lista wylosowanych, wygrywających tokenów zamieszczana jest na stronie internetowej Biura Karier.  

 § 5

Badania zewnętrzne

Od 2015 roku badaniem losów absolwentów zajmie się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dokona analiz na podstawie danych pozyskanych na mocy porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Programem zostaną objęci studenci, którzy ukończyli studia po 2014 roku. Losy absolwentów badane będą po jednym roku oraz po trzech i pięciu latach od momentu ukończenia studiów.

Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym - §13a, 46d http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/Reforma/20110523_USTAW A_z_dnia_27_lipca_2005.pdf
  2. Nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 11.15.2014 roku.
  3. Biuro karier – ankieta dla absolwentów www.deklaracja.umcs.pl.