Modyfikacja programów kształcenia na Wydziale Politologii - Zad. 9

Zadanie obejmuje dostosowanie ośmiu programów studiów do potrzeb społeczno-gospodarczych poprzez przygotowanie przedmiotów fakultatywnych.

Grupę docelową projektu stanowi łącznie 180 studentów/-ek Wydziału Politologii UMCS,w tym:
- 60 studentów/ek II i III roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia na kierunkach Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Produkcja Medialna.
- 120 studentów/ek III roku studiów I stopnia oraz II roku studiów II stopnia na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Bezpieczeństwo Narodowe.

Programy studiów podlegające modyfikacji:

● Studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
● St. II st. na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
● St. I st. na kierunku Produkcja Medialna
● St. II st. na kierunku Produkcja Medialna
● St. I st. na kierunku Stosunki Międzynarodowe
● St. II st. na kierunku. Stosunki Międzynarodowe
● St. I st. na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
● St. II st. na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

Kierunki Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna oraz Produkcja Medialna:

1. Blok zajęć fakultatywnych dla łącznie 30 stud. kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna 2 i 3 roku I st. (15 os.) oraz 1 i 2 roku II st.: (15 os.)

  • Techniki animacji, grafiki komputerowej, elementy webdesignu - 30h/ grupę
  • Montaż obrazu i dźwięku - 30h/grupę

Uczestnicy projektu uzyskają kompetencje w dziedzinie montażu różnych form filmowych: reklamy, dokumentu, reportażu, fabuły i filmu eksperymentalnego. Dowiedzą się, jak wykonywać napisy i opracowanie graficzne. Nauczą się montażu dźwięku i podstaw opracowania dźwiękowego, a także przygotowywania materiału do obróbki dźwiękowej. Studenci poznają również technologii cyfrowego zapisu obrazu, kodowania i formatów cyfrowych, zapisu analogowego oraz cyfrowego obrazu barwnego i czarno-białego. Poznają zasady wykonywania kopii wzorcowych, kopii cyfrowych w rożnych formatach. Poznają całościowy zakres współczesnego DI (digital intermediate). Nauczą się modelowania obiektów, teksturowania, oświetlania, elem. compositingu i renderingu. W ramach zajęć z animacji poznają zasady tworzenia efektów specjalnych VFX i organizacji pracy nad tymi efektami (VFX breakdown, VFX pipeline), (camera & object tracking, rotoscopy, keying, 2D/3D compositing), tworzenia elementów 3D do ujęć (CGI modeling, texturing, lighting & rendering), integracji elementów CGI ze zdjęciami (mattepaint, relighting) oraz elementów graf. i animacji w filmie (burn-ins, motion design, credits). Zapoznają się z elementami produkcji filmowej i regułami polityki festiwal.

2. Blok zajęć fakultatywnych dla łącznie 30 stud. kierunku Produkcja Medialna 2 i 3 roku I st. (15. os.) oraz 1 i 2 roku II st (15 os.):.

  • Praktyka wystąpień w radiu i telewizji - 30h/grupę
  • Komunikacja i zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych - 30h/grupę.

Uczestnicy projektu zdobędą umiejętności profesjesjonalnej reprezentacji siebie, firm i instytucji w mediach oraz na forum publicznym, polegający m.in. na stosowaniu w praktyce najlepszych zasad współpracy z dziennikarzami oraz świadomym kreowaniu wizerunku osób. Dodtkową kompetencją będzie umiejętność wypowiadania się na forum w sposób śmiały i ciekawy oraz występowanie bez obaw przed kamerą i mikrofonem. Poza tym nauczą się korzystanie z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji skutecznego radzenia sobie ze stresem oraz kultury języka. Dzięki zajęciom poznają i zasady obowiązujące w sztuce negocjacji i dialogu jak również zdobędą umiejętności skutecznych wystąpień publicznych.

Zajęcia dla kierunków DiKS i PM realizowane będą przez ekspertów praktyków branży medialnej oraz dziennikarzy radiowych i telewizyjnych - osoby znane i podnoszące prestiż zajęć, mające wieloletnie doświadczenie w pracy w mediach. Osoby te dodatkowo mają również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla różnych grup odbiorców (z obszaru biznesu, nauki).

Formy realizacji zajęć dla Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej i Produkcji Medialnej: 

  • Warsztaty/szkolenia 4 grupy 15 os. łącznie 60 UP 

Kierunki Stosunki Międzynarodowe i Bezpieczeństwo Narodowe
Bloki zajęć fakultatywnych prowadzonych w języku angielskim przez wykładowców zagranicznych dla łącznie 120 studentów kierunku Stosunki Międzynarodowe 3 roku I st. i 2 roku II st. w 2 edycjach.

Tematyka zajęć uzależniona będzie od kierunku oraz stopnia studiów. Zajęcia realizowane oddzielnie dla danego kierunku, poziomu i roku akademickiego (edycji). W danej edycji zrealizowanych zostanie łącznie 8 przedmiotów. Każdy uczestnik weźmie udział w jednym, 60h bloku szkoleniowym (2 przedmioty x 30h) przewidzianym dla danego kierunku i poziomu studiów. W każdej edycji realizowane będą inne przedmioty. Zajęcia realizowane będą w języku angielskim prowadzone przez wykładowców z zagranicy o poważnym dorobku naukowym i dużym doświadczeniu dydaktycznym. Planuje się zaangażowanie do realizacji zajęć wykładowców z ośrodków typu USA, University of California Davis, University of Iceland, Reykjavick.

Formy realizacji zajęć dla Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Narodowego:

Warsztaty 4 grupy 15 osób x 2 edycje, łącznie 120 UP.

Załączniki