Moduły Zajęć

Projekt "Świadomy Obywatel UE" zakłada realizację zajęć (modułów) poświęconych szeroko pojętej tematyce unijnej. Szkoły mogą zgłaszać  grupy uczniów liczące 15 uczniów. Szkoła zgłaszając poszczególne grupy do udziału w projekcie wybiera po 1 module zajęć w ramach każdego z bloku tematycznego 

BLOK A (zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UMCS) 

Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE (8 godz.)

Uczestnicy zajęć będą mogli zapoznać się ze współpracą policyjną i sądową w sprawach karnych, jak również poznać funkcjonowanie różnych agencji UE umożliwiających realizowanie tej współpracy.  Warsztaty będą również możliwością pozyskanie wiedzy na temat   sposobów zwalczania terroryzmu w UE oraz walki z przestępczością zorganizowaną obejmującą handel ludźmi (w tym kobiet) i zapewnienia bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem strefy Schengen. 

Ochrona własności intelektualnej w UE (8 godz.)

Uczestnicy zapoznają się z problematyka ochrony własności intelektualnej w Unii Europejskiej.  Uzyskają wiedzę na temat definiowania pojęcia ochrony własności intelektualnej. Uczestnicy po zakończeniu warsztatów powinni umieć rozróżniać pojęcia kluczowe w zakresie własności intelektualnej, to jest: pojęcie praw autorskich, patentu na wynalazek, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających. Uczestnicy projektu będą również potrafili korzystać z podstawowych baz danych obejmujących prawa na dobrach niematerialnych chronionych w obrębie Unii Europejskiej. 

Ogólna problematyka funkcjonowania UE (8 godz.) 

Uczestniczący uczniowie zapoznają się z funkcjonowaniem Unii Europejskiej jako organizacji ponadnarodowej. Będą mieli tez okazję poznać konsekwencje posiadania  statusu obywatela unijnego i przysługującego w związku z tym praw. Uczestnicy projektu po warsztatach będą umieli określić sposób funkcjonowania UE i podstawowych jej instytucji. Warsztaty umożliwią również uczestnikom projektu zrozumienie istoty obywatelstwa unijnego i świadomego korzystania z uprawnień przysługujących z tytułu posiadania tego statusu. W toku warsztatów omówiona również będzie problematyka zakazu dyskryminacji (w tym ze względu na płeć czy przynależność państwową). 

Swobody rynku wewnętrznego w UE (8 godz.)

Po  zakończeniu zajęć uczestnicy będą w stanie wskazać i scharakteryzować podstawowe swobody rynku wewnętrznego. Będą wiedzieli, w jaki sposób jest realizowany swobodny przepływ osób. Będą też znali możliwości związane z funkcjonowaniem swobody przepływu osób. Ich wiedza będzie również obejmować charakterystykę swobody przedsiębiorczości (tj. swobody prowadzenia działalności gospodarczej i swobody świadczenia usług) oraz swobody przepływu kapitału.  

 BLOK B (zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Politologii UMCS)

Mobilność zawodowa w UE  

 • Status pracownika w UE
 • Zasoby UE wspierające zatrudnienie osób młodych
 • Planowanie i kształtowanie kariery zawodowej  
 • Nauka kompetencji miękkich na rynku pracy (poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna, sieciowanie) 
 • Dobre praktyki 

Metody: mini-wykład, warsztat, dyskusja, praca w grupie, metoda projektowa Efekty kształcenia: uczestnik uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne konieczne do wejścia i funkcjonowania na rynku pracy w UE, wypracowanie aktywnych postaw zawodowych

Przedsiębiorczość w UE

 • Przedsiębiorczość w UE
 • Zasoby UE wspierające przedsiębiorczość osób młodych
 • Startup - planowanie i rozwój
 • Nauka kompetencji miękkich w zakresie przedsiębiorczości  
 • Dobre praktyki

Metody: mini-wykład, warsztat, dyskusja, praca w grupie, metoda projektowa) Efekty kształcenia: uczestnik uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebnych do wykorzystania zasobów UE wspierających przedsiębiorczość osób młodych, wypracowanie aktywnych postaw w zakresie przedsiębiorczości

Środowisko edukacyjne w UE

 • Środowisko edukacyjne w UE (studia, szkoły letnie, praktyki, Erasmus+, mobilność edukacyjna) 
 • Zasoby UE wspierające edukację osób młodych
 • Planowanie i kształtowanie własnej ścieżki edukacyjnej w UE
 • Nauka kompetencji miękkich w przestrzeni edukacyjnej 
 • Dobre praktyki

Metody: mini-wykład, warsztat, dyskusja, praca w grupie, metoda projektowa Efekty kształcenia: uczestnik uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne konieczne do wejścia i funkcjonowania w przestrzeni edukacyjnej UE, wypracowanie aktywnych postaw w dziedzinie edukacji

Aktywność społeczna w UE

 • Programy aktywizacji społecznej w UE 
 • Zasoby UE wspierające projekty społeczne 
 • Planowanie i prowadzenie lokalnego projektu społecznego
 • Nauka kompetencji miękkich w zakresie aktywności społecznej  (sieciowanie, mobilizacja społeczności lokalnej, kampanie społeczne,  praca grupie, crowd-funding, aplikowanie o granty, zakładanie stowarzyszeń)
 • Dobre praktyki

Metody: mini-wykład, warsztat, dyskusja, praca w grupie, metoda projektowa Efekty kształcenia: uczestnik uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne konieczne do inicjowania, prowadzenia i uczestniczenia w projektów społecznych w społeczności lokalnej