Moduły Zajęć

Projekt "Świadomy Obywatel UE" zakłada realizację zajęć (modułów) poświęconych szeroko pojętej tematyce unijnej. Szkoły mogą zgłaszać  grupy uczniów liczące 15 uczniów. Szkoła zgłaszając poszczególne grupy do udziału w projekcie wybiera po 1 module zajęć w ramach każdego z bloku tematycznego 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

BLOK A (zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UMCS)

Prawa i obowiązki obywatela UE (8 godz.)

Uczestnicy kursu zapoznają się z ideą oraz podstawami prawnymi obywatelstwa europejskiego, jak i systemem gwarancji prawnych związanych z instytucją obywatelstwa UE. Będą znali podstawowe prawa jakie przysługują obywatelom UE oraz obowiązki związane z posiadaniem obywatelstwa europejskiego.Uczestnik po zakończonych warsztatach będzie znał rolę i zakres zadań Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 BLOK B (zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Politologii i Dziennikarstwa  UMCS)

Różnorodność kulturowa Europy (8 godz.)

W ramach zajęć uczniowie poznają zróżnicowanie kulturowe, etniczne i językowe Europy. Dowiedzą się czym jest kultura, jakie kręgi kulturowe występują w Europie. Zapoznają się z odmiennymi zwyczajami w państwach europejskich w odniesieniu do świąt, tradycji ludowej oraz poznają współczesne oblicze kulturowe Europy. Zapoznają się z zagadnieniami związanymi z tożsamością kulturową Europy i korzeniami kultury europejskiej.

 • Kultura - co rozumiemy pod tym pojęciem
 • Różnorodność etniczna i językowa w Europie- poznajemy języki Europejczyków
 • Europejska tożsamość kulturowa- co nas łączy
 • Zwyczaje i obyczaje w wybranych państwach europejskich

Metody: prezentacja, elementy metody projektowej, wypowiedź argumentacyjna, analiza źródeł ikonograficznych, analiza fragmentów filmów, mapa myśli

Efekty kształcenia: uczestnik uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające mu rozpoznawanie cech wspólnych i odrębnych w środowisku międzykulturowym, uczestnik kształtuje postawę otwartą wobec różnic kulturowych, wypracowuje aktywne postaw wobec różnorodności kulturowej.

 

 

SZKOŁY ŚREDNIE

BLOK A (zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UMCS) 

Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE (8 godz.)

Uczestnicy zajęć będą mogli zapoznać się ze współpracą policyjną i sądową w sprawach karnych, jak również poznać funkcjonowanie różnych agencji UE umożliwiających realizowanie tej współpracy.  Warsztaty będą również możliwością pozyskanie wiedzy na temat   sposobów zwalczania terroryzmu w UE oraz walki z przestępczością zorganizowaną obejmującą handel ludźmi (w tym kobiet) i zapewnienia bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem strefy Schengen. 

Ochrona własności intelektualnej w UE (8 godz.)

Uczestnicy zapoznają się z problematyka ochrony własności intelektualnej w Unii Europejskiej.  Uzyskają wiedzę na temat definiowania pojęcia ochrony własności intelektualnej. Uczestnicy po zakończeniu warsztatów powinni umieć rozróżniać pojęcia kluczowe w zakresie własności intelektualnej, to jest: pojęcie praw autorskich, patentu na wynalazek, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających. Uczestnicy projektu będą również potrafili korzystać z podstawowych baz danych obejmujących prawa na dobrach niematerialnych chronionych w obrębie Unii Europejskiej. 

Ogólna problematyka funkcjonowania UE (8 godz.) 

Uczestniczący uczniowie zapoznają się z funkcjonowaniem Unii Europejskiej jako organizacji ponadnarodowej. Będą mieli tez okazję poznać konsekwencje posiadania  statusu obywatela unijnego i przysługującego w związku z tym praw. Uczestnicy projektu po warsztatach będą umieli określić sposób funkcjonowania UE i podstawowych jej instytucji. Warsztaty umożliwią również uczestnikom projektu zrozumienie istoty obywatelstwa unijnego i świadomego korzystania z uprawnień przysługujących z tytułu posiadania tego statusu. W toku warsztatów omówiona również będzie problematyka zakazu dyskryminacji (w tym ze względu na płeć czy przynależność państwową). 

Prawa człowieka o w UE (8 godz.)

Celem szkolenia z zakresu problematyki praw człowieka w UE jest uzyskanie wiedzy na temat historii, ewolucji i specyfiki ochrony praw człowieka w UE. Uczestnicy szkolenia powinni zyskać świadomość o tym, że w ramach europejskiej przestrzeni prawnej ochrona praw człowieka w UE jest jedną trzech zinstytucjonalizowanych formuł ochrony (Rada Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Unia Europejska). Ważnym elementem szkolenia jest pokazanie powodów ze względu na które w prawie UE zdecydowano się  unormować osobiste i polityczne prawa człowieka obok tradycyjnych praw ekonomicznych związanych ze swobodami unijnego rynku. Uczestnicy projektu zapoznają się z Kartą Praw Podstawowych i ze znaczeniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla kształtowania się rozumienia tych praw. Poznają również wpływ standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na kształtowanie się rozumienia praw człowieka w UE.

 

 BLOK B (zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Politologii UMCS)

Mobilność zawodowa w UE  

 • Status pracownika w UE
 • Zasoby UE wspierające zatrudnienie osób młodych
 • Planowanie i kształtowanie kariery zawodowej  
 • Nauka kompetencji miękkich na rynku pracy (poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna, sieciowanie) 
 • Dobre praktyki 

Metody: mini-wykład, warsztat, dyskusja, praca w grupie, metoda projektowa Efekty kształcenia: uczestnik uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne konieczne do wejścia i funkcjonowania na rynku pracy w UE, wypracowanie aktywnych postaw zawodowych.

Międzykulturowość i komunikowanie w UE

W ramach zajęć uczniowie poznają zróżnicowanie kulturowe, etniczne i językowe Europy. Dowiedzą się czym jest kultura, jakie kręgi kulturowe występują w Europie. czym różni się kultura od cywilizacji. Poznają odmienne zwyczaje w państwach europejskich w odniesieniu do świąt, tradycji ludowej oraz poznają współczesne oblicze kulturowe Europy. Zapoznają się z zagadnieniami związanymi z tożsamością kulturową Europy i korzeniami kultury europejskiej. W ramach zajęć poruszona zostanie problematyka stereotypów, czym są, skąd się biorą i w jaki sposób radzić sobie z nimi oraz komunikacji niewerbalnej w kontekście różnic międzykulturowych.

 • Kultura, tożsamość kulturowa, cywilizacja
 • Różnorodność etniczna i językowa w Europie
 • Stereotypy i ich funkcje
 • Komunikacja niewerbalna
 • Zwyczaje i obyczaje w wybranych państwach UE

Metody: prezentacja, elementy metody projektowej, wypowiedź argumentacyjna, analiza źródeł ikonograficznych, analiza fragmentów filmów, mapa myśli

Efekty kształcenia: uczestnik uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające mu rozpoznawanie cech wspólnych i odrębnych w środowisku międzykulturowym, uczestnik kształtuje postawę otwartą wobec różnic kulturowych, wypracowuje aktywne postaw wobec różnorodności kulturowej.

Środowisko edukacyjne w UE

 • Środowisko edukacyjne w UE (studia, szkoły letnie, praktyki, Erasmus+, mobilność edukacyjna) 
 • Zasoby UE wspierające edukację osób młodych
 • Planowanie i kształtowanie własnej ścieżki edukacyjnej w UE
 • Nauka kompetencji miękkich w przestrzeni edukacyjnej 
 • Dobre praktyki

Metody: mini-wykład, warsztat, dyskusja, praca w grupie, metoda projektowa Efekty kształcenia: uczestnik uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne konieczne do wejścia i funkcjonowania w przestrzeni edukacyjnej UE, wypracowanie aktywnych postaw w dziedzinie edukacji

Świadomy konsument żywności w UE

 Na zajęciach uczniowie zapoznają się z działaniami Unii Europejskiej i instytucji narodowych w zakresie zapewnienia konsumentom bezpiecznej i wysokiej jakości żywności. W szczególności poznają podstawy prawne działań UE, konkretne działania, instytucje i podmioty społeczne działające w tej dziedzinie. Dowiedzą się również jak etykietowana i oznaczana jest żywność oraz jakie standardy musi ona spełniać. W trakcie zajęć poruszona zostanie także problematyka właściwych i niewłaściwych zachowań konsumentów na runku UE, a także problematyka bezpieczeństwa żywnościowego UE/Europy. Ogólny plan zajęć obejmuje odpowiedzi następujące pytania:

 • Na czym polega świadomość konsumencka?
 • Jakie kompetencje ma UE w zakresie żywności na rynku wewnętrznym UE?
 • Jakie instytucje i podmioty społeczne (organizacje producentów i konsumentów) troszczą się o bezpieczeństwo żywności w UE?
 • Jak oznacza się żywność w UE? I jak czytać te oznaczenia?
 • Czy żywność w UE jest bezpieczna?
 • Czy w UE sprzedawana jest żywność genetycznie modyfikowana (GMO)?
 • Czy UE ma zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe?
 • Jakie problemy pojawiają się w UE na styku miedzy konsumentami a rynkiem żywności w UE?

Metody: prezentacja, mini-wykład, dyskusja, praca w grupie, analiza materiałów źródłowych i artefaktów, analiza materiałów audio i filmowych.

Efekty kształcenia: uczestnik uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające mu świadome i bezpieczne funkcjonowanie na rynku żywności UE; uczestnik potrafi rozpoznać potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa żywności oraz potrafi zastosować mechanizmy reakcji na te zagrożenia.