MNiSW: stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Centrum Badań Naukowych informuje, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Termin składania wniosków: 2-31 maja 2019 r.

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora,

albo

  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5390 zł miesięcznie.

Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Wniosek o przyznanie stypendium jest możliwy do utworzenia w systemie OSF.  

Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych.

Pełna informacja na stronie Ministerstwa.

MNiSW  planuje również drugą edycję naboru wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców w terminie 1-31 grudnia 2019 r. Informacja w tej sprawie zostanie ogłoszona odrębnie na stronach Ministerstwa.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Badań Naukowych.


Zespół ds. krajowych programów badawczych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel, Paweł Mazurek – pokój 1406, tel. 81 537 51 16
Beata Herbaczyńska-Stankevič - pokój 1406, tel. 81 537 51 22
Anna Kochalska-Wasak, Dorota Samociuk – pokój 1406, tel. 81 537 51 22

    Aktualności