Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są podstawą ubiegania się o środki na zadania z zakresu kultury realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, oraz podmioty gospodarcze.

Projekty badawcze realizowane przez Instytut Archeologii UMCS w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych.

 

I Projekt pt. Puławy-Włostowice
– wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny

Źródło finansowania: dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Program: Ochrona zabytków archeologicznych
Rodzaj zadania: opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków
Numer zadania: 4135/17/FPK/NID
Wartość projektu: 141 300,00 PLN
Okres realizacji: 2017-2018 (w trakcie realizacji)
Kierownik projektu: dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
Słowa klucze: zachodnia Lubelszczyzna, epoka kamienia i brązu, kultury przeworska i wielbarska, wczesne średniowiecze, badania archiwalne i interdyscyplinarne

Na zdjęciu: Puławy-Włostowice, badania 1974 r. (Archiwum IA UMCS)

Od pierwszych badań archeologicznych na stanowisku 3-4 w Puławach-Włostowicach (pow. puławski, woj. lubelskie) minęły 44 lata. Odkryte tam wielokulturowe materiały (od paleolitu po wczesne średniowiecze) pomimo kluczowej roli dla rekonstrukcji procesów osadniczych na Lubelszczyźnie nigdy nie doczekały się pełnej dokumentacji oraz opracowania naukowego. W literaturze przedmiotu znaleźć można jedynie informacje ogólne o przebiegu badań oraz publikacje niewielkiej liczby zabytków, często pozbawione dokładnego opisu i nakreślenia tła kulturowego.

Celem projektu jest opracowanie naukowe wszystkich materiałów zabytkowych odkrytych na stanowisku 3-4 w Puławach-Włostowicach w latach 1973-1974, 1977, 1988, 1996 i 2012. Na potrzeby projektu stworzono interdyscyplinarny zespół badawczy, którego zadaniem jest zadokumentowanie i opracowanie zachowanych do dnia dzisiejszego zabytków i próbek, uzupełnione o całe spectrum analiz specjalistycznych bazujących na osiągnięciach różnych dziedzin nauki.

Efektem finalnym projektu będzie publikacja monografii stanowiska w Puławach-Włostowicach wydana do końca 2018 r.

Na zdjęciach: Puławy-Włostowice, badania 1974 r. (Archiwum IA UMCS)


Więcej informacji o projekcie:
https://www.umcs.pl/pl/-pulawy-wlostowice-wielokulturowe-stanowisko,14893.htm

Tekst: Barbara Niezabitowska-Wiśniewska

 

II Projekt pt. Kopiec 4 i 8, Kosin 10 – pracownie kultury łużyckiej na terenie wychodni krzemieni turońskich w Antyklinie Rachowa

Źródło finansowania: dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Program:
Ochrona zabytków archeologicznych
Rodzaj zadania: opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków
Numer zadania: 3356/18/FPK/NID
Wartość projektu: 103 600,00 PLN
Okres realizacji: 2018-2019 (w trakcie realizacji)
Kierownik projektu: dr hab. Anna Zakościelna
Słowa kluczowe: Antyklina Rachowa, surowce turońskie, krzemieniarstwo schyłkowe, kultura łużycka, epoka brązu i wczesna epoka żelaza

fot. dr hab. Anna Zakościelna

Systematyczne badania Archeologicznego Zdjęcia Polski, przeprowadzone w latach 80. XX w. na terenie Antykliny Rachowa, przyniosły odkrycie kilkudziesięciu stanowisk o charakterze osadniczo-pracownianym łączonych z kulturą łużycką, z których trzy – Kopiec, stan. 4 i 8 (AZP 84-74/103; 84-74/126), Kosin, stan 10 (AZP 86-75/140), gm. Annopol – zostały poddane rozpoznawczym badaniom wykopaliskowym. Wyniki tych badań i pozyskane materiały stanowią bazę źródłową projektu, którego celem jest pełne, interdyscyplinarne opracowanie materiałów archeologicznych z wymienionych wyżej stanowisk, położonych na terenie oraz w sąsiedztwie złóż krzemieni szarych turońskich – świeciechowskiego i gościeradowskiego. Wielkie ilości materiałów krzemiennych pozyskane w trakcie badań wskazują, iż dla ludności późnej kultury łużyckiej w prowincji wschodniej, skały krzemionkowe były nadal podstawowym surowcem do produkcji narzędzi, a rejon wychodni krzemieni turońskich był nie mniej intensywnie eksploatowany niż eneolicie.

fot. mgr Tadeusz Wiśniewski


Dla realizacji zadania stworzono zespół specjalistów dysponujący odpowiednim zapleczem naukowych i technicznym. Efektem planowanych badań będzie monograficzne opracowanie niezwykle ważne dla problematyki tzw. późnego krzemieniarstwa pradziejowego oraz popularyzacja wyników badań i idei ochrony dziedzictwa kulturowego.

Więcej informacji o projekcie:
https://www.umcs.pl/pl/-kopiec-4-i-8-kosin-10-stanowiska-osadniczo-pracowniane-kultury-luzyckiej,14895.htm

Tekst: dr hab. Anna Zakościelna

 

III Projekt pt. Dubeczno, stan. 1
(Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie).
Materiały z badań archeologicznych w latach 1986-1987

Źródło finansowania: dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Program: Ochrona zabytków archeologicznych
Rodzaj zadania: opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków
Numer zadania: 3354/18/ FPK/NID
Wartość projektu: 80 850,00 PLN
Okres realizacji: 2018-2019 (w trakcie realizacji)
Kierownik projektu: dr hab. Halina Taras
Słowa klucze: Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, kurhan kultury trzcinieckiej, epoka brązu, osada kultury pucharów lejkowatych, epoka kamienia

Stanowisko 1 w Dubecznie, gm. Hańsk, woj. lubelskie, położone we wschodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, odkryte zostało podczas badań powierzchniowych zrealizowanych w roku 1985 (AZP 74-90/14). W latach 1986-1987 przeprowadzono tam prace rozpoznawczo-ratownicze, które wykazały obecność rozoranego kurhanu kultury trzcinieckiej z epoki brązu oraz osadnictwa z epoki kamienia (mezolit, neolit – osada kultury pucharów lejkowatych).

Głównym celem projektu jest kompleksowe opracowanie i publikacja pozyskanych materiałów zabytkowych. Oprócz archeologicznej analizy źródeł (warstw, obiektów i zabytków ruchomych), wykonane zostaną specjalistyczne badania laboratoryjne wydzielonych artefaktów krzemiennych (traseologia) w celu funkcjonalnego rozpoznania narzędzi, a także ceramicznych – próba uzyskania informacji odnośnie do sposobów użytkowania określonych form naczyniowych. Przewidziane jest również opracowanie materiałów z badań powierzchniowych AZP z okolic Dubeczna oraz rekonstrukcja holoceńskich warunków środowiskowych w skali mikroregionalnej.

Drugim celem projektu jest upowszechnienie wyników badań i popularyzacja dziedzictwa archeologicznego. Służyć temu będzie publikacja monografii stanowiska oraz folderu popularnonaukowego.

Dla realizacji zadania powstał zespół badawczy, skupiający m.in. specjalistów z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych oraz dokumentalistów.

Więcej informacji o projekcie:
https://www.umcs.pl/pl/-dubeczno-stan-1-materialy-z-badan-archeologicznych-w-latach-1986-1987,15089.htm