mgr Agnieszka Hencner-Chmiel

Doktorantka w Katedrze Prawa Finansowego UMCS

Adres e-mail: a.hencnerchmiel.umcs@gmail.com

Dyżury (pok. 619):

  • środa 16:30-18:00;
  • piatek 16:30-18:30.

O  S O B I E

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku prawo (2008). Obecnie uczestniczka studiów doktoranckich. Praca naukowa rozwijana w zakresie specjalności naukowej prawo finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

D Z I A Ł A L N O Ś Ć  N A U K O W A

Zainteresowania naukowe: prawo finansowe, dyscyplina finansów publicznych, publiczne prawo gospodarcze, prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo zamówień publicznych.

Dorobek naukowy: lista publikacji (pdf).

 

M A T E R I A Ł Y  D Y D A K T Y C Z N E  (do pobrania)