Matematyka, Matematyka w finansach, Matematyka i finanse


Organizacja i funkcjonowanie studiów


Organizacja i funkcjonowanie studiów I, II stopnia i studiów doktoranckich na kierunku Matematyka oraz Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Matematyka i finanse I stopnia regulowane są Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu Dz. U. nr 196 poz. 1167. Dodatkowo organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich na kierunku Matematyka regulują Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych Dz. U. nr 196 poz. 1169 oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich Dz. U. 225 poz. 1351.
Plany i programy studiów są przygotowane zgodnie z uchwałą nr XXII –34.4/11 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych do projektowania efektów kształcenia, programów kształcenia i planów studiów oraz uruchamiania nowych kierunków studiów spełniającej wymogi Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu Dz. U. nr 196 poz. 1167, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia Dz. U. 243 poz. 1445, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Dz. U. 253 poz. 1520, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia Dz. U. 253 poz. 1521, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz. U. 0 poz. 131, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych Dz. U. nr 196 poz. 1169 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich Dz. U. 225 poz. 1351. Plany i programy studiów uwzględniają standardy systemu ECTS. Plany dla studiów zaocznych nie obejmują przedmiotu "Wychowanie fizyczne".
Aby ukończyć studia z tytułem zawodowym licencjata należy przedstawić pracę licencjacką i zdać egzamin dyplomowy z wynikiem pozytywnym oraz zgromadzić co najmniej 180 punktów ECTS. Aby otrzymać tytuł zawodowy magistra matematyki należy przedstawić pracę magisterską i zdać egzamin magisterski z wynikiem pozytywnym oraz zgromadzić co najmniej 120 punktów ECTS. Aby ukończyć studia doktoranckie należy wszcząć przewód doktorski, napisać i obronić rozprawę doktorską oraz zaliczyć 8 semestrów studiów z sumą punktów ECTS co najmniej 47. 


Skrócony opis efektów kształcenia – wiedza, umiejętności i kompetencje absolwenta


W ramach profilu ogólnolnokademickiego, podstawowym celem studiów na kierunku matematyka, na odpowiednim poziomie, jest:

1. przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu matematyki i jej zastosowań, w zdobywaniu której kładzie się nacisk na posiadanie umiejętność przeprowadzania i konstruowania rozumowań matematycznych (dowodów) oraz testowania prawdziwości hipotez matematycznych, a w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
2. wykształcenie umiejętności przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, nabycie umiejętności formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
3.wypracowanie umiejętności wykonywania złożonych obliczeń oraz wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
4. wykształcenie umiejętności korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i ich rozwijania,
5. wypracowanie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i aplikacyjnych ,
6. uświadomienie potrzeby samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej i umiejętności uczenia się przez całe życie,
7. przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy i rozwijania kariery w przedsiębiorstwach, zakładach pracy oraz instytucjach wykorzystujących metody matematyczne,
8. kształtowanie kreatywności, profesjonalizmu, wrażliwości etycznej, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności,
9. przygotowanie do kontynuowania edukacji na kolejnych poziomach kształcenia lub permanentnego samokształcenia.

Absolwent studiów odpowiedniego stopnia na kierunku Matematyka wykazuje się wszystkimi efektami przypisanymi do odpowiedniego poziomu studiów (pełne treści efektów kształcenia na odpowiednich poziomach studiów: studia licencjackie, uzupełniające i doktoranckie na kierunku Matematyka, studia licencjackie Indywidualne Studia Międzyobszarowe - Matematyka i finanse, studia licencjackie oraz uzupełniające na kierunku Matematyka w finansach), a w szczególności:
1. adekwatną wiedzą z zakresu matematyki i jej zastosowań oraz niezbędną wiedzę o narzędziach informatycznych,
2. umiejętnością stosowania matematyki i rozwiązywania problemów matematycznych napotykanych w pracy zawodowej i życiu codziennym,
3. zdolnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystania do opisu oraz analizy procesów i zjawisk ze sfery zawodowej,
4. umiejętnością rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, uczestniczenia w pracy zespołowej,
5. zdolnością do zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej. 


Perspektywy zawodowe


Uzyskane po studiach matematycznych wykształcenie umożliwiają pracę na stanowiskach wymagających wiedzy matematycznej i jej zastosowań, związanych z ekonomią i techniką, matematyką finansową i ubezpieczeniami, w instytucjach gospodarki rynkowej, instytucjach administracji publicznej (Główny Urząd Statystyczny), w instytutach badawczych, a także na stanowiskach czysto informatycznych, np. programisty, administratora sieci komputerowej, specjaliści z analizy danych mogą znaleźć pracę na stanowiskach analityków, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie w instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią oraz w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych, bankowych i w przemyśle. Specjalność nauczycielska daje uprawnienia do pracy w szkołach odpowiedniego poziomu.


Atrakcyjność studiów matematycznych


Matematyka - stacjonarne pierwszego stopnia

Specjalność: biomatematyka

Program studiów stwarza możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki w tym poszerzone wiadomości ze statystki i jej zastosowań w biologii i medycynie, jak również oferuje przedmioty związane z biologią, tzn. biologię dla matematyków, równania różniczkowe z zastosowaniami w biologii oraz modelowanie w biologii. Praktyki zawodowe prowadzone są w przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach wykorzystujących ukierunkowany biologicznie aparat matematyki, np. w zakresie medycyny, farmacji, biotechnologii, ekologii czy też agrokultury. Studia przygotowują także do pracy zespołowej.

Specjalność: matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

Program studiów umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki w tym poszerzone wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, jak również oferuje przedmioty związane z ekonomią, tzn. ekonometrię, matematykę finansową, ubezpieczenia majątkowe i na życie oraz ekonomię matematyczną. Praktyki zawodowe prowadzone są w instytucji gospodarczej, co gwarantuje rynkowe przygotowanie absolwentów, zaś student poznaje tajniki rynkowych zachowań, a także wnosi swoje pomysły i umiejętności usprawniające codzienne i przyszłe działania instytucji, w której odbywa praktykę. Studia przygotowują także do pracy zespołowej.

Specjalność: matematyka obliczeniowa

Unikalny program studiów gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy matematycznej oraz programistycznej umożliwiającej stosowanie najnowszych wieloprocesorowych komputerów do rozwiązywania złożonych obliczeniowych problemów naukowych oraz technicznych. Oprócz przedmiotów czysto matematycznych szczególny nacisk położony jest na metody numeryczne oraz ich programowanie. Instytut Matematyki UMCS posiada rozbudowaną infrastrukturę superkomputerową, która gwarantuje nabycie praktycznych umiejętności dotyczących wykorzystania mocy obliczeniowych oferowanych przez współczesne superkomputery w naukach ścisłych oraz technice. Studia przygotowują również do pracy w zespole.

Specjalność: matematyka teoretyczna

Program studiów stwarza możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki dla przyszłych nauczycieli akademickich, a szczególnie dla osób nastawionych na karierę naukową. Jednocześnie praktyki zawodowe, prowadzone w zakładzie, instytucji lub firmie, zapoznają studenta z praktycznym wykorzystywaniem rozwiązań matematycznych lub systemów informatycznych.

Specjalność informatyczna

Specjalność ta umożliwia zdobycie zawodu informatyka programisty. Przedmioty informatyczne prowadzone są już od pierwszego roku studiów. Nauczanie obejmuje zarówno przygotowanie praktyczne (algorytmika, programowanie w różnych językach i środowiskach, systemy bazodanowe i inne), jak i umiejętności techniczne, a także podstawy teoretyczne do analizy systemów informatycznych. Kształcenie odbywa się w nowocześnie wyposażonych pracowniach informatycznych (w szczególności w pracowniach 3D). Studenci mają także dostęp do specjalistycznego sprzętu, takiego jak: wysokowydajne serwery i klastry obliczeniowe oraz serwery sieciowe.  Podczas trwania studiów studenci odbywają praktyki w firmach informatycznych nabywając doświadczenia i wykorzystując swoją wiedzę w praktyce. Absolwent specjalności informatycznej jest przygotowany do pracy programisty (dewelopera), administratora serwisów sieciowych, analityka i podobnych atrakcyjnych zawodach, które wymagają wysokich kwalifikacji. Możliwa jest również kontynuacja nauki na studiach magisterskich,  w tym  na kierunku informatyka.

Specjalność: statystyczna analiza danych

Program studiów w zakresie specjalności Statystyczna analiza danych umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy matematycznej. Program ten rozbudowany jest o wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Umożliwia on zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów. Obejmuje zapoznanie z narzędziami zawartymi w powszechnie stosowanych programach komputerowych oraz specjalistycznymi pakietami statystycznymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako wyspecjalizowani analitycy rynku (finansowego, kapitałowego, ubezpieczeń itp.) w bankach, firmach konsultingowych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, w przemysłowych centrach badawczych oraz w administracji państwowej i samorządowej. Praktyki zawodowe prowadzone są w przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach wykorzystujących metody gromadzenia, opisu i przetwarzania danych. Studia przygotowują również do pracy w zespole.

Specjalność: zastosowania matematyki

Program studiów stwarza możliwość zdobycia wszechstronnej i pogłębionej wiedzy matematycznej w tym poszerzonej o wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, analizy funkcjonalnej i równań różniczkowych oraz wiedzy interdyscyplinarnej przygotowującej do współpracy z informatykami, inżynierami, biologami, fizykami i chemikami i pozwalającej na podejmowanie pracy na stanowiskach, które wykorzystują narzędzia i metody matematyczne w branży informatycznej, finansowej, handlowej lub produkcyjnej. Praktyki zawodowe prowadzone są w zakładzie, instytucji lub firmie, w której stosuje się modele matematyczne lub komputerowe do opisu zjawisk ekonomicznych, przyrodniczych lub technicznych, optymalizację procesów technologicznych, czy też opracowywanie i stosowanie testów nowych technologii. Studia przygotowują także do pracy zespołowej.

Specjalność nauczycielska - matematyka z informatyką

Są to nauczycielskie studia matematyczne z fakultatywną informatyką. Program studiów licencjackich daje niezbędną wiedzę i umiejętności z matematyki oraz informatyki w stopniu wystarczającym do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela matematyki w szkole podstawowej. Po zaliczeniu dodatkowych przedmiotów informatycznych uzyskuje się uprawnienia do nauczania informatyki w szkole podstawowej. Ponadto, absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie nie tylko jako nauczyciele, ale również jako pracownicy na stanowiskach wymagających wiedzy matematycznej i jej zastosowań, czy też na stanowiskach czysto informatycznych. Praktyki zawodowe prowadzone są w szkołach w zakresie opisanym w standardach kształcenia nauczycieli na studiach. Absolwent studiów na specjalizacji nauczycielskiej matematyka z informatyką będzie przygotowany do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły i będzie posiadał kompetencje w zakresie znajomości co najmniej jednego języka obcego, umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz skutecznością w organizowaniu i realizacji procesu dydaktycznego.

Uwagi:
1. Istnieje możliwość, by pewna liczba studentów dowolnej specjalności brała udział w zajęciach wyrównawczych.


 Matematyka w finansach - studia stacjonarne I stopnia (uruchomione od roku akademickiego 2017/2018) 

Od roku 2017/2018 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki uruchamia nowy kierunek studiów MATEMATYKA W FINANSACH. Jest to unikalny i oryginalny kierunek w kształceniu na poziomie wyższym w dziedzinie nauk matematycznych we wschodnim regionie Polski. 

Program studiów przygotowuje do rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki. Program studiów zapewnia dużą liczbę zajęć w pracowniach komputerowych, gdzie studenci zapoznają się z technologiami informatycznymi oraz pakietami matematycznymi i statystycznymi, wykorzystywanymi w różnych zastosowaniach matematyki, w tym w zastosowaniach ekonomicznych i finansowych. 

Z uwagi na złożoność ekonomiczną, finansową i prawną rzeczywistych problemów dotyczących sfery finansowej gospodarki program studiów zawiera, oprócz przedmiotów matematycznych, przedmioty dotyczące zagadnień prawnych i ekonomicznych. 

Studia na tym kierunku dobrze przygotowują do podjęcia pracy m.in. w instytucjach świadczących szeroko rozumiane usługi finansowe jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe czy firmy doradztwa finansowego, jak również w jednostkach administracji publicznej na stanowiskach związanych z finansami. W trakcie studiów obowiązują, wybrane przez studentów, dwa lektoraty z języków obcych (wzorem SGH w Warszawie). 

Absolwenci specjalności aktuarialnych nabędą wiedzę i umiejętności wymagane przy stosowaniu metod matematycznych i statystycznych w problemach związanych z różnego rodzaju ubezpieczeniami. Dodatkowo, będą oni mieli możliwość lepszego przygotowania się do egzaminu aktuarialnego. 

Absolwenci specjalności statystycznych zyskają wiedzę i umiejętności praktyczne związane z analizą danych finansowych przy użyciu nowoczesnych metod statystycznych, wykorzystujących również metody informatyczne.


 Matematyka i finanse - (studia międzyobszarowe) stacjonarne pierwszego stopnia (rozpoczynające się w latach 2012/2013 i 2013/2014)

Są to studia prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Studenci mogą ukończyć studia albo z matematyki albo z finansów. Mogą też ukończyć jednocześnie oba kierunki. Program studiów umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki w tym poszerzone wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, jak również zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.
Absolwenci tych studiów znajdą pracę jako matematycy, pracownicy działów finansowych i księgowych, specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i jednostkach administracji państwowej i samorządowej.


 Matematyka i finanse - stacjonarne pierwszego stopnia (kierunek uruchomiony zostanie w roku akademickim 2014/2015)

Miejsce absolwenta kierunku Matematyka i Finanse na rynku pracy determinują jego kwalifikacje. Absolwent tego kierunku powinien być przygotowany zajmowania stanowisk w gospodarce i administracji, które wymagają wszechstronnej wiedzy o ekonomiczno-finansowych aspektach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej i działalności ich uczestników. Będzie on posiadać umiejętność posługiwania się wiedzą ekonomiczną w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi oraz wiedzę z zakresu zarządzania, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, zwłaszcza przedsiębiorstw, a także z zakresu finansów. Zdobędzie też umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Będzie też posiadać umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami, będzie przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach. Będzie on także otwarty na zmiany dokonujące się w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, zdolny do odpowiedzialnego otwarcia na nowe problemy i wyzwania, kreatywny. Jednocześnie nabyta w czasie studiów umiejętność rozwiązywania problemów oraz biegłość w obliczeniach analitycznych i komputerowych, znajomość i umiejętność wykorzystania biznesowych i finansowych programów komputerowych oraz zasobów internetu uczynią absolwentów kierunku Matematyka i Finanse atrakcyjnymi dla przyszłych pracodawców. Absolwenci tych studiów znajdą pracę jako pracownicy działów finansowych i księgowych, specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz jako matematycy. Mogą też samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Tym samym będą oni także wszechstronnie przygotowani do zmierzenia się z problemami wynikającymi z postępu cywilizacyjnego.


 Matematyka - stacjonarne drugiego stopnia

Specjalność – matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

Absolwenci tej specjalności, obok gruntownego przygotowania matematycznego, nabywają wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach i ekonomii. Mogą być zatrudniani w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli.

Specjalność – matematyka informatyczna

Instytut Matematyki UMCS ma największe doświadczenie i tradycję w kształceniu informatyków w całym obszarze Polski na wschód od Wisły - prowadzi je od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.
Ma też samodzielnych pracowników specjalizujących się w informatyce i prowadzących zajęcia zarówno na tej specjalności jak i na kierunku informatyka. Studenci tej specjalności otrzymują szeroką wiedzę matematyczną i informatyczną i są przygotowani do podjęcia pracy wymagającej znajomości narzędzi i metod matematycznych występujących w zastosowaniach informatyki. Absolwenci potrafią np. badać złożoność obliczeniową algorytmów rozwiązujących zagadnienia praktyczne, projektować i tworzyć oprogramowanie, obsługiwać i administrować bazami danych.

Specjalność: matematyka teoretyczna

Program studiów stwarza możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki dla przyszłych nauczycieli akademickich, a szczególnie dla osób nastawionych na karierę naukową. Jednocześnie praktyki zawodowe, prowadzone w zakładzie, instytucji lub firmie, zapoznają studenta z praktycznym wykorzystywaniem rozwiązań matematycznych lub systemów informatycznych.

Specjalność: zastosowania matematyki

Absolwent tej specjalności w trakcie studiów otrzymuje gruntowne wykształcenie matematyczne i informatyczne uzupełnione o podstawową wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych. Dzięki temu dysponuje on pełnym aparatem metod matematycznych i informatycznych używanych we współczesnej nauce i technice. Jest przygotowany do podejmowania współpracy interdyscyplinarnej z informatykami, inżynierami, biologami, fizykami i chemikami. Pozwala to mu na podjęcie pracy na stanowisku, które wykorzystuje narzędzia i metody matematyczne w instytucji informatycznej, finansowej, handlowej lub produkcyjnej.

Specjalność nauczycielska: matematyka z informatyką

Są to nauczycielskie studia matematyczne z fakultatywną informatyką. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do nauczania matematyki i (po zaliczeniu dodatkowych przedmiotów informatycznych) do nauczania informatyki w szkołach wszystkich poziomów. Ma on bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne, psychologiczne i dydaktyczne. Umie też wykorzystywać nowoczesne narzędzia multimedialne zarówno w nauczaniu jak i samokształceniu. Dlatego potrafi uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności do stale zmieniających się warunków nauczania.

Specjalność: biomatematyka

Po ukończeniu tej specjalności absolwenci uzyskują nie tylko wiedzę matematyczną ale też podstawową wiedzę z informatyki i nauk przyrodniczych. Mogą współpracować z biologami, lekarzami, informatykami, inżynierami, fizykami i chemikami przy tworzeniu modeli matematycznych zjawisk przyrodniczych, medycznych lub technicznych i przy komputerowych symulacjach tych zjawisk. Mają też wiedzę potrzebną do statystycznego przetwarzania danych.

Specjalność: statystyczna analiza danych

Absolwent specjalności Statystyczna analiza danych zdobywa wszechstronną wiedzę matematyczną. Program specjalności rozbudowany jest o pogłębioną, szczegółową wiedzę z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Umożliwia on zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów. Obejmuje zapoznanie z narzędziami zawartymi w powszechnie stosowanych programach komputerowych oraz specjalistycznymi pakietami statystycznymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako wyspecjalizowani analitycy rynku (finansowego, kapitałowego, ubezpieczeń itp.) w bankach, firmach konsultingowych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w instytucjach prowadzących badania kliniczne, w przemysłowych centrach badawczych oraz w administracji państwowej i samorządowej. Praktyki zawodowe prowadzone są w przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach wykorzystujących metody gromadzenia, opisu i przetwarzania danych. Studia przygotowują również do pracy w zespole.

Specjalność: zastosowania matematyki w fizyce

Program studiów stwarza możliwości zdobycia gruntownego wykształcenia matematycznego uzupełnionego o wiedzę z kluczowych dziedzin fizyki teoretycznej (mechanika teoretyczna, kwantowa, elektrodynamika, fizyka statystyczna czy współczesna teoria grawitacji i kosmologii). Szczególny nacisk położony jest na matematyczne aspekty teorii fizycznych oraz na zastosowanie zaawansowanego aparatu współczesnej matematyki do badania problemów nauki i techniki. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do rozwiązywania problemów interdyscyplinarnych we współpracy z technikami, informatykami, fizykami i chemikami. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach doktorancki z fizyki teoretycznej lub matematyki. Wszechstronna wiedza pozwala na podjęcie pracy na stanowisku, gdzie wykorzystywane są narzędzia matematyczne w instytucjach finansowych, informatycznych, technicznych lub handlowych. 


 Matematyka w finansach (studia międzyobszarowe) stacjonarne studia drugiego stopnia 

Od roku 2017/2018 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki uruchamia nowy kierunek studiów MATEMATYKA W FINANSACH. Jest to unikalny i oryginalny kierunek w kształceniu na poziomie wyższym w dziedzinie nauk matematycznych we wschodnim regionie Polski. 

Program studiów przygotowuje do rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki. Program studiów zapewnia dużą liczbę zajęć w pracowniach komputerowych, gdzie studenci zapoznają się z technologiami informatycznymi oraz pakietami matematycznymi i statystycznymi, wykorzystywanymi w różnych zastosowaniach matematyki, w tym w zastosowaniach ekonomicznych i finansowych. 

Z uwagi na złożoność ekonomiczną, finansową i prawną rzeczywistych problemów dotyczących sfery finansowej gospodarki program studiów zawiera, oprócz przedmiotów matematycznych, przedmioty dotyczące zagadnień prawnych i ekonomicznych. 

Studia na tym kierunku dobrze przygotowują do podjęcia pracy m.in. w instytucjach świadczących szeroko rozumiane usługi finansowe jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe czy firmy doradztwa finansowego, jak również w jednostkach administracji publicznej na stanowiskach związanych z finansami. W trakcie studiów obowiązują, wybrane przez studentów, dwa lektoraty z języków obcych (wzorem SGH w Warszawie). 

Absolwenci specjalności aktuarialnych nabędą wiedzę i umiejętności wymagane przy stosowaniu metod matematycznych i statystycznych w problemach związanych z różnego rodzaju ubezpieczeniami. Dodatkowo, będą oni mieli możliwość lepszego przygotowania się do egzaminu aktuarialnego. 

Absolwenci specjalności statystycznych zyskają wiedzę i umiejętności praktyczne związane z analizą danych finansowych przy użyciu nowoczesnych metod statystycznych, wykorzystujących również metody informatyczne.


 Matematyka - niestacjonarne pierwszego stopnia

Specjalność: biomatematyka

Program studiów stwarza możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki w tym poszerzone wiadomości ze statystki i jej zastosowań w biologii i medycynie, jak również oferuje przedmioty związane z biologią, tzn. biologię dla matematyków, równania różniczkowe z zastosowaniami w biologii oraz modelowanie w biologii. Praktyki zawodowe prowadzone są w przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach wykorzystujących ukierunkowany biologicznie aparat matematyki, np. w zakresie medycyny, farmacji, biotechnologii, ekologii czy też agrokultury. Studia przygotowują także do pracy zespołowej.

Specjalność: matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

Program studiów umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki w tym poszerzone wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, jak również oferuje przedmioty związane z ekonomią, tzn. ekonometrię, matematykę finansową, ubezpieczenia majątkowe i na życie oraz ekonomię matematyczną. Praktyki zawodowe prowadzone są w instytucji gospodarczej, co gwarantuje rynkowe przygotowanie absolwentów, zaś student poznaje tajniki rynkowych zachowań, a także wnosi swoje pomysły i umiejętności usprawniające codzienne i przyszłe działania instytucji, w której odbywa praktykę. Studia przygotowują także do pracy zespołowej.

Specjalność: matematyka obliczeniowa

Unikalny program studiów gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy matematycznej oraz programistycznej umożliwiającej stosowanie najnowszych wieloprocesorowych komputerów do rozwiązywania złożonych obliczeniowych problemów naukowych oraz technicznych. Oprócz przedmiotów czysto matematycznych szczególny nacisk położony jest na metody numeryczne oraz ich programowanie. Instytut Matematyki UMCS posiada rozbudowaną infrastrukturę superkomputerową, która gwarantuje nabycie praktycznych umiejętności dotyczących wykorzystania mocy obliczeniowych oferowanych przez współczesne superkomputery w naukach ścisłych oraz technice. Studia przygotowują również do pracy w zespole.

Specjalność: matematyka teoretyczna

Program studiów stwarza możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki dla przyszłych nauczycieli akademickich, a szczególnie dla osób nastawionych na karierę naukową. Jednocześnie praktyki zawodowe, prowadzone w zakładzie, instytucji lub firmie, zapoznają studenta z praktycznym wykorzystywaniem rozwiązań matematycznych lub systemów informatycznych.

Specjalność informatyczna

Instytut Matematyki UMCS ma największe doświadczenie i tradycję w kształceniu informatyków w całym obszarze Polski na wschód od Wisły - prowadzi tego typu nauczanie od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Ma też samodzielnych pracowników specjalizujących się w informatyce i prowadzących zajęcia zarówno na tej specjalności jak i na kierunku informatyka. Program studiów stwarza możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki, jak również z informatyki. Dlatego absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie nie tylko na stanowiskach wymagających wiedzy matematycznej i jej zastosowań, ale także na stanowiskach czysto informatycznych, np. programisty, administratora sieci komputerowej itd. Praktyki zawodowe prowadzone są w zakładach, instytucjach i firmach, w których student zapoznaje się z obsługą wykorzystywanych systemów informatycznych. Studia przygotowują także do pracy zespołowej.

Specjalność: statystyczna analiza danych

Program studiów w zakresie specjalności Statystyczna analiza danych umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy matematycznej. Program ten rozbudowany jest o wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Umożliwia on zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów. Obejmuje zapoznanie z narzędziami zawartymi w powszechnie stosowanych programach komputerowych oraz specjalistycznymi pakietami statystycznymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako wyspecjalizowani analitycy rynku (finansowego, kapitałowego, ubezpieczeń itp.) w bankach, firmach konsultingowych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, w przemysłowych centrach badawczych oraz w administracji państwowej i samorządowej. Praktyki zawodowe prowadzone są w przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach wykorzystujących metody gromadzenia, opisu i przetwarzania danych. Studia przygotowują również do pracy w zespole.

Specjalność: zastosowania matematyki

Program studiów stwarza możliwość zdobycia wszechstronnej i pogłębionej wiedzy matematycznej w tym poszerzonej o wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, analizy funkcjonalnej i równań różniczkowych oraz wiedzy interdyscyplinarnej przygotowującej do współpracy z informatykami, inżynierami, biologami, fizykami i chemikami i pozwalającej na podejmowanie pracy na stanowiskach, które wykorzystują narzędzia i metody matematyczne w branży informatycznej, finansowej, handlowej lub produkcyjnej. Praktyki zawodowe prowadzone są w zakładzie, instytucji lub firmie, w której stosuje się modele matematyczne lub komputerowe do opisu zjawisk ekonomicznych, przyrodniczych lub technicznych, optymalizację procesów technologicznych, czy też opracowywanie i stosowanie testów nowych technologii. Studia przygotowują także do pracy zespołowej.

Specjalność nauczycielska - matematyka z informatyką

Są to nauczycielskie studia matematyczne z fakultatywną informatyką. Program studiów licencjackich daje niezbędną wiedzę i umiejętności z matematyki oraz informatyki w stopniu wystarczającym do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela matematyki w szkole podstawowej. Po zaliczeniu dodatkowych przedmiotów informatycznych uzyskuje się uprawnienia do nauczania informatyki w szkole podstawowej. Ponadto, absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie nie tylko jako nauczyciele, ale również jako pracownicy na stanowiskach wymagających wiedzy matematycznej i jej zastosowań, czy też na stanowiskach czysto informatycznych. Praktyki zawodowe prowadzone są w szkołach w zakresie opisanym w standardach kształcenia nauczycieli na studiach. Absolwent studiów na specjalizacji nauczycielskiej matematyka z informatyką będzie przygotowany do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły i będzie posiadał kompetencje w zakresie znajomości co najmniej jednego języka obcego, umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz skutecznością w organizowaniu i realizacji procesu dydaktycznego.


 Matematyka - niestacjonarne drugiego stopnia

Specjalność – matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

Absolwenci tej specjalności, obok gruntownego przygotowania matematycznego, nabywają wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach i ekonomii. Mogą być zatrudniani w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli.

Specjalność – matematyka informatyczna

Instytut Matematyki UMCS ma największe doświadczenie i tradycję w kształceniu informatyków w całym obszarze Polski na wschód od Wisły - prowadzi je od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.
Ma też samodzielnych pracowników specjalizujących się w informatyce i prowadzących zajęcia zarówno na tej specjalności jak i na kierunku informatyka. Studenci tej specjalności otrzymują szeroką wiedzę matematyczną i informatyczną i są przygotowani do podjęcia pracy wymagającej znajomości narzędzi i metod matematycznych występujących w zastosowaniach informatyki. Absolwenci potrafią np. badać złożoność obliczeniową algorytmów rozwiązujących zagadnienia praktyczne, projektować i tworzyć oprogramowanie, obsługiwać i administrować bazami danych.

Specjalność: matematyka teoretyczna

Program studiów stwarza możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki dla przyszłych nauczycieli akademickich, a szczególnie dla osób nastawionych na karierę naukową. Jednocześnie praktyki zawodowe, prowadzone w zakładzie, instytucji lub firmie, zapoznają studenta z praktycznym wykorzystywaniem rozwiązań matematycznych lub systemów informatycznych.

Specjalność: zastosowania matematyki

Absolwent tej specjalności w trakcie studiów otrzymuje gruntowne wykształcenie matematyczne i informatyczne uzupełnione o podstawową wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych. Dzięki temu dysponuje on pełnym aparatem metod matematycznych i informatycznych używanych we współczesnej nauce i technice. Jest przygotowany do podejmowania współpracy interdyscyplinarnej z informatykami, inżynierami, biologami, fizykami i chemikami. Pozwala to mu na podjęcie pracy na stanowisku, które wykorzystuje narzędzia i metody matematyczne w instytucji informatycznej, finansowej, handlowej lub produkcyjnej.

Specjalność nauczycielska: matematyka z informatyką

Są to nauczycielskie studia matematyczne z fakultatywną informatyką. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do nauczania matematyki i (po zaliczeniu dodatkowych przedmiotów informatycznych) do nauczania informatyki w szkołach wszystkich poziomów. Ma on bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne, psychologiczne i dydaktyczne. Umie też wykorzystywać nowoczesne narzędzia multimedialne zarówno w nauczaniu jak i samokształceniu. Dlatego potrafi uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności do stale zmieniających się warunków nauczania.

Specjalność: biomatematyka

Po ukończeniu tej specjalności absolwenci uzyskują nie tylko wiedzę matematyczną ale też podstawową wiedzę z informatyki i nauk przyrodniczych. Mogą współpracować z biologami, lekarzami, informatykami, inżynierami, fizykami i chemikami przy tworzeniu modeli matematycznych zjawisk przyrodniczych, medycznych lub technicznych i przy komputerowych symulacjach tych zjawisk. Mają też wiedzę potrzebną do statystycznego przetwarzania danych.

Specjalność: statystyczna analiza danych

Absolwent specjalności Statystyczna analiza danych zdobywa wszechstronną wiedzę matematyczną. Program specjalności rozbudowany jest o pogłębioną, szczegółową wiedzę z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Umożliwia on zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów. Obejmuje zapoznanie z narzędziami zawartymi w powszechnie stosowanych programach komputerowych oraz specjalistycznymi pakietami statystycznymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako wyspecjalizowani analitycy rynku (finansowego, kapitałowego, ubezpieczeń itp.) w bankach, firmach konsultingowych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w instytucjach prowadzących badania kliniczne, w przemysłowych centrach badawczych oraz w administracji państwowej i samorządowej. Praktyki zawodowe prowadzone są w przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach wykorzystujących metody gromadzenia, opisu i przetwarzania danych. Studia przygotowują również do pracy w zespole.

Specjalność: zastosowania matematyki w fizyce

Program studiów stwarza możliwości zdobycia gruntownego wykształcenia matematycznego uzupełnionego o wiedzę z kluczowych dziedzin fizyki teoretycznej (mechanika teoretyczna, kwantowa, elektrodynamika, fizyka statystyczna czy współczesna teoria grawitacji i kosmologii). Szczególny nacisk położony jest na matematyczne aspekty teorii fizycznych oraz na zastosowanie zaawansowanego aparatu współczesnej matematyki do badania problemów nauki i techniki. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do rozwiązywania problemów interdyscyplinarnych we współpracy z technikami, informatykami, fizykami i chemikami. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach doktorancki z fizyki teoretycznej lub matematyki. Wszechstronna wiedza pozwala na podjęcie pracy na stanowisku, gdzie wykorzystywane są narzędzia matematyczne w instytucjach finansowych, informatycznych, technicznych lub handlowych.


 Baza dydaktyczna Instytutu Matematyki


Instytut Matematyki UMCS jest jedyną państwową instytucją dydaktyczną w Lublinie, która zatrudnia tak doskonale wykwalifikowaną kadrę naukową posiadającą wieloletnie doświadczenie w kształceniu w zakresie statystyki, szeroko rozumianych zastosowań matematyki, matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. Nasi pracownicy posiadają wiedzę fachową w zakresie teorii funkcjonowania rynków pieniężnych, inżynierii finansowej, zastosowań matematyki w kryptografii, naukach przyrodniczych i medycynie. Oferujemy także zdobywania wiedzy praktycznej w zakresie statystyki, funkcjonowania ryku ubezpieczeń oraz matematyki aktuarialnej.

Studenci na kierunku Matematyka odbywają wszystkie zajęcia, wyjąwszy Wychowanie Fizyczne, w pomieszczeniach Instytutu Matematyki w budynkach przy Placu Marii Curie–Skłodowskiej 1. Instytut posiada 7 dobrze wyposażonych pracowni komputerowych. Wszystkie pracownie dysponują komputerami dobrej klasy i na nich zainstalowane są kompilatory najważniejszych języków programowania (Java, C/C++, C#) oraz zintegrowane środowiska programistyczne Neatbeans, Eclipse, Visual Studio. Mamy także licencje programów MATHEMATICA 6.0, MAPLE 11, STATISTICA 10, wykorzystywane na zajęciach laboratoryjnych przy nauce niektórych przedmiotów matematycznych. Programy COREL i PAINT SHOP PRO XI używane są podczas zajęć z grafiki komputerowej.

Nasi studenci mają szerokie możliwości korzystania z pracowni komputerowych i Internetu. Posiadamy szybki i stały dostęp do Internetu poprzez siec metropolitarną LUBMAN. W budynkach Instytutu dostępny jest również bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Instytut Matematyki UMCS jest też jedyną państwową instytucją w Lublinie mającą prawo doktoryzowania i habilitowania w zakresie matematyki.

Biblioteka Wydziału MFiI wraz z Czytelnią mieści się w budynku Instytutu Informatyki. Posiada ona praktycznie wszystkie podstawowe podręczniki i zbiory zadań z różnych dziedzin matematyki i informatyki oraz najbardziej poczytne i wartościowe naukowo czasopisma, w tym liczne tytuły zagraniczne. Istnieje także możliwość korzystania z wersji elektronicznej wielu czasopism.

Zapraszamy na studia w Instytucie Matematyki UMCS.

Dyrekcja Instytutu Matematyki UMCS w Lublinie