Lista dokumentów wymaganych od cudzoziemca

Jednostka planująca zatrudnienie nauczyciela akademickiego z zagranicy (Wydział, Instytut, Katedra lub Jednostka ogólnouczelniana) zobowiązana jest do skompletowania i zweryfikowania niezbędnej dokumentacji, która powinna zawierać:
1.    CV z wykazem publikacji.
2.    Kwestionariusz osobowy
3.    Wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych.
4.    Podanie o zatrudnienie w UMCS skierowane do JM Rektora (w przypadku profesorów lub profesorów uczelni) lub do Prorektora ds. Ogólnych (w przypadku pozostałych pracowników naukowych).
5.    Kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplom ukończenia studiów, dyplom doktorski, inne dokumenty związane z uzyskaniem poszczególnych stopni naukowych) przetłumaczone na język polski (nie musi to być tłumaczenie przysięgłe).
6.    Inne dokumenty kadrowe (świadectwa pracy, orzeczenia o niepełnosprawności, przyznanej rencie lub emeryturze, zaświadczenia etc.) niezbędne m.in. do ubiegania się o dodatek stażowy (również przetłumaczone na język polski).
7.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
8.    Kopia lub skan paszportu.
9.    Kopia dokumentu potwierdzającego prawo do pobytu na terytorium RP w przypadku obywateli krajów spoza UE lub informacja, że cudzoziemiec dopiero zamierza ubiegać się
o taki dokument.


Przed wystąpieniem z wnioskiem o zatrudnienie cudzoziemca, Jednostka powinna upewnić się, czy posiadane dyplomy/stopnie naukowe są ważne w Polsce czy też niezbędna jest procedura nostryfikacyjna oraz sprawdzić czy istnieje umowa międzynarodowa między Polską a krajem pochodzenia cudzoziemca dotycząca uznawalności stopni i tytułów. Jest to niezbędne do ustalenia na jakim stanowisku można zatrudnić nauczyciela akademickiego z zagranicy. Informacji w tym zakresie udziela NAWA. Zapytania wraz z kopiami dyplomów kierować można na adres mailowy: dyplom@nawa.gov.pl (przybliżony czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 30 dni).

Biuro Kadr przypomina również, że na stanowisku profesora można zatrudnić wyłącznie tę osobę, która posiada tytuł profesora równoważny z polskim i jest w stanie potwierdzić to odpowiednim dokumentem.