Lingwistyka stosowana, II stopień

 

 

Nazwa kierunku

Lingwistyka stosowana, II stopień

angielski+niemiecki, angielski+rosyjski, angielski+francuski, angielski+hiszpański, angielski+portugalski, niemiecki+angielski

Specjalności

Translatoryczna (w obrębie obu języków)

Dodatkowa ścieżka nauczycielska (w obrębie obu języków)

Język wykładowy

polski, angielski, niemiecki/rosyjski/francuski/hiszpański/portugalski (w zależności od wybranej specjalności)

Profil kształcenia

praktyczny

 

Krótki opis kierunku

Na tym kierunku poznasz specyfikę tłumaczeń symultanicznych i audiowizualnych oraz przekładu tekstów artystycznych. W dalszym ciągu będziesz doskonalić swoje umiejętności językowe w obrębie dwóch wybranych języków obcych. Podczas praktyk poznasz specyfikę pracy tłumacza ustnego na konferencjach naukowych, w mediach czy turystyce. Jeżeli pasjonują Cię tłumaczenia filmów czy gier komputerowych, możesz również w taki sposób zrealizować praktyki tłumaczeniowe. W przypadku kontynuacji dodatkowej ścieżki nauczycielskiej uzyskasz także kwalifikacje niezbędne do nauczania języków obcych na wszystkich poziomach edukacji szkolnej.

Oferta dydaktyczna adresowana jest do osób, które:

- ukończyły studia pierwszego stopnia w zakresie 2 języków obcych (patrz wyżej konfiguracje językowe);

- mają za sobą pierwsze doświadczenia tłumaczeniowe, ale czują potrzebę dalszego rozwijania swoich umiejętności i podjęcia nowych wyzwań tłumaczeniowych.

Kierunek lingwistyka stosowana na UMCS został wyróżniony Certyfikatem Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością” przyznawanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikat otrzymują kierunki z innowacyjnymi metodami nauczania, nowoczesnym programem i najwyższą jakością ich realizacji.

Wymiany międzynarodowe dla studentów

Bruksela (Belgia), Zlin (Czechy), Nancy (Francja), Sofia (Bułgaria), Poczdam (Niemcy), Wiedeń (Austria), Bilbao (Hiszpania)

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent kierunku lingwistyka stosowana uzyskał następujące kwalifikacje szczegółowe oraz rozwinął poniższe rodzaje i zakresy kompetencji:

  1. kompetencja językowo-interkulturowa, a w szczególności:

1.1. umiejętność rozumienia i tworzenia komunikacyjnie adekwatnych tekstów w języku ojczystym, wybranym pierwszym i drugim z oferowanych par w określonych programowo głównych obszarach tematycznych i uzupełnionych o inne z wyboru indywidualnego z uwzględnieniem ich specyfiki kulturowej zwłaszcza w komunikacji;

1.2. umiejętność rozpoznawania i tworzenia komunikacyjnie skutecznych relacji interkulturowych w konkretnych sytuacjach komunikacji z przedstawicielami języków i kultur w ramach studiowanej jednej kombinacji językowej z oferowanych par.

  1. kompetencja terminologiczno-specjalistyczna, a w szczególności:

2.1. wiedza z zakresu terminologii specjalistycznej z programowo określonych głównych obszarów tematycznych i technolektów oraz uzupełnionych o inne z wyboru indywidualnego w zakresie języka ojczystego, pierwszego i drugiego w ramach oferowanych par języków;

2.2. umiejętność recepcji i tworzenia tekstów specjalistycznych zgodnie z określonymi wzorcami tekstowymi z głównych obszarów tematycznych oraz uzupełnionych o inne z wyboru indywidualnego w zakresie języka ojczystego, pierwszego i drugiego w ramach oferowanych par języków w celu tworzenia skutecznej komunikacji specjalistycznej.

  1. kompetencja redakcyjna w ramach oferowanych i wybranych par języków, a w szczególności

3.1. umiejętność samodzielnego tworzenia tekstów w ramach określonych zadań, np. w celu prowadzenia korespondencji, sporządzania protokołów, tekstów technicznych, tekstów o charakterze dziennikarskim itp.;

3.2. umiejętność opracowywania tekstów w zakresie dokonywania oceny analitycznej, syntez, streszczeń w celu pozyskania określonych informacji oraz prowadzenia różnego rodzaju dokumentacji;

3.3. redagowanie tekstów oryginalnych i przekładów;

3.4. przetwarzanie istniejących tekstów dla innych potrzeb i celów;

3.5. doradztwo w zakresie problemów komunikacji interkulturowej;

3.6. umiejętność zarządzania różnymi formami tekstów.

  1. kompetencja translatorska (profil zawodowy), a w szczególności:

4.1. umiejętność przekładu pisemnych tekstów specjalistycznych z indywidualnie wybranych obszarów tematycznych o różnym stopniu zróżnicowania tematycznego: technika, medycyna, nauki przyrodnicze, społeczne itp., dotyczącą stosownego, interlingwalnie-praktycznego przetwarzania różnego rodzaju wzorców tekstowych występujących w tych obszarach w ramach oferowanych i wybranych par języków;

4.2. umiejętność ustnego tłumaczenia tekstów pisemnych (tłumaczenie a vista) z indywidualnie wybranego obszaru tematycznego (jak wyżej) w ramach trzech trybów transferowania: symulacji, deskrypcji i syntezy w ramach oferowanych i wybranych par języków;

4.3. umiejętność tłumaczenia konsekutywnego (następczego) tekstów ustnych z indywidualnie wybranego obszaru tematycznego (jak wyżej) w ramach trzech trybów transferowania: symulacji, deskrypcji i syntezy, przy zastosowaniu odpowiedniego systemu notacyjnego i w obrębie oferowanych i wybranych par języków;

4.4. umiejętność tłumaczenia symultanicznego (kabinowego wzgl. konferencyjnego) z głównych obszarów tematycznych oraz uzupełnionych o wybór indywidualny (jak wyżej) w ramach oferowanych i wybranych par języków;

4.5. stała gotowość do podnoszenia własnych kompetencji (merytorycznych, informatyczno-medialnych) poprzez aktualizację wiedzy, rozwijanie nowych umiejętności i poszukiwanie nowych rozwiązań.

  1. kompetencja nauczycielska (profil zawodowy), a w szczególności:

5.1. znajomość faktów, teorii i zjawisk związanych z procesami uczenia się/nauczania tak w perspektywie indywidualnej, jak i społecznej;

5.2.  umiejętność realizacji zadań dydaktycznych na różnych etapach edukacyjnych w zakresie jednego lub dwóch języków obcych;

5.3. umiejętność zastosowania różnych narzędzi diagnostycznych w celu analizowania sytuacji edukacyjnych, projektowania działań dydaktycznych i wychowawczych oraz dokonywania analizy własnej pracy;

5.4. umiejętność pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (również z uczniami szczególnie uzdolnionymi) zarówno w zespole klasowym, jak i w trakcie zajęć pozalekcyjnych;

5.5. umiejętność projektowania programów nauczania języków obcych dla potrzeb zawodowych w różnych kontekstach edukacyjnych, tworzenie autorskich materiałów nauczania bazujących na analizie potrzeb odbiorców, w oparciu o dokumenty autentyczne i dane źródłowe pochodzące z terenu zawodowego;

5.6. umiejętność planowania własnego procesu rozwoju zawodowego w oparciu o świadomą autorefleksję i informację zwrotną od innych osób.

 

Uprawnienia zawodowe

Absolwent lingwistyki stosowanej po studiach drugiego stopnia jest w pełni przygotowany do następujących działań:

- prowadzenie komunikacji specjalistycznej w zakresie oferowanych par języków obcych;

- rozwiązywanie problemów komunikacji interkulturowej;

- w ramach specjalizacji translatorskiej dokonywanie przekładu i tłumaczenia tekstów specjalistycznych z głównych obszarów rzeczywistości komunikacyjnej w ramach oferowanych par języków;

- stałe podnoszenie własnych kompetencji poprzez aktualizację wiedzy, nabywanie nowych umiejętności i poszukiwanie nowych rozwiązań.

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

- szkoły (praktyki nauczycielskie);

- biura tłumaczeń, jednostki samorządowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i fundacje, pracodawcy z rynku pracy (praktyki tłumaczeniowe)

Jednostka prowadząca

Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS

Opiekun kierunku

dr hab. Magdalena Sowa, prof. UMCS

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

Obsługa studentów

mgr Anna Fota

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Magdalena Chudy

Dodatkowe informacje (linki)

Profil Katedry Lingwistyki Stosowanej UMCS:
https://www.facebook.com/lingwistykaumcs

 

Program studiów

Specjalność: Nauczycielska

- od roku akad. 2020/2021:

 

 

- od roku akad. 2022/2023:

 

 

Specjalność: Translatoryczna

- od roku akad. 2019/2020:

 

 

- od roku akad. 2022/2023: