Lingwistyka stosowana, I stopień

 

 

Nazwa kierunku

Lingwistyka stosowana, I stopień

angielski+niemiecki, angielski+rosyjski, angielski+francuski, angielski+hiszpański, angielski+portugalski, niemiecki+angielski

Specjalności

Translatoryczna (w obrębie obu języków)

Dodatkowa ścieżka nauczycielska (w obrębie obu języków)

Język wykładowy

polski, angielski,  niemiecki/rosyjski/francuski/hiszpański/portugalski
(w zależności od wybranej specjalności)

Profil kształcenia

praktyczny

 

Krótki opis kierunku

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu tłumaczeń ustnych, pisemnych, audiowizualnych oraz analizy specjalistycznej tekstów, uzyskasz także kwalifikacje niezbędne do nauczania języków obcych (w przypadku wyboru dodatkowej ścieżki nauczycielskiej). 

Oferta dydaktyczna adresowana jest do osób, które:

- płynnie posługują się już co najmniej jednym językiem obcym, znają w stopniu średniozaawansowanym drugi, ale chcą doskonalić ich znajomość, aby móc swobodnie dokonywać tłumaczeń i/lub wykonywać zawód nauczyciela języka obcego;

- są zainteresowane nie tylko samą nauką języka, ale także wiedzą o nim;

- chcą zagłębić się w zagadnienia związane z językiem i zająć się rozwiązywaniem różnych problemów, jakie w nim się pojawiają.

Kierunek lingwistyka stosowana na UMCS został wyróżniony Certyfikatem Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością” przyznawanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikat ten otrzymują kierunki z innowacyjnymi metodami nauczania, nowoczesnym programem i najwyższą jakością ich realizacji. 

Wymiany międzynarodowe dla studentów

Bruksela (Belgia), Zlin (Czechy), Nancy (Francja), Sofia (Bułgaria), Poczdam (Niemcy), Wiedeń (Austria), Bilbao (Hiszpania)

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwent lingwistyki stosowanej rozwinął następujące kompetencje:

  1. ogólna kompetencja językowo-interkulturowa, a w szczególności:

1.1.   wiedza o kulturze języka A (polskiego), wybranego B (pierwszego języka obcego) i C (drugiego języka obcego) z oferowanych par języków (patrz wyżej specjalności);

1.2.   umiejętność identyfikacji treści, cech i pojęć kluczowych, ważnych i dystynktywnych dla kultury określonego języka (w wybranej kombinacji) oraz ich roli w tekście i komunikacji;

1.3.   umiejętność tworzenia relacji porównawczych pomiędzy systemami kultur określonej pary języków  oraz systemami komunikacji;

1.4.   Wiedza o języku A (polskim), wybranym B (pierwszym językiem obcym) i C (drugim językiem obcym) z oferowanych par języków;

1.5.   umiejętność tworzenia relacji porównawczych pomiędzy systemami językowymi określonych par języków;

1.6.   umiejętność rozumienia i tworzenia komunikacyjnie adekwatnych tekstów (operowanie wzorcami tekstowymi) w języku A (polskim), wybranym B (pierwszym języku obcym) i C (drugim języku obcym) z oferowanych par języków w określonych programowo głównych obszarach tematycznych z uwzględnieniem specyfiki kulturowej danego języka i komunikacji.

  1. kompetencja terminologiczno-specjalistyczna, a w szczególności:

2.1.   wiedza terminologiczno-specjalistyczna z programowo określonych głównych obszarów tematycznych w zakresie języka A (polskiego), (pierwszego języka obcego) i C (drugiego języka obcego) w ramach oferowanych par języków;

2.2.   umiejętność recepcji i tworzenia tekstów specjalistycznych zgodnie z określonymi wzorcami tekstowymi z głównych obszarów tematycznych w zakresie języka A (polskiego), B (pierwszego języka obcego) i C (drugiego języka obcego) w ramach oferowanych par.

  1. kompetencja translatorska (profil zawodowy), a w szczególności:

3.1.   umiejętność przekładu pisemnych tekstów specjalistycznych z głównych obszarów tematycznych gospodarki, techniki, prawa, kultury i polityki dotyczącą stosownego praktycznego przetwarzania różnego rodzaju wzorców tekstowych występujących w tych obszarach w ramach oferowanej pary;

3.2.   umiejętność ustnego tłumaczenia specjalistycznych tekstów pisemnych (tłumaczenie a vista) z głównych obszarów tematycznych (jak wyżej) w ramach czterech trybów transferowania: symulacji, deskrypcji, eksplikacji i syntezy w ramach oferowanej pary języków;

3.3.   umiejętność tłumaczenia konsekutywnego (następczego) tekstów ustnych z głównych obszarów tematycznych (jak wyżej) w ramach czterech trybów transferowania: symulacji, deskrypcji, eksplikacji i syntezy, przy zastosowaniu odpowiedniego systemu notacyjnego i w obrębie oferowanej pary języków;

3.4.   stała gotowość do podnoszenia własnych kompetencji poprzez aktualizację wiedzy, rozwijanie nowych umiejętności i poszukiwanie nowych rozwiązań.

  1. kompetencja nauczycielska (profil zawodowy), a w szczególności:

4.1.   nauczanie narodowego standardu komunikacyjno-kulturowego w ramach języka B (pierwszego języka obcego) dla potrzeb szkół podstawowych (podstawowy poziom kompetencji nauczycielskich);

4.2.   organizowanie, zarządzanie i realizacja programów dydaktycznych w ramach języka B (pierwszego języka obcego) w formie kursów podstawowych w instytucjach pozaszkolnych dla wykształcenia podstawowego poziomu kompetencji komunikacyjno-kulturowej w oparciu o określone wzorce tekstowe;

4.3.   stała gotowość do podnoszenia własnych kompetencji (merytorycznych, metodyczno-dydaktycznych, wychowawczych, informatyczno-medialnych) poprzez aktualizację wiedzy, rozwijanie nowych umiejętności i poszukiwanie nowych rozwiązań.

 

Uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów jest w pełni przygotowany do prowadzenia następujących działań:

- komunikacji specjalistycznej w zakresie oferowanych par języków obcych (patrz wyżej specjalności);

- rozwiązywania problemów komunikacji interkulturowej;

- w ramach specjalizacji nauczycielskiej umie prowadzić nauczanie języka obcego w zakresie oferowanego języka pierwszego na poziomie danego standardu narodowego dla potrzeb szkół podstawowych oraz innych instytucji i osób prywatnych;

- w ramach specjalizacji translatorskiej umie dokonać przekładu i tłumaczenia tekstów specjalistycznych z głównych obszarów rzeczywistości komunikacyjnej w ramach oferowanej pary języków;

- w ramach obu specjalizacji dąży do podnoszenia własnych kompetencji poprzez aktualizację wiedzy, nabywanie nowych umiejętności i poszukiwanie nowych rozwiązań.

 

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

- szkoły (praktyki nauczycielskie);

- biura tłumaczeń, jednostki samorządowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i fundacje, pracodawcy z rynku pracy (praktyki tłumaczeniowe).

Jednostka prowadząca

Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS

Opiekun kierunku

dr hab. Magdalena Sowa, prof. UMCS

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

Obsługa studentów

mgr Anna Fota

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Magdalena Chudy

Dodatkowe informacje (linki)

Profil Katedry Lingwistyki Stosowanej UMCS:
https://www.facebook.com/lingwistykaumcs

 

Program studiów

Specjalność: Nauczycielska

- od roku akad. 2020/2021:

 

 

- od roku akad. 2022/2023:

 

 

Specjalność: Translatoryczna

- od roku akad. 2019/2020:

 

 

- od roku akad. 2022/2023:

 

 

Specjalność: Translatoryczna - j. angielski z j. portugalskim

- od roku akad. 2019/2020):

- od roku 2022/2023