Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż kości pamięci RAM

LE/02-2019/DOP-a

Ogłoszony
20.05.2019
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Termin otwarcia licytacji/aukcji: 2019-06-03 12:00

Termin zamknięcia licytacji/aukcji: 2019-06-03 12:30

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji/aukcji: 2019-05-29 11:00

Uwaga:

Podane powyżej terminy otwarcia i zamknięcia licytacji wynikają z minimalnych terminów określonych w ustawie Pzp. Ostateczne terminy, zgodnie z opublikowanymi Ogłoszeniami zostaną przekazane Wykonawcom w zaproszeniach do składania ofert.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

Termin zamknięcia licytacji elektronicznej: Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 12:30

Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu, Wykonawcy składają wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Osoba do kontaktu: Robert Popławski, tel. 81 537 52 09.

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn. „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój usług elektronicznych na UMCS w Lublinie” (Umowa o dofinansowanie nr:RPLU.02.01.00-06-0010/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020).

Najnowsze

Transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

LE/14-2020/DZP-p

Ogłoszony
26.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP – SAP ENTERPRISE.

LE/13-2020/DZP-p

Ogłoszony
25.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku
Rozbudowa sieci bezprzewodowej.

LE/63-2019/DOP-p

Ogłoszony
07.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone