Legitymacja na studiach II stopnia

Procedura postępowania w sytuacji, gdy użytkownik ELS studiuje w systemie studiów dwustopniowych

(§14 Regulaminu)

1. Użytkownik ELS studiujący w systemie studiów dwustopniowych ma możliwość użytkowania w ramach studiów drugiego stopnia blankietu EL wydanego na studiach pierwszego stopnia.

2. Pracownik dziekanatu obsługujący studia pierwszego stopnia użytkownika EL jest zwolniony z konieczności:

1) natychmiastowego unieważniania blankietu EL,

2) deponowania blankietu ELS w teczce użytkownika EL.

3. Procedura unieważnienia i deponowania blankietów EL może być przeprowadzona dopiero po 31 października roku, w którym absolwent ukończył studia pierwszego stopnia.

4. Blankiet EL użytkowany wcześniej w ramach studiów pierwszego stopnia przedłużany jest na kierunku studiów drugiego stopnia. Użytkownik EL jest zwolniony z opłaty za blankiet ELS w procesie rekrutacji na studia drugiego stopnia.