Lato polonijne

1) Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców 2019

Kierownik kursu: dr hab. Anna Dunin - Dudkowska, prof. nadzw. 

Trzytygodniowy kurs przeznaczony zarówno dla osób nie znających języka polskiego, jak i dla tych, którzy pragną doskonalić swoją wiedzę w tym zakresie. Oprócz lektoratu języka polskiego, oferujemy bogaty cykl wykładów z historii kultury polskiej, prowadzonych w języku polskim i angielskim (do wyboru). Zajęcia odbywają się w 10-15 osobowych grupach, w zależności od stopnia znajomości języka polskiego. Kurs odbędzie się w terminie: 8 -28 LIPCA 2019. 

Rekrutacja

1. Indywidualne uczestnictwo
Opłata za kurs wynosi 800 EUR. Obejmuje ona naukę, zakwaterowanie, wyżywienie oraz imprezy kulturalne i turystyczno-krajoznawcze. Koszty podróży oraz ubezpieczenia uczestnicy opłacają we własnym zakresie.

Istnieje możliwość uczestnictwa bez wyżywienia i zakwaterowania. Opłata za udział tylko w zajęciach dydaktycznych wynosi 1400 zł; opłata za udział w zajęciach dydaktycznych i programie turystycznym - 1800 zł. Termin nadsyłania zgłoszeń indywidualnych mija 10 czerwca 2019 r. Prosimy o przysyłanie wypełnionych formularzy (załącznik pod tekstem) pod adres: polonia@poczta.umcs.lublin.pl

2. Stypendia pokrywające koszt uczestnictwa w Letniej Szkole przyznawane są przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, ul. Polna 40, 00-635 Warszawa tel. (+48 22) 826 74 34, e-mail: biuro@nawa.gov.plSzczegółowe informacje znajdują się na stronie https://nawa.gov.pl w zakładce Język polski/Szkoły letnie. Zapytania dotyczące warunków rekrutacji i możliwości otrzymania stypendium można również kierować do polskich ambasad i konsulatów w krajach zamieszkania zainteresowanych osób.  


Zajęcia dydaktyczne
Lektorat języka polskiego (60 godzin) dla uczestników o różnych poziomach zaawansowania (dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych), wykłady z historii Polski i kultury polskiej (35 godzin) oraz zajęcia fakultatywne, w trakcie których uczestnicy poznają polskie tańce, piosenki, teatr i film. Wykłady i zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych UMCS. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w siedzibie Centrum, przy ulicy Weteranów 18. Na zakończenie kursu uczestnicy Szkoły Letniej otrzymują zaświadczenia i dyplomy. 

Program kulturalny i turystyczno-krajoznawczy
Kurs oferuje bardzo bogaty i różnorodny program turystyczno-kulturalny, obejmujący: 

 • wycieczkę do Zamościa i Roztoczańskiego Parku Narodowego,
 • wycieczkę do Kozłówki i Kazimierza (Pałac Zamoyskich i Muzeum Socrealizmu, Muzeum Nadwiślańskie, Góra Trzech Krzyży),
 • wycieczki po Lublinie (zwiedzanie Zamku Lubelskiego, Kaplicy Św. Trójcy, Archikatedry Lubelskiej, byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku, a także Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogrodu Botanicznego),
 • koncerty organowe, symfoniczne, muzyki ludowej,
 • spotkania z interesującymi ludźmi regionu,
 • seanse filmowe w kinie i projekcje filmowe w Centrum,
 • ognisko w Wojciechowie.

Wyżywienie
Uczestnikom kursu zapewniamy trzy posiłki dziennie w stołówce studenckiej. Na życzenie słuchaczy możliwe jest przygotowanie posiłków wegetariańskich. Dom studencki oraz stołówka położone są w niewielkiej odległości od CJKP. Na terenie miasteczka akademickiego znajdują się ponadto liczne kawiarnie, bary, restauracje i kluby. 

Zakwaterowanie
Studenci zakwaterowani są w Domu Studenta w pokojach dwuosobowych, z łazienką i kuchnią w segmencie. W pokojach jest dostęp do Internetu. 

2) Warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół polonijnych  (język polski, historia i kultura Polski) 2018

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

Termin kursu: 9 lipca - 29 lipca 2018 r.

Kierownik kursu: dr hab. Agata Małyska

Adresaci kursu: nauczyciele języka polskiego, pracujących w szkołach polonijnych na Wschodzie (Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan, Gruzja, Mołdawia, Uzbekistan). Warunkiem uczestnictwa jest praca w placówkach oświatowych i sprawne posługiwanie się językiem polskim, ponieważ językiem wykładowym jest język polski.

Cel kursu: podwyższenie kwalifikacji merytorycznych i metodycznych nauczycieli w zakresie nauczania języka polskiego, historii i kultury Polski, poprzez przekazanie im najnowszej wiedzy problemowej w formie wykładów i konwersatoriów. Warsztaty pozwolą także na przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych (np. przygotowanie do egzaminów certyfikatowych, praca z dziećmi z trudnościami), jak też administracyjnych (efektywne i nowoczesne zarządzanie szkołą).

Rekrutacja: rekrutacja dokonywana jest za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych lub konsularnych, a także organizacji polonijnych, właściwych dla miejsca zamieszkania. Osoby pragnące uczestniczyć w kursie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i po zaopiniowaniu przez konsulat/ambasadę lub organizację polonijną przesłać za pośrednictwem konsulatu lub organizacji polonijnej do 04.05.2018 r. pod adres:

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin

Tel. (+48 81) 533-27-86, (+48 81) 537-28-76

Faks (+48 81) 537-56-15

e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl

(zgłoszenia bez opinii konsulatu/ambasady lub organizacji polonijnej nie są uwzględniane w procedurze rekrutacyjnej).

Program dydaktyczny:

 • Wykłady o tematyce historyczno-kulturowej: wiedza o kształcie i rozwoju języka polskiego, wiedza o literaturze, kulturze i historii Polski
 • Wykłady o tematyce psychologiczno-pedagogicznej: psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, praca z dziećmi wymagającymi szczególnej uwagi (ze względu na np. ADHD, dysleksję, nieśmiałość, kompleksy)
 • Wykłady na temat nowoczesnego zarządzania szkołą: formułowanie strategii i planów rozwoju szkoły, kreowanie tożsamości szkoły, prowadzenie polityki kadrowej
 • Wykłady na temat zasad rekrutacji na studia w Polsce oraz funkcjonowania systemu certyfikacji języka polskiego i możliwości zdawania egzaminów certyfikatowych
 • Konwersatoria z zakresu praktycznej nauki języka polskiego i kultury języka, mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka
 • Konwersatoria stanowiące dopełnienie zajęć wykładowych w zakresie metodyki nauczania języka polskiego, historii i kultury, form organizacji zajęć pozaprogramowych dla dzieci i młodzieży oraz psychologii rozwojowej

Program kulturalno-krajoznawczy

 • Wycieczki edukacyjne po Lublinie: zwiedzanie zabytków (np. Stare Miasto), odwiedzanie miejsc pamięci narodowej (Majdanek), odwiedzanie muzeów i innych miejsc związanych z polska kulturą i historią
 • Wycieczki edukacyjne inne: Kozłówka, Kazimierz Dolny, Zamość
 • Imprezy okolicznościowe i kulturalne (seanse filmowe, widowiska obrzędowe, koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego UMCS)

Wyżywienie: uczestnicy mają zapewnione trzy posiłki dziennie w stołówce studenckiej znajdującej się na terenie miasteczka akademickiego. Na życzenie słuchaczy przygotowywane są również posiłki wegetariańskie.

Zakwaterowanie: uczestnicy zostaną zakwaterowani w Domu Studenckim, w pokojach dwuosobowych z dostępem do Internetu.

Dodatkowe informacje: uczestnicy warsztatów mają zapewnioną bezpłatną naukę, udział w programie kulturalno-krajoznawczym oraz zakwaterowanie i wyżywienie. Organizatorzy nie zapewniają bezpłatnej opieki medycznej i nie zwracają kosztów podróży. Uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie na cały okres pobytu w Polsce. Wszyscy dojeżdżają do Lublina na własny koszt.

3) Staż metodyczno-certyfikatowy dla polonijnych i zagranicznych nauczycieli 2018 

W dniach 11-19 lipca 2018  r., w ramach Lata Polonijnego 2018, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS po raz drugi organizuje  „Staż metodyczno certyfikatowy dla polonijnych i zagranicznych nauczycieli JPJO (język polski, kultura polska, wiedza o Polsce i jej historii, metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego.”

Projekt jest współfinansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Staż przeznaczony jest dla nauczycieli pracujących:

- w różnych placówkach edukacyjnych (szkołach polonijnych, szkołach językowych, szkołach wyższych),

- w ośrodkach polonijnych posiadających uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych,

- w ośrodkach zamierzających starać się o te uprawnienia.

Termin stażu: 11-19 lipca 2018 r.

Kierownik stażu: dr Grażyna Przechodzka

Staż przeznaczony jest dla  grupy 11 nauczycieli prowadzących za granicą nauczanie języka polskiego, historii i kultury polskiej z USA, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu. Warunkiem uczestnictwa jest praca w charakterze nauczyciela języka polskiego oraz biegła znajomość języka polskiego.

Miejsce realizacji:  CJKP UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin.

Cel stażu: wyposażenie nauczycieli w wiedzę niezbędną w pracy dydaktycznej, a zwłaszcza  podniesienie umiejętności merytorycznych i metodycznych w zakresie:

 • nauczania języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim,
 • przygotowywania uczniów do państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego w grupie przystosowanej do potrzeb dorosłych oraz do potrzeb dzieci i młodzieży (standardy wymagań egzaminacyjnych, strategie zdawania egzaminów, zadania testowe itp.),
 • oceniania sprawności testowanych na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego.

Celem stażu jest także doskonalenie umiejętności w zakresie motywowania uczniów do nauki języka polskiego poprzez zapoznanie uczestników stażu z osiągnięciami glottodydaktyki polonistycznej (opracowania teoretyczne, materiały dydaktyczne, programy nauczania itp.), osiągnięciami systemu polskiej certyfikacji, polską ofertą edukacyjną itd.).

Planowane wykłady, konwersatoria, hospitacje i konsultacje mają za zadanie wyposażenie nauczycieli w kompetencje i umiejętności niezbędne w pracy zawodowej.

Rekrutacja będzie się odbywać we współpracy  z ośrodkami polonijnymi (szkoły i organizacje nauczycieli) oraz szkołami prowadzącymi nauczanie języka polskiego jako obcego. Osoby zainteresowane stażem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i po zaopiniowaniu przez szkołę/organizację polonijną lub  konsulat/ambasadę przesłać do 5 czerwca 2018pod adres:

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin

Tel. (+48 81) 533-27-86, (+48 81) 537-28-76, Faks (+48 81) 537-56-15, 

email: polonia@poczta.umcs.lublin.pl

Uwaga! Zgłoszenia bez opinii szkoły (ewentualnie konsulatu/ambasady lub organizacji polonijnej) nie są uwzględniane w procedurze rekrutacyjnej.

Program dydaktyczny: zajęcia dydaktyczne obejmą: wykłady, konwersatoria, hospitacje zajęć i konsultacje.

Wykłady będą dotyczyć:

- wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka polskiego, historii  i kultury polskiej;

- systemu polskiej certyfikacji (w tym jego znaczenia i osiągnięć);

- możliwości współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej ze szkołami polonijnymi i innymi placówkami edukacyjnymi w zakresie nauczania JPJO;  

- sposobów motywowania uczniów do nauki języka polskiego (prestiż i miejsce języka polskiego w Europie i poza nią, język polski jako narzędzie do studiowania, podejmowania pracy w firmach zagranicznych).

Uzupełnieniem cyklu wykładów będzie wykład z zakresu historii i etapów rozwoju glottodydaktyki polonistycznej od średniowiecza do czasów współczesnych, jej wpływu na jakość nauczania języka polskiego i kultury polskiej w Polsce i poza jej granicami.

Zajęcia konwersatoryjne będą obejmować zagadnienia praktyczne z:

-  metodyki nauczania języka polskiego jako obcego / drugiego,

- kultury polskiej, historii i literatury polskiej,

- przygotowania do państwowych egzaminów certyfikatowych w grupie dostosowanej do potrzeb dorosłych oraz dzieci i młodzieży),

- oceniania uczniów (w tym: sprawności testowanych na egzaminie certyfikatowym).

Hospitacje obejmą obserwacje lekcji, omawianie konspektów i scenariuszy zajęć z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania, materiałów i pomocy dydaktycznych (techniki rozwijania sprawności językowych, podręczniki wiodące i uzupełniające, sposoby aktywizowania uczniów na zajęciach).

Wykłady, konwersatoria i hospitacje zostaną uzupełnione o konsultacje z zakresu wiedzy o systemie języka polskiego, kultury języka, metodyki nauczania języka i kultury polskiej, wiedzy o Polsce, systemu polskiej certyfikacji w oparciu o indywidualne potrzeby uczestników stażu.

Program kulturalno-edukacyjny:

1) wycieczki po Lublinie (Stare Miasto, miejsca pamięci narodowej);

2) wycieczki do muzeów (Muzeum Wsi Lubelskiej / Majdanek);

3) wycieczki poza Lublin (Zamość lub Kazimierz Dolny);

4) imprezy okolicznościowe (np. projekcje filmów, pokaz kowalstwa artystycznego i ognisko w Wojciechowie, koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego UMCS, koncert organowy).

Wyżywienie: uczestnicy mają zapewnione wyżywienie (trzy posiłki dziennie) w stołówce studenckiej znajdującej się na terenie miasteczka akademickiego. Na życzenie słuchaczy przygotowywane są również posiłki wegetariańskie.

Zakwaterowanie: uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie w Domu Studenckim w pokojach dwuosobowych z dostępem do Internetu.

Dodatkowe informacje: 

1) Uczestnicy stażu mają zapewnioną bezpłatną naukę, udział w programie kulturalno-edukacyjnym oraz zakwaterowanie i wyżywienie, a także dopłatę do kosztów podróży (prosimy o przywiezienie biletów).

2) Organizatorzy nie zapewniają bezpłatnej opieki medycznej. Uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie na cały okres pobytu w Polsce.