Lato polonijne

1) Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców 2019

Kierownik kursu: dr hab. Anna Dunin - Dudkowska, prof. nadzw. 

Trzytygodniowy kurs przeznaczony zarówno dla osób nie znających języka polskiego, jak i dla tych, którzy pragną doskonalić swoją wiedzę w tym zakresie. Oprócz lektoratu języka polskiego, oferujemy bogaty cykl wykładów z historii kultury polskiej, prowadzonych w języku polskim i angielskim (do wyboru). Zajęcia odbywają się w 10-15 osobowych grupach, w zależności od stopnia znajomości języka polskiego. Kurs odbędzie się w terminie: 8 -28 LIPCA 2019. 

Rekrutacja

1. Indywidualne uczestnictwo
Opłata za kurs wynosi 800 EUR. Obejmuje ona naukę, zakwaterowanie, wyżywienie oraz imprezy kulturalne i turystyczno-krajoznawcze. Koszty podróży oraz ubezpieczenia uczestnicy opłacają we własnym zakresie.

Istnieje możliwość uczestnictwa bez wyżywienia i zakwaterowania. Opłata za udział tylko w zajęciach dydaktycznych wynosi 1400 zł; opłata za udział w zajęciach dydaktycznych i programie turystycznym - 1800 zł. Termin nadsyłania zgłoszeń indywidualnych mija 10 czerwca 2019 r. Prosimy o przysyłanie wypełnionych formularzy (załącznik pod tekstem) pod adres: polonia@poczta.umcs.lublin.pl

2. Stypendia pokrywające koszt uczestnictwa w Letniej Szkole przyznawane są przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, ul. Polna 40, 00-635 Warszawa tel. (+48 22) 826 74 34, e-mail: biuro@nawa.gov.plSzczegółowe informacje znajdują się na stronie https://nawa.gov.pl w zakładce Język polski/Szkoły letnie. Zapytania dotyczące warunków rekrutacji i możliwości otrzymania stypendium można również kierować do polskich ambasad i konsulatów w krajach zamieszkania zainteresowanych osób.  


Zajęcia dydaktyczne
Lektorat języka polskiego (60 godzin) dla uczestników o różnych poziomach zaawansowania (dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych), wykłady z historii Polski i kultury polskiej (35 godzin) oraz zajęcia fakultatywne, w trakcie których uczestnicy poznają polskie tańce, piosenki, teatr i film. Wykłady i zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych UMCS. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w siedzibie Centrum, przy ulicy Weteranów 18. Na zakończenie kursu uczestnicy Szkoły Letniej otrzymują zaświadczenia i dyplomy. 

Program kulturalny i turystyczno-krajoznawczy
Kurs oferuje bardzo bogaty i różnorodny program turystyczno-kulturalny, obejmujący: 

 • wycieczkę do Zamościa i Roztoczańskiego Parku Narodowego,
 • wycieczkę do Kozłówki i Kazimierza (Pałac Zamoyskich i Muzeum Socrealizmu, Muzeum Nadwiślańskie, Góra Trzech Krzyży),
 • wycieczki po Lublinie (zwiedzanie Zamku Lubelskiego, Kaplicy Św. Trójcy, Archikatedry Lubelskiej, byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku, a także Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogrodu Botanicznego),
 • koncerty organowe, symfoniczne, muzyki ludowej,
 • spotkania z interesującymi ludźmi regionu,
 • seanse filmowe w kinie i projekcje filmowe w Centrum,
 • ognisko w Wojciechowie.

Wyżywienie
Uczestnikom kursu zapewniamy trzy posiłki dziennie w stołówce studenckiej. Na życzenie słuchaczy możliwe jest przygotowanie posiłków wegetariańskich. Dom studencki oraz stołówka położone są w niewielkiej odległości od CJKP. Na terenie miasteczka akademickiego znajdują się ponadto liczne kawiarnie, bary, restauracje i kluby. 

Zakwaterowanie
Studenci zakwaterowani są w Domu Studenta w pokojach dwuosobowych, z łazienką i kuchnią w segmencie. W pokojach jest dostęp do Internetu. 

2) Warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół polonijnych  (język polski, historia i kultura Polski) 2019

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

Termin kursu: 8 lipca - 28 lipca 2019 r.

Kierownik kursu: dr hab. Agata Małyska

Adresaci kursu: nauczyciele języka polskiego, pracujących w szkołach polonijnych na Wschodzie (Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Uzbekistan). Warunkiem uczestnictwa jest praca w placówkach oświatowych i sprawne posługiwanie się językiem polskim, ponieważ językiem wykładowym jest język polski.

Cel kursu: podwyższenie kwalifikacji merytorycznych i metodycznych nauczycieli w zakresie nauczania języka polskiego, historii i kultury Polski, poprzez przekazanie im najnowszej wiedzy problemowej w formie wykładów i konwersatoriów. Warsztaty pozwolą także na przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych (np. przygotowanie do egzaminów certyfikatowych, praca z dziećmi z trudnościami), jak też administracyjnych (efektywne i nowoczesne zarządzanie szkołą).

Rekrutacja: rekrutacja dokonywana jest za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych lub konsularnych, a także organizacji polonijnych, właściwych dla miejsca zamieszkania. Osoby pragnące uczestniczyć w kursie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i po zaopiniowaniu przez konsulat/ambasadę lub organizację polonijną przesłać za pośrednictwem konsulatu lub organizacji polonijnej do 24.04.2019 r. pod adres:

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin

Tel. (+48 81) 533-27-86, (+48 81) 537-28-76

Faks (+48 81) 537-56-15

e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl

(zgłoszenia bez opinii konsulatu/ambasady lub organizacji polonijnej nie są uwzględniane w procedurze rekrutacyjnej).

Program dydaktyczny:

 • Wykłady o tematyce historyczno-kulturowej: wiedza o kształcie i rozwoju języka polskiego, wiedza o literaturze, kulturze i historii Polski
 • Wykłady o tematyce psychologiczno-pedagogicznej: psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, praca z dziećmi wymagającymi szczególnej uwagi (ze względu na np. ADHD, dysleksję, nieśmiałość, kompleksy)
 • Wykłady na temat nowoczesnego zarządzania szkołą: formułowanie strategii i planów rozwoju szkoły, kreowanie tożsamości szkoły, prowadzenie polityki kadrowej
 • Wykłady na temat zasad rekrutacji na studia w Polsce oraz funkcjonowania systemu certyfikacji języka polskiego i możliwości zdawania egzaminów certyfikatowych
 • Konwersatoria z zakresu praktycznej nauki języka polskiego i kultury języka, mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka
 • Konwersatoria stanowiące dopełnienie zajęć wykładowych w zakresie metodyki nauczania języka polskiego, historii i kultury, form organizacji zajęć pozaprogramowych dla dzieci i młodzieży oraz psychologii rozwojowej

Program kulturalno-krajoznawczy

 • Wycieczki edukacyjne po Lublinie: zwiedzanie zabytków (np. Stare Miasto), odwiedzanie miejsc pamięci narodowej (Majdanek), odwiedzanie muzeów i innych miejsc związanych z polska kulturą i historią
 • Wycieczki edukacyjne inne: Kozłówka, Kazimierz Dolny, Zamość
 • Imprezy okolicznościowe i kulturalne (seanse filmowe, widowiska obrzędowe, koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego UMCS)

Wyżywienie: uczestnicy mają zapewnione trzy posiłki dziennie w stołówce studenckiej znajdującej się na terenie miasteczka akademickiego. Na życzenie słuchaczy przygotowywane są również posiłki wegetariańskie.

Zakwaterowanie: uczestnicy zostaną zakwaterowani w Domu Studenckim, w pokojach dwuosobowych z dostępem do Internetu.

Dodatkowe informacje: uczestnicy warsztatów mają zapewnioną bezpłatną naukę, udział w programie kulturalno-krajoznawczym oraz zakwaterowanie i wyżywienie. Organizatorzy nie zapewniają bezpłatnej opieki medycznej i nie zwracają kosztów podróży. Uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie na cały okres pobytu w Polsce. Wszyscy dojeżdżają do Lublina na własny koszt.