LanguageCert IESOL (angielski)

Kod rabatowy UMCS IESOL: 15FDB2

   

Egzaminy i certyfikaty IESOL – online!

Zobacz poniższe filmy i dowiedz się jak można otrzymać Certyfikat LanguageCert nie wychodząc z domu!

LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages) to egzaminy z języka angielskiego, których wyniki odpowiadają skali CEFR ustalonej przez Radę Europy i odzwierciedlającej umiejętności językowe zdających. Egzaminy spełniają najbardziej rygorystyczne standardy jakości i wiarygodności. Kandydaci z całego świata wybierają poziom kwalifikacji, na który czują się gotowi i po pomyślnym zdaniu egzaminów otrzymują Certyfikat.

Egzaminy pisemne (Listening + Reading + Writing) i ustne (Speaking) można dla większej wygody zdawać niezależnie od siebie; mogą minąć tygodnie czy też miesiące pomiędzy nimi. Poszczególne komponenty egzaminu na danym poziomie to osobne testy, więc kandydaci mogą skoncentrować swoje przygotowanie na jednym egzaminie (np. pisemnym) przed przystąpieniem do drugiego (ustnego). Kandydaci otrzymują Certyfikaty z oceną High Pass lub Pass, zależnie od uzyskanego wyniku. 

Tabela 

Szczegółowe informacje o egzaminach IESOL

Egzaminy IESOL sprawdzają znajomość języka angielskiego w kontekście ogólno-akademickim. Certyfikaty stanowią podstawę do np. przyjęcia na studia czy potwierdzenie ukończenia nauki na danym poziomie wg. CEFR.

Każdy kandydat może wybrać jeden z sześciu poziomów Rady Europy (CEFR), na którym chciałby przystąpić do egzaminu. W ramach każdego poziomu, zdający może przystąpić do jednego z dwóch oddzielnych modułów egzaminu LRW (Listening, Reading oraz Writing) lub S (Speaking). Podejście do obydwu modułów egzaminu skutkuje otrzymaniem oceny ze wszystkich umiejętności językowych (słuchanie, czytanie, pisanie oraz mówienie) i posiadaniem dwóch oddzielnych Certyfikatów.

Możliwe jest też wybrane testów na różnych poziomach, np. egzamin pisemny na poziomie B2 i ustny na C1!

Format Egzaminów LanguageCert

Listening, Reading, Writing (LRW) – słuchanie, czytanie, pisanie

Ten moduł egzaminu składa się z części rozumienia ze słuchu (26 pytań) – każde z pytań odtwarzane jest dwukrotnie co pozwala lepiej zrozumieć treść pytania i daje czas na podanie odpowiedzi. Czas trwania części Listening to 20-30 minut zależnie od wybranego poziomu CEFR. Część rozumienia tekstu czytanego Reading również składa się z 26 pytań. Części pisania Writing składa się z dwóch zadań. Czas przeznaczony na te dwie części to od godziny do 2 godzin i 10 minut. Czas trwania części LRW zależy od wybranego poziomu i zajmuje pomiędzy 1 h 20 m a 2 h 40 m.

Speaking (S) – mówienie 

Moduł ustny egzaminu IESOL zdaje się w czasie rzeczywistym i ‘na żywo’ w obecności administratora egzaminu (Interlocutor). Ta część egzaminu jest nagrywana i przesyłana do LanguageCert do sprawdzenia, zatem administrator egzaminu nie ocenia wypowiedzi osoby zdającej co gwarantuje bezstronność oceny i zwiększa jej wiarygodność. Ten moduł egzaminu składa się z 4 części i trwa od ok. 6 do ok. 20 minut zależnie od wybranego poziomu CEFR. 

Dowiedz się więcej jaki jest format egzaminu IESOL, pobierz przykładowe testy, kliknij w linki poniżej:

Wyniki egzaminów LanguageCert IESOL są prezentowane w następujących formatach: 

  • Statement of Results (Raport Wyników), oddzielnie dla części LRW oraz S
  • E-Certificate (Certyfikat w pliku PDF), oddzielnie dla części LRW oraz S
  • Certificate (Certyfikat w wersji papierowej), oddzielnie dla części LRW oraz S

Każdy Certyfikat ma swój indywidualny numer, po jego wpisaniu na stronie Certificate Verification (kliknij)

Na stronie wyświetlą się dane kandydata i otrzymany wynik. Jeżeli chcesz żeby Twój potencjalny pracodawca mógł sprawdzić wynik egzaminu w sposób niezależny, podaj powyżej zamieszczony link i numer swojego certyfikatu na CV.

Certyfikaty LanguageCert są ważne bezterminowo, nie mają określonej daty ważności, można się nimi posługiwać tak długo jak zdecyduje o tym ich posiadacz.

Czas oczekiwania na wyniki LanguageCert IESOL

  • 3 dni robocze od daty egzaminu w przypadku egzaminów zdawanych z domu.

Powyższy czas dotyczy Certyfikatów i Raportów publikowanych na profilu kandydata w formacie elektronicznym. Wysyłka wyników w formacie papierowym (Certyfikat oraz Raport Wyników) następuje około 5 dni po opublikowaniu wyników w formacie elektronicznym. Wysyłka następuje zwykłą pocztą na adres kandydata.

Załączniki