Kursy dokształcające

Kursy przygotowujące do egzaminu ECB EFCB

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oferuje kilka wariantów kursów dokształcających (Zarządzenie Nr 73/2014 Rektora UMCS), przygotowujących do egzaminu Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, zróżnicowanych obszarowo (zawartość merytoryczna) oraz cenowo. Wszystkie kursy odbywają się w trybie weekendowym - od godz 9.00 do godz. 16.00 (maksymalnie) - na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Możliwe jest również przeprowadzenie szkoleń poza UMCS, wymaga to jednak indywidualnego ustalenia terminów i warunków - standardy@umcs.pl.

Poszczególne kursy (moduły) można wybierać w dowolnej konfiguracji.

1. Programy kursów dokształcających

Moduł 1. Otoczenie ekonomiczne i monetarne (20 h)
Ekonomiczna i finansowa struktura systemu finansowego 
Polityka monetarna na obszarze europejskim
Polityka monetarna na obszarze Polski

Moduł 2. Relacja produkt-klient w działalności bankowej (32 h)
Klient w strategii ogólnej banku
Produkty i usługi bankowe
Produkty i procedury kredytowe
Dystrybucja i konkurencja produktów i usług bankowych

Moduł 3. Zarządzanie bankiem a efektywność działalności bankowej (26 h)
Elementy rachunkowości i sprawozdawczość bankowa
Zarządzanie bankiem
Ocena efektywności banku


Moduł 4. Aspekty behawioralne funkcjonowania banku (24 h)
Marketing bankowy
Zarządzanie organizacją bankową
Etyka w działalności bankowej

2. Kadra dydaktyczna to nauczyciele akademiccy Wydziału Ekonomicznego UMCS oraz eksperci-praktycy, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie swoich specjalności.

3. Koszt kursów dokształcających

Moduł 1  450 PLN             Moduł 3 530 PLN
Moduł 2  590 PLN   Moduł 4 510 PLN
         

4. Warunki przyjęcia na kurs dokształcający

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na kurs dokształcający jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz złożenie kompletu dokumentów. Opłata za kurs powinna zostać dokonana najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Kandydat na kurs dokształcający zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany
  • dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (bez potwierdzenia urzędowego, oryginał do wglądu)

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres: CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1003, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel. +48 81 537 58 45 w terminie od 1 stycznia do 15 lutego 2015 r. (e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl)

Uruchomienie każdego z kursów uzależnione jest od zgłoszenia wymaganej liczby osób. W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Najbliższy termin kursów dokształcających

Szkolenie: Kurs przygotowujący do egzaminu ECB EFCB
W roku akad. 2017/2018 realizacja kursów dokształcających została zawieszona
Miejsce: Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353