Kulturoznawstwo, II stopień

 

Nazwa kierunku

Kulturoznawstwo, II stopień

 

Specjalności

Antropologia i etnologia

Media i kultura popularna

Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesność

Zarządzanie w kulturze

Język wykładowy

polski

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Kulturoznawstwo jest najstarszym kierunkiem funkcjonującym w obrębie Instytutu Nauk o Kulturze. Realizowane w trakcje studiów zajęcia obejmują zagadnienia m.in. dziedzictwa kulturowego, komunikacji niewerbalnej, muzykologii, historii sztuki i kultury, teatrologii, filmoznawstwa, historii literatury, nowych mediów i wielokulturowości. Kadrę dydaktyczną stanowią specjaliści z wymienionych obszarów nauki, a prowadzone przez nich zajęcia pozwalają na zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz przygotowują do pracy zawodowej. 

Wymiany międzynarodowe dla studentów

 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów kulturoznawczych II stopnia w procesie kształcenia otrzymuje ogólne przygotowanie humanistyczne, wiedzę teoretyczną z zakresu wybranych dziedzin kultury i sztuki, procesów społeczno-kulturowych ze szczególnym uwzględnieniem współczesności. Nabywa umiejętność analizy i interpretacji teksów i zjawisk kulturowych w zależności od ukończonej specjalności. Absolwent kulturoznawczych studiów magisterskich może podjąć pracę jako krytyk, manager oraz animator działań artystycznych, kulturalno-społecznych w samorządach lokalnych, państwowych oraz w organizacjach non-profit. Może również zostać specjalistą w zakresie organizowania i oddziaływania kultury medialnej; instruktorem w placówce kulturalno-oświatowej; merytorycznym pracownikiem muzeum i ruchu regionalnego.

Uprawnienia zawodowe

 

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Instytucje kultury, organizacje pozarządowe, redakcje czasopism, radia i telewizji, agencje reklamowe, dom mediowy

Jednostka prowadząca

Instytut Nauk o Kulturze UMCS

Opiekun kierunku

dr hab. Marta Kubiszyn prof. UMCS

dr hab. Piotr Majewski

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS

Obsługa studentów

lic. Paulina Misztal

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Magdalena Chudy

Dodatkowe informacje (linki)

Profil Instytutu Nauk o Kulturze:
https://www.facebook.com/kulturoznawstwoUMCS 

 

Program studiów

Specjalność: Zarządzanie w kulturze (od roku akad. 2019/2020)