Kształcenie nauczycielskie

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELSKIE

Celem kształcenia nauczycielskiego: jest profesjonalne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela  biologii i przyrody zgodnie z koncepcją kształcenia i wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz.1450).

Kształcenie nauczycielskie realizowane na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS, jest dodatkową ofertą dla studentów i obejmuje:

Część I- kształcenia nauczycielskiego w zakresie wiedzy merytorycznej, która  realizowana jest na wybranych przedmiotach I stopnia kierunku Biologia oraz I i II stopnia kierunku Biotechnologia pozwalających na realizację treści programowych (wymagań szczegółowych) z podstawy programowej kształcenia ogólnego  dla przedmiotu biologia na II i III etapie edukacyjnym oraz dla przyrody na II etapie edukacyjnym.

Część II kształcenia nauczycielskiego w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogiczno-dydaktycznego  realizowana jest na studiach II stopnia

Wymiar godzinowy przedmiotów, nauczycielskich praktyk zawodowych, ekwiwalent punktów ECTS oraz forma zaliczenia i semestr realizacji ujęte zostały w planach studiów (w zakładce Student / Plany studiów / Kształcenie nauczycielskie).

Zajęcia ze studentami są realizowane zgodnie z najnowszymi trendami edukacyjnymi wykorzystującymi technologię informacyjno-komunikacyjną, nauczanie wyprzedzające, partycypacyjne, aktywizujące i desing thinking.  Oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej przede wszystkim na wykładach w takcie zdobywania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela studenci wykonują wiele ćwiczeń praktycznych wykorzystujących różne formy pracy (indywidualną, grupową, zbiorową) i metody nauczania-uczenia się, m.in. dyskusje dydaktyczne prowadzone techniką burzy mózgów, kuli śnieżnej, rankingu diamentowego, metaplanu, drzewa decyzyjnego, obserwacje pedagogiczne- hospitacje, analizę tekstów źródłowych, w tym dokumentów prawnych, PPKO, programów, podręczników, pakietów edukacyjnych, metodę laboratoryjną, Inquiry Based Science Education (IBSE), modelowanie dydaktyczne, symulacje, opracowanie konspektów lekcji  oraz  projekt edukacyjny.

Koszt zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz przyrody w szkole podstawowej wynosi 650 zł. Opłata może zostać wniesiona w całości lub w dwóch ratach na  1 roku 2 stopnia Biologii i Biotechnologii zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS nr 32/2021 załącznik nr 1.