Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu "Ochrona własności intelektualnej"

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV, Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.2, Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym rozpoczął realizację projektu„Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej”.

Okres realizacji projektu: od 1.08.2010 r. do 31.10.2014 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska.

Więcej informacji na temat studiów na stronie: http://ochronawiipa.umcs.lublin.pl/index.php/rekrutacja