Książka miesiąca

 

Kołacz-Chmiel Małgorzata
Mulier honesta et laboriosa. Kobieta w rodzinie chłopskiej późnośredniowiecznej Małopolski.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018, 349 stron ; 24 cm.
ISBN 978-83-227-9079-3

Niewątpliwie największą zaletą pracy jest przywrócenie do świadomości historyków istnienia poza władczyniami, mieszczankami i szlachciankami także i kobiet warstwy kmiecej. Wstrząsające, bo trudno użyć innego słowa, jest ukazanie przez Autorkę, jak dalece na badania prowadzone przez historyków oddziaływał dawny sposób postrzegania kobiety. W wielu miejscach swojej pracy Autorce udało się udowodnić, że historiografia przełomu XIX i XX wieku pochylająca się czasem nad dziejami kobiet, z reguły jednak na marginesie innych badań, nie była wolna od stereotypu myślenia o kobiecie jako przedmiocie, szczególnie w wiekach średnich, a badacze zajmujący się tym zagadnieniem, pomimo innego wydźwięku źródeł, nie widzieli w kobiecie wieków średnich godnego partnera, towarzyszki życia, a jedynie własność ojca, a później męża. [...] Reasumując, powstała niezwykle ważna i potrzebna książka, która nie tylko przybliży badaczom nieodkryty do tej pory świat kobiet warstwy wieśniaczej, ale przede wszystkim uświadomi, jak wiele jeszcze potrzeba pracy, aby zmienić postrzeganie roli kobiet, i to nie tylko w średniowieczu.
Fragment recenzji dr hab. Bożeny Czwojdrak.


Książka otrzymała wyróżnienie Kapituły Lubelskiej Nagrody Naukowej im. Prof. Edmunda Prosta „Premium Scientiarum Lublinense", przyznaną przez Zarząd Główny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego za najlepszą pracę badawczą o wysokich walorach naukowych. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się  3 stycznia 2019 r. w siedzibie LTN-u w Pałacu Czartoryskich w Lublinie.

 

Spis treści:

Książka znajduje się obecnie w trakcie akcesji i katalogowania.
Czytelników zainteresowanych korzystaniem z niej prosimy o kontakt: Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, pok. 213-215, e-mail: k.hudzik@umcs.lublin.pl, tel. 81 537-58-84.