Książka miesiąca

Handbook of Direct Democracy in Central and Eastern Europe after 1989 / Maria Marczewska-Rytko (ed.). - Opladen : Barbara Budrich Publishers, 2018, s. 351.

ISBN: 978-3-8474-2122-1

The aim of the book is the holistic and interdisciplinary political analysis of direct democracy in the Central and Eastern European countries after 1989. The case studies make diagnoses of the state of democratic processes in the countries in question and present and analyze institutions of direct democracy. In addition, the book provides an analytical and comparative examination of the implementation processes of direct democratic practices and solutions at national and local levels. The collection of case studies shows the significance of direct democracy in the formal-legal and practical dimension of the Central and Eastern European countries and point at the use of direct democratic instruments as expression of political awareness in these societies. The studies emphasize the significant connection of the accession process to the European Union and the development of direct democracy in these countries.

About the Author

Maria Marczewska-Rytko is professor of political science at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland. She focuses on political movements.

Celem książki jest całościowa i interdyscyplinarna analiza demokracji bezpośredniej w krajach Europy Centralnej i Wschodniej po 1989 roku. Studia przypadku dokonują rozpoznania stanu procesów demokratycznych w badanych krajach oraz przedstawiają i analizują tamtejsze instytucje demokracji bezpośredniej. Dodatkowo książka zawiera analityczne i porównawcze badania procesów implementacyjnych bezpośrednich praktyk demokratycznych oraz ich efektów na poziomach krajowych i lokalnych. Zbiór studiów przypadku ukazuje znaczenie demokracji bezpośredniej w wymiarze formalno-prawnym i praktycznym w krajach Europy Centralnej i Wschodniej, jak również wskazuje na użyteczność narzędzi demokracji bezpośredniej w wyrażaniu świadomości politycznej tych społeczeństw. Studia podkreślają istotne powiązanie procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej z rozwojem demokracji bezpośredniej w tych krajach.

O autorze

Maria Marczewska-Rytko jest profesorem nauk o polityce na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się ruchami politycznymi.

Źródło: strona www Wydawcy