Książka miesiąca

Lublin : a history / Christopher Garbowski.
Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2018.

Miasto Lublin jest bogate w miejsca o wielkim znaczeniu historycznym. Pośród nich wspaniałe bizantyńskie malowidła z XV w. w kaplicy Zamku Lubelskiego świadczą wymownie o największych osiągnięciach bogatej historii miasta, podczas gdy nazistowski obóz koncentracyjny na Majdanku, kiedyś poza granicami miasta, a obecnie na jego obszarze, jest bolesnym świadectwem jego największej tragedii. Pomimo jednak niewątpliwego znaczenia Lublina wszystko to, co widoczne jest z perspektywy minionego czasu, stanowi zaledwie część większej opowieści. Książka ta przedstawia zwięzłą, ale też dokładną historię Lublina i jego społeczności w szerszym kontekście dziejów Polski, od wczesnych wieków średnich aż do współczesności, w oparciu o najnowszą wiedzę historyczną i ze szczególnym naciskiem na ludzki wymiar historii.

The city of Lublin abounds in sites of historical significance. Among them, the magnificent Byzantine murals from the fifteenth century in the Gothic chapel at Lublin Castle bear eloquent witness to the high points of the city's rich history, while the Nazi concentration camp at Majdanek, once outside the city limits, now within them, is a poignant witness to its greatest tragedy. But despite its undoubted importance, what is visible from the past is nonetheless only a part of the tale. This book presents o concise but thorough history of the city and its community, within the broader Polish context, from the early Middle Ages to the present, based on the most up to date historical knowledge and with a special focus on the human dimension of the story.

Książka znajduje się obecnie w trakcie akcesji i katalogowania.
Czytelników zainteresowanych korzystaniem z niej prosimy o kontakt: Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, pok. 213-215, e-mail: k.hudzik@umcs.lublin.pl, tel. 81 537-58-84.