Kryteria przyjęć na rok akademicki 2018/19

 UCHWAŁA Nr1/05/2017
Rady Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
z dnia 11 maja 2017 roku
w sprawie kryteriów przyjęć kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019

§ 1

            W roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Ekonomicznym UMCS kandydaci będą przyjmowani na następujące kierunki studiów:
1) 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia
ANALITYKA GOSPODARCZA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Podstawę sporządzenia listy rankingowej kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia stanowić będzie łączna liczba punktów obliczonych na podstawie wyników egzaminu maturalnego („nowa matura”) lub ustalonych na podstawie ocen egzaminu dojrzałości („stara matura”) uzyskanych przez kandydata z przedmiotów:

  • matematyka (współczynnik 1,0)
  • język obcy nowożytny (współczynnik 1,0)

oraz jednego przedmiotu wybranego spośród następujących (współczynnik 0,7): geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia.

2) 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia
EKONOMIA
LOGISTYKA
ZARZĄDZANIE
Podstawę sporządzenia listy rankingowej kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia stanowić będzie łączna liczba punktów obliczonych na podstawie wyników egzaminu maturalnego („nowa matura”) lub ustalonych na podstawie ocen egzaminu dojrzałości  („stara matura”) uzyskanych przez kandydata z jednego przedmiotu (współczynnik 1,0) wybranego spośród następujących:

  • matematyka
  • historia
  • geografia
  • oraz języka obcego nowożytnego (współczynnik 1,0).

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
1) wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

  • 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny;
  • 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne.

Kandydatom dysponującym wynikami zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego uwzględnia się jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata.

2) oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), które przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

dopuszczający plus (2+)

50

-

-

dostateczny (3)

75

dostateczny (3)

30

dostateczny plus (3+)

95

dostateczny  plus (3+)

75

dobry (4)

115

dobry (4)

115

dobry plus (4+)

135

dobry plus (4+)

160

bardzo dobry (5)

160

bardzo dobry (5)

200

bardzo dobry plus (5+)

180

-

-

celujący (6)

200

-

-

Jeżeli kandydat zdawał z danego przedmiotu egzamin dojrzałości zarówno w części pisemnej, jak i ustnej uwzględniana będzie średnia z obu ocen.

3) 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia (anglojęzyczne)
BUSINESS MANAGEMENT
Kandydaci na studia anglojęzyczne pierwszego stopnia będą przyjmowani na podstawie złożonego kompletu dokumentów, w tym świadectwa zdanej matury lub jej odpowiednika według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto od kandydata wymaga się przedstawienia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia z kraju anglojęzycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. O przyjęciu na studia będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

4) 3-letnie niestacjonarne(zaoczne) studia pierwszego stopnia
ANALITYKA GOSPODARCZA
EKONOMIA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
LOGISTYKA
ZARZĄDZANIE
Kandydaci na studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia będą przyjmowani na podstawie złożonego kompletu dokumentów według kolejności ich składania.

5) 
2-letnie studia stacjonarne drugiego stopnia
EKONOMIA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
LOGISTYKA
ZARZĄDZANIE
Kandydaci na studia drugiego stopnia będą przyjmowani według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

Na kierunku Ekonomia w pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych, ścisłych (dziedzina nauk matematycznych)
i humanistycznych (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: filozofia, historia, nauki
o zarządzania) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych.

Na kierunku Finanse i Rachunkowość w pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych (dziedzina nauk ekonomicznych i prawnych), ścisłych (dziedzina nauk matematycznych) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych.

Na kierunku Logistyka w pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Logistyka na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych (dziedzina nauk ekonomicznych i prawnych), ścisłych (dziedzina nauk matematycznych) oraz technicznych (dyscypliny: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, geodezja i kartografia, informatyka, inżynieria produkcji, transport) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych.

Na kierunku Zarządzanie w pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków tego Wydziału, a w dalszej kolejnościabsolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych, ścisłych (dziedzina nauk matematycznych)
i humanistycznych (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: filozofia, historia, nauki
o zarządzania) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych.

W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.

6) 2-letnie studia niestacjonarne drugiego stopnia
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.
W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków Wydziału Ekonomicznego UMCS, w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych (dziedzina nauk ekonomicznych i prawnych), ścisłych (dziedzina nauk matematycznych) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez
co najmniej 40 osób.

7) 2-letnie studia niestacjonarne drugiego stopnia
EKONOMIA
LOGISTYKA
ZARZĄDZANIE
Kandydaci na studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia będą przyjmowani na podstawie złożonego kompletu dokumentów według kolejności ich składania. Studia niestacjonarne zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              D z i e k a n 
                                                                        dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. nadzw.