Kreatywność społeczna

 Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Jak zostać studentem? Rekrutacja krok po kroku.

Zasady rekrutacji:

Strona kierunku: kreatywnosc.umcs.lublin.pl

 Studia I stopnia

 • licencjat 3-letni, profil ogólnouniwersytecki

Kreatywność społeczna to nowatorski, unikatowy w skali kraju kierunek studiów na poziomie licencjackim. Studia są adresowane do osób, które chcą wykształcić i rozwinąć umiejętności oraz kompetencje wysoko cenione w nowoczesnych społeczeństwach demokratycznych, a także na współczesnym rynku pracy - takie jak kreatywność w myśleniu i działaniu, nieszablonowość, nowatorstwo, konkurencyjność, krytycyzm, innowacyjność, przedsiębiorczość, skuteczność.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: sfera publiczna, psychologia kreatywności, psychologia osobowości i motywacji, psychologia interakcji społecznych, kreatywność w biznesie, kreatywność w socjotechnikach, antropologia pragmatyczna, estetyka performatywna, filozofia działania kreatywnego, współczesne filozofie polityki, media w sferze publicznej, warsztaty komunikacji, warsztaty kreatywności, pozyskiwanie i analiza informacji, emisja głosu, przygotowanie do wystąpień publicznych. Od drugiego semestru studenci wybierają także interesujące ich przedmioty z bogatej oferty zajęć fakultatywnych.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/kreatywnosc-spoleczna,6263.htm

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • zna mechanizmy rządzące funkcjonowaniem różnych obszarów kultury i sfery publicznej
 • ma interdyscyplinarną wiedzę antropologiczną
 • ma wiedzę na temat wartości oraz systemów normatywnych, na których się opiera sfera publiczna oraz życie jednostkowe i relacje interpersonalne
 • zna teoretyczne i praktyczne zasady racjonalnego i skutecznego działania
 • zna najnowsze filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne teorie kreatywności
 • umie kreatywnie myśleć i działać w różnych obszarach życia społecznego
 • potrafi wykorzystywać praktycznie osiągnięcia nauk humanistycznych i społecznych w celu analizy, modelowania i ukierunkowywania potrzeb indywidualnych i społecznych
 • umie współpracować w zespołach kreatywnych
 • zna podstawy praktycznego stosowania logiki
 • umie racjonalnie i przekonująco argumentować
 • ma podstawowe kompetencje praktyczne z zakresu organizacji i zarządzania, prakseologii oraz operowania informacją
 • ma rozwinięte umiejętności językowe w zakresie wybranego języka obcego
 • ma wykształcone podstawowe zdolności badawcze, takie jak umiejętność gromadzenia danych i ich krytycznej analizy, zdolność właściwego rozpoznawania problemów teoretycznych i praktycznych oraz znajdowania dróg ich rozwiązywania
 • jest przygotowany do kontynuowania studiów na wybranych kierunkach studiów magisterskich
 • dysponuje doświadczeniem zawodowym uzyskanym w trakcie zajęć warsztatowych oraz praktyk

Możliwości zatrudniania

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

 • trener kreatywności
 • agent reklamy
 • specjalista ds. wizerunku
 • innobroker
 • kreator, organizator lub rzecznik instytucji publicznych
 • animator i lider ruchów społecznych
 • konsultant w przemysłach kreatywnych
 • lider i konsultant ruchów politycznych
 • specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego
 • doradca personalny

Możliwości rozwoju

Studenci kreatywności społecznej mogą kształtować i doskonalić swoje pomysły i umiejętności, działając w kole naukowym KreaTyVni, jak również w Samorządzie Studentów WFiS oraz w innych organizacjach funkcjonujących na Wydziale Filozofii i Socjologii. Owocną formą zdobycia doświadczenia zawodowego są praktyki, jakie studenci odbywają na drugim roku studiów w różnych instytucjach publicznych i kulturalnych, między innymi takich jak: Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie, Centrum Kompetencji Społecznych, Medialnych i Twórczych „Profesus”, Centrum Kultury, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie – Rewiry, Radio Centrum, Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, Ośrodek Debaty Międzynarodowej Lublin, Business Link Lublin, Herbapol¬-Lublin.

Dodatkowe informacje

Kierunek jest prowadzony na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Zajęcia prowadzą jednak również pracownicy Instytutu Psychologii, Instytutu Kulturoznawstwa, Instytutu Wychowania Artystycznego oraz praktycy (trenerzy, przedsiębiorcy, działacze kultury).

Uwagi: Szczegółowe informacje na temat studiów na kreatywności społecznej oraz opis aktualnych wydarzeń, w których uczestniczą studenci, można znaleźć na stronach internetowych:

http://kreatywnosc.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/kreatywnosc.umcs