Koronawirus - rok akademicki 2021/2022

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ KSZTAŁCENIA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII

Wytyczne UMCS, Lublin 30 marca 2022 r. (wyciąg)


Rozdział I. Pkt 2. Samoocena zdrowia pracowników, studentów oraz innych osób przebywających w obiektach Uczelni.

2.1 Każda osoba, korzystająca z budynków Uczelni, powinna codziennie rano (przed wyjściem do pracy, na zajęcia, itp.) dokonywać samooceny stanu zdrowia, zwłaszcza w sytuacji wcześniejszego bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, podejrzaną o chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzaną o zakażenie tym wirusem.

2.2 Elementami samooceny stanu zdrowia są:

 • obserwacja objawów mogących świadczyć o infekcji układu oddechowego,
 • pomiar temperatury ciała.

2.3 W przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego (37,3°C < temperatura < 38°C), gorączki (temperatura ≥ 38°C) lub innych objawów mogących świadczyć o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, należy skontaktować się z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

2.4 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów mogących świadczyć o infekcji układu oddechowego oraz w przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego lub gorączki, zabronione jest przychodzenie na Uczelnię do czasu zdiagnozowania przyczyny tego stanu oraz wyleczenia infekcji.

2.5 Osoby, które mają wątpliwości co do zalecanego sposobu postępowania mogą skorzystać z anonimowego wywiadu informacyjnego opartego na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz amerykańskiej agencji Centers Wydanie I for Disease Control and Prevention (CDC) umieszczonego na Platformie „Sprawdź, czy masz objawy COVID-19” (strona Serwisu Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia https://pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy).

2.6 Wykaz danych kontaktowych służb sanitarnych.

Lp. Nazwa instytucji Kontakt
1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
ul. Uniwersytecka 12
20-029 Lublin
faks: 1-532-47-23
e-mail: psse.lublin@pis.gov.pl
2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
ul. Pielęgniarek 6
620-708 Lublin
fax. 81-743-46-86
e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl
lub
sekretariat@wsse.lublin.pl
3. Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800-190-590
4. Całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej +48-222-500-115
5. Teleplatforma Pierwszego Kontaktu
Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku
do piątki w godzinach od 18.00 do 8.00 rano
kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni
POZ. Platforma działa również całodobowo
w sobotę, niedzielą i święta.
800-137-200
6.

W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia natychmiast
zadzwoń na numer alarmowy.

112 lub 999

 Rozdział 2. Pkt 1. Sposób postępowania osób korzystających z obiektów Uczelni oraz mających bezpośrednie kontakty zawodowe z pracownikami lub studentami Uczelni, u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

1.1 Wszystkie osoby korzystające z obiektów Uczelni w związku z wykonywaną pracą lub nauką, osoby mające bezpośrednie kontakty zawodowe z pracownikami lub studentami Uczelni oraz osoby korzystające z uczelnianej infrastruktury, a zwłaszcza:

 • pracownicy uczelni zatrudnieni w ramach stosunku pracy, osoby odbywające staże zawodowe oraz wolontariusze,
 • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie), jeżeli ich realizacja wiąże się z koniecznością przebywania w obiektach Uczelni oraz kontaktów zawodowych z pracownikami lub studentami Uczelni, w trakcie których dochodziło do bliskich kontaktów,
 • studenci oraz uczniowie odbywający na Uczelni praktyki zawodowe,
 • studenci studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
 • doktoranci studiów doktoranckich,
 • doktoranci szkół doktorskich,
 • słuchacze studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia realizowanych przez Uczelnię,
 • mieszkańcy domów studenta,
 • osoby przebywające na Uczelni na stypendiach/pobytach naukowych/wizytach studyjnych,
 • pracownicy firm świadczących usługi związane z bezpośrednią obsługą obiektów Uczelni (sprzątanie, obsługa szatni, obsługa portierni, ochrona obiektów),
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą w obiektach Uczelni (stołówki, bufety, punkty ksero, kioski, itp.),

są zobowiązane do przekazania informacji o chorobie wywołanej wirusem SARS-CoV-2 pod wskazane niżej numery telefonów, czynne w dni robocze od godziny 7.15 do godziny 15.15:

Telefon komórkowy – 506-102-571.
Telefon komórkowy –
506-102-773.

1.2 W przypadku pracowników i studentów anglojęzycznych informację, o której mowa w punkcie 1.1 należy przekazać pod wskazany niżej numer telefonu, czynny w dni robocze od godziny 715 do godziny 15.15 (81) 537-29-26.

1.3 Osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2 są zobowiązane do przekazania następujących danych:
    a) imienia i nazwiska,
    b) numeru telefonu kontaktowego,
    c) podstawy przebywania w obiektach Uczelni lub kontaktów zawodowych z pracownikami oraz studentami (np. pracownik, student, doktorant, itp.),
    d) faktu zamieszkania w domu studenta należącym do Uczelni,
    e) daty wystąpienia objawów chorobowych,
    f) daty pobrania materiału do badania na obecność wirusa SARS-CoV-2,
    g) wykazu osób, z którymi miały bliski kontakt w trakcie przebywania na Uczelni, wraz z informacją o miejscu ich pracy lub nauki oraz dacie kontaktu,
    h) wykaz, o którym mowa wyżej, powinien obejmować co najmniej okres:

 • 2 dni poprzedzających wystąpienie objawów chorobowych,
 • w przypadku braku objawów chorobowych, ale pozytywnym wyniku badania na obecność wirusa, do 2 dni przed pobraniem materiału do badania,
 • 2 dni od styczności z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie.

1.4 W stosunku do pracowników, studentów oraz doktorantów, którzy mimo obowiązku nie dokonają zgłoszenia, będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne określone w odrębnych przepisach.

1.5 Mieszkańcy domów studenckich, którzy mimo obowiązku nie dokonają zgłoszenia, po zakończeniu okresu leczenia, mogą zostać pozbawieni prawa do dalszego zamieszkiwania w tych obiektach.

Rozdział 5. Pkt 5. Ogólne wymagania dotyczące udziału w zajęciach stacjonarnych.

5.1 W obiektach dydaktycznych uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa wprowadzonych niniejszą procedurą.

5.2 W zajęciach stacjonarnych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które nie wykazują objawów chorobowych górnych dróg oddechowych oraz nie mają gorączki lub stanu podgorączkowego.

5.3 Uczestnicy zajęć przychodzą do budynku dydaktycznego tuż przed zajęciami i powinni go opuścić zaraz po ich zakończeniu.

5.4 Wewnątrz budynku uczestnicy zajęć przemieszczają się najkrótszą drogą do pomieszczenia dydaktycznego, w którym odbywają się zajęcia.

5.5 Uczestnicy zajęć są zobowiązani do pozostawiania odzieży wierzchniej oraz większych bagaży (torby, plecaki, itp.) w szatni. Na zajęcia należy zabierać wyłącznie niezbędne rzeczy.

5.6 Każdorazowo przed wejściem do pomieszczenia gdzie odbywają się zajęcia, uczestnicy zajęć są zobowiązani do dezynfekcji rąk.

5.7 Podczas zajęć w laboratoriach, pracowniach specjalistycznych i warsztatach, obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Telefony, które znajdują się w torbach pozostających w tych pomieszczeniach muszą być wyciszone lub wyłączone.

5.8 Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w zajęciach na poszczególnych wydziałach mogą być określone wewnętrznymi procedurami,