Kontakty wydziałowe

Komunikat o zmianach w strukturze Wydziału >>>

Wydział Humanistyczny UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A 
20-031 Lublin
fax (+48) 81-537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl

Dziekan 
prof. dr hab. Robert Litwiński
p. 033, tel. (+48) 81-537-27-60
Dyżury w sem. zimowym 2019/2020
wtorek 11.30-13.30
czwartek 10.00-12.00                                         

Prodziekan ds. studenckich: 
dr hab. Marek Woźniak, prof. UMCS
p. 039, tel. (+48) 81-537-27-55 
Dyżury w sem. zimowym 2019/2020
wtorek 12.00-13.00
czwartek 10.00-11.00

- pomoc materialna
- opieka nad kierunkami: archeologia, architektura informacji, archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, filologia polska, historia, informatologia stosowana, komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy, kulturoznawstwo, logopedia z audiologią, technologie cyfrowe w animacji kultury, translacja konferencyjna, turystyka historyczna
                                                    
Prodziekan ds. kształcenia
dr Małgorzata Krzemińska-Adamek
p. 027, tel. (+48) 81-537-27-51
Dyżury w sem. zimowym 2019/2020
wtorek 9.30-11.00
czwartek 12.00-14.00

- program wymiany międzynarodowej studentów ERASMUS Plus
- opieka nad kierunkami: anglistyka, bałkanistyka, germanistyka, hispanistyka, iberystyka, lingwistyka stosowana, polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie, portugalistyka, romanistyka, rusycystyka, ukrainistyka

Kierownik ds. administracji Wydziału:

mgr Marzena Koput
p. 036, tel. (+48) 81-537-27-58

Stanowiska ds. jakości kształcenia:
mgr Magdalena Jabłońska-Kwiecień
mgr inż. Małgorzata Zalewska-Warpas
p. 037, tel. 81-537-27-57

Stanowiska ds. obsługi procesu dydaktycznego:
mgr Katarzyna Derkacz
mgr Jarosław Wojtaszko
p. 038, tel. (+48) 81-537-27-56
mgr Katarzyna Brzyska
p. 032, tel. (+48) 81-537-27-62


Stanowiska ds. finansowych i zamówień publicznych:
mgr Katarzyna Czechowska
mgr inż. Tomasz Kosa
p. 035, tel. (+48) 81-537-27-59

Stanowisko ds. informacji i promocji:
mgr Joanna Kuropatnicka

Asystent Dziekana:
mgr Magdalena Walczak
p. 034, tel. (+48) 81-537-27-60

Obsługa kierunków - link do strony >>>


Komisje i zespoły wydziałowe - link do strony >>>

Kierownicy studiów doktoranckich - zob. informacje o studiach >>>

Szkoła doktorska nauk humanistycznych - link do strony >>>

Kierownicy studiów podyplomowych - zob. opis danego kierunku >>>

Opiekunowie kół naukowych - zob. informacje o danym kole >>>

Koordynator Wydziałowy ds. Programu Erasmus+ dr hab. Piotr Bednarz

Koordynatorzy ds. Programu Erasmus+ w jednostkach - zob. Erasmus+  Informacje wydziałowe >>>


Lista ekspertów medialnych - link do wykazu >>>

Publikacja treści, redakcja i administracja strony Wydziału w Serwisie Informacyjnym UMCS
mgr Urszula Kurzątkowska
p.15 (Instytut Archeologii, Stara Humanistyka), tel. (+48) 81-537-26-49

Uprawnienia do redakcji stron poszczególnych jednostek (stanowiących strukturę Wydziału do 30.09.2019): Instytut Anglistyki – dr Hubert Kowalewski; Instytut Archeologii – dr Tomasz Dzieńkowski; Instytut Filologii Polskiej – dr Przemysław Kaliszuk; Instytut Filologii Romańskiej – dr Piotr Sorbet; Instytut Filologii Słowiańskiej – mgr Jarosław Wojtaszko; Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej – dr Andrzej Materna; Instytut Historii – mgr Katarzyna Brzyska; Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – dr Sebastian Kotuła; Instytut Kulturoznawstwa – dr Radosław Bomba; Zakład Logopedii – dr Wojciech Lipski.
Strona Instytutu Neofilologii (od 1.10.2019) - w trakcie budowy.


Obiekty Wydziału
Kierownik - mgr Maria Bukowska

Portiernia "Stara Humanistyka" tel. 81-537-54-77
Portiernia "Nowa Humanistyka" tel. 81-537-26-10

Dane UMCS i telefony alarmowe