Kontakty wydziałowe

Wydział Humanistyczny UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A 
20-031 Lublin
fax (+48) 81-537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl

Dziekan:  
Prof. dr hab. Robert Litwiński
p. 033, tel. (+48) 81-537-27-60
Dyżury w sem. letnim 2018/2019
wtorek 10.30-12.00
czwratek 12.00-14.00                                              

Prodziekan ds. studenckich: 
Dr hab. Marek Woźniak, prof. UMCS
p. 039, tel. (+48) 81-537-27-55 
Dyżury w sem. letnim 2018/2019
wtorek 12.00-13.00
czwartek 10.00-11.00
                                                    
- pomoc materialna
- opieka nad kierunkami: archeologia, architektura informacji, archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, bałkanistyka, historia, informatologia stosowana, kulturoznawstwo, rusycystyka, technologie cyfrowe w animacji kultury, turystyka historyczna, ukrainistyka

Prodziekan ds. współpracy z zagranicą: 
Dr hab. Irmina Wawrzyczek, prof. UMCS
p. 027, tel. (+48) 81-537-27-51
Dyżury w sem. letnim 2018/2019
wtorek 13.00-14.30
czwartek 9.00-11.00
                                                    
- program wymiany międzynarodowej studentów ERASMUS Plus
- opieka nad kierunkami: anglistyka, germanistyka, iberystyka, komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy, lingwistyka stosowana, romanistyka, translacja konferencyjna

Prodziekan ds. ogólnych: 
Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska 
p. 032, tel. (+48) 81-537-27-62 
Dyżury w sem. letnim 2018/2019
wtorek 11.30-13.00
czwartek 9.30-11.00
                                                    
- opieka nad kierunkami: e-edytorstwo i techniki redakcyjne, filologia polska, logopedia z audiologią

Kierownik Dziekanatu:
mgr Marzena Koput
p. 036, tel. (+48) 81-537-27-58

Zastępca Kierownika Dziekanatu:
mgr inż. Małgorzata Zalewska-Warpas
p. 035, tel. (+48) 81-537-27-59

Biuro Dziekana: 
mgr Magdalena Walczak
p. 034, tel. (+48) 81-537-27-60

Komórka finansowa:
mgr inż. Tomasz Kosa
p. 035, tel. (+48) 81-537-27-59

Obsługa kierunków - link do strony >>>


Kontakt do jednostek  Wydziału - zob. lewe menu: Wydział→Struktura→jednostka

Komisje i zespoły wydziałowe - link do strony >>>

Kierownicy studiów doktoranckich - zob. informacje o studiach >>>

Kierownicy studiów podyplomowych - zob. opis danego kierunku >>>

Opiekunowie kół naukowych - zob. informacje o danym kole >>>

Koordynator Wydziałowy ds. Programu Erasmus+ dr hab. Piotr Bednarz

Koordynatorzy ds. Programu Erasmus+ w jednostkach - zob. Erasmus+  Informacje wydziałowe >>>


Lista ekspertów medialnych - link do wykazu >>>

Publikacja treści, redakcja i administracja strony Wydziału w Serwisie Informacyjnym UMCS
mgr Urszula Kurzątkowska
p.15 (Instytut Archeologii, Stara Humanistyka), tel. (+48) 81-537-26-49

Uprawnienia do redakcji stron jednostek Wydziału: Instytut Anglistyki – dr Hubert Kowalewski; Instytut Archeologii – dr Tomasz Dzieńkowski; Instytut Filologii Polskiej – dr Przemysław Kaliszuk; Instytut Filologii Romańskiej – dr Piotr Sorbet; Instytut Filologii Słowiańskiej – mgr Jarosław Wojtaszko; Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej – dr Andrzej Materna; Instytut Historii – mgr Katarzyna Brzyska; Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – dr Sebastian Kotuła; Instytut Kulturoznawstwa – dr Radosław Bomba; Zakład Logopedii – dr Wojciech Lipski


Administracja budynku
Kierownik - mgr Maria Bukowska

Portiernia "Stara Humanistyka" tel. 81-537-54-77
Portiernia "Nowa Humanistyka" tel. 81-537-26-10

Dane UMCS i telefony alarmowe