Konkurs „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych”

Centrum Badań Naukowych uprzejmie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi nabór do konkursu „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych” na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, spełniające łącznie następujące warunki:

1. obejmują przeprowadzenie badania na temat niepełnosprawności i przedstawienie jego wyników:

  • w formie artykułu naukowego przesłanego do publikacji w polskim czasopiśmie
  • w formie prezentacji konferencyjnej w Polsce,

2. obejmują badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych przez PFRON,

3. okres realizacji, w tym przeprowadzenie badania oraz przesłanie jego wyników do publikacji w czasopiśmie naukowym, wynosi co najwyżej 7 miesięcy (wystąpienie konferencyjne może się odbyć w terminie do 10 miesięcy),

4. wysokość dofinansowania wynosi do 11.000 złotych;

5. realizowane są przez jedną lub dwie osoby, które spełniają następujące warunki:

  • są w trakcie studiów doktoranckich, mają otwarty przewód doktorski i przedłożą stosowne zaświadczenie od promotora swojej pracy doktorskiej lub posiadają stopień doktora,
  • są zatrudnione przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilnoprawną.

Wnioski można składać do 16.06.2019 r.

Szczegółowe informacje nt. wymagań konkursowych znajdują się na stronie PFRON.


Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych:

e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

Anna Kotula-Pytel oraz Paweł Mazurek – pokój 1406, tel.: 81 537 51 16
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak – pokój 1406, tel.: 81 537 51 22

    Aktualności