Konkurs Grantnowy Samorządu Studentów

W związku z przeznaczeniem przez Samorząd Studentów UMCS środków finansowych na realizację programu grantowego, uprzejmie informujemy o rozpoczęciu konkursu grantowego, na który została przeznaczona kwota 30.000 zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy studenckie, koła naukowe oraz inne uczelniane organizacje studenckie działające na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wpisane do rejestru organizacji prowadzonego przez Rektora UMCS.

Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów, które zostaną zrealizowane do końca roku kalendarzowego 2020 (marzec - grudzień 2020).

Wnioski należy składać w dniach 02-16 marca 2020 r. w Biurze Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS - DS. Babilon, ul. Radziszewskiego 17,  pokój nr 4 -  u p. Wiktora Rysaka (w godzinach 10:00 – 14:00)

Wzory wniosków oraz regulamin przyznawania grantów dostępne są na stronie Samorządu Studentów oraz w załączeniu.

Podziału przeznaczonych na ten cel środków dokona Parlament Studentów UMCS w oparciu o projekt podziału przedstawiony przez komisję grantową.

Oceny wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym dokona komisja grantowa powołana przez Parlament Studentów UMCS. Komisja odrzuci wniosek, który nie spełnia wymogów formalnych, a także jeżeli nie zostało złożone sprawozdanie albo sprawozdanie zawiera braki formalne. Po zakwalifikowaniu wniosków komisja dokona ich oceny merytorycznej oraz zaproponuje przyznanie dotacji, której wysokość zależeć będzie od liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków oraz wysokości środków przeznaczonych na ten cel.

 

Piotr Warchał
Przewodniczący Parlamentu Studentów UMCS

    Aktualności

    Autor
    Wiktor Rysak
    Data dodania
    2 marca 2020