Zastosowania technologii informacyjnej w obrocie prawnym - badanie i nauczanie na wydziałach prawa i administracji w Polsce - 16 listopada 2015 r.

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Zastosowania technologii informacyjnej w obrocie prawnym - badanie i nauczanie na wydziałach prawa i administracji w Polsce

Lublin, 16 listopada 2015 roku

9.00 - 9.30 Otwarcie konferencji

 1. Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS
 2. Dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw., Prorektor UMCS, Kierownik Katedry Teorii Organizacji i Kierownictwa WPiA UMCS
 3. Dr hab. Jacek Janowski, Kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej WPiA UMCS

I. 9.30 – 11.30 - przew. dr hab. Jacek Janowski (wystąpienia po 20 min):

 1. Dr hab. Grażyna Szpor, prof. nadzw., UKSW - Prawo informatyczne
 2. Dr hab. Diana Pietruch-Reizes, UJ - Problematyka informacji prawnej i informatyki prawniczej w kształceniu z zakresu zarządzania informacją
 3. Dr hab. Paweł Fajgielski, prof. nadzw., KUL – Badanie i nauczanie IT w aspekcie ochrony prywatności
 4. Dr Grzegorz Wierczyński, UG - Informatyka prawnicza na WPiA UG. Dotychczasowe doświadczenia i plany na przyszłość
 5. Dr Karol Dobrzeniecki, UMK - Informatyka prawnicza z perspektywy filozofii prawa

- dyskusja panelowa

Przerwa kawowa - 15 min.

II. 11.45-13.45 – przew. prof. dr hab. Grażyna Szpor (wystąpienia po 20 min):

 1. Dr hab. Przemysław Polański, ALK - O wyzwaniach badawczych związanych z projektowaniem systemu informacji prawnej Legalis
 2. Dr Agata Jaroszek i mgr Damian Klimas, UWr – Badawcze i dydaktyczne doświadczenia CBKE
 3. Katarzyna Prusak-Górniak i Justyna Duszyńska, MAiC - Informatyzacja wyzwanie dla prawników
 4. Dr Berenika Kaczmarek-Templin, PW/UO - Technologie informacyjne w postępowaniu cywilnym a konieczność ochrony danych osobowych
 5. Dr Jakub Rzymowski, UŁ - Nowe technologie, stare uprawnienia, czyli jak nie tworzyć prawa. Nowelizacja instytucji doręczenia w KPA jako przykład uszczuplenia uprawnień uczestników postępowania a konceptualizm prawniczy jako ogólna teoria prawa

- dyskusja panelowa

Przerwa obiadowa – 1 godz.

III. 14.45-16.45 – przew. prof. dr hab. Przemysław Polański (wystąpienia po 20 min):

 1. Doc. dr Jacek Petzel, UW – Globalne aspekty informatycznego kształcenia prawników
 2. Dr hab. Wojciech Cyrul, UJ – Oddziaływanie infrastrukturalne technologii informacyjnej
 3. Dr Justyna Kurek, UKSW - Interdyscyplinarność nauczania na wydziałach prawa i administracji - perspektywy roku pracy 2020
 4. Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska, UKSW Problematyka cyberbezpieczeństwa w programach nauczania na wydziałach prawa i administracji
 5. Mgr Mateusz Kamiński, UŁ - Potrzeby pracowników urzędu w zakresie kształcenia ze znajomości przepisów regulujących stosowanie technologii informacyjnych w urzędzie miejskim w gminie do 10000 mieszkańców na przykładzie Urzędu Miejskiego w Rzgowie

- dyskusja panelowa

Przerwa kawowa - 15 min.

IV. 17.00-18.00 – przew. doc. dr Jacek Petzel (wystąpienia po 10 min):

 1. Dr Małgorzata Ganczar, KUL – Potrzeby badawcze i dydaktyczne administracji elektronicznej
 2. Dr Karol Dąbrowski, UMCS - Nauczanie technologii informacyjnej z perspektywy historyka prawa
 3. Mgr Dawid Fajdek, UMCS – Wykorzystanie doświadczeń studenckich w trakcie nauczania technologii informacyjnych
 4. Mgr Agnieszka Dragan, Badania nad jednolitą europejską przestrzenią cyfrową
 5. Artur Potocki, student UMCS, Oczekiwania studentów w zakresie nauczania technologii informacyjnej

- dyskusja panelowa

18.00 Zamknięcie konferencji

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

  Konferencje naukowe

  Data dodania
  16 listopada 2015