II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rynki finansowe, finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne z perspektywy młodego ekonomisty" - 17 czerwca 2016 r.

Konferencja przeznaczona jest dla młodych naukowców. Organizatorzy młodego naukowca definiują jako osobę nie posiadająca stopnia naukowego doktora nauk i wyżej. Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów, asystentów.

Strona Konferencji na Facebooku

Podczas konferencji poruszane będą problemy z obszaru rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw oraz finansów publicznych. Zachęcamy uczestników do przedstawiania teoretycznych oraz teoretyczno-praktycznych wyników oryginalnych, własnych badań naukowych. Proponowane zagadnienia w ramach poszczególnych obszarów tematycznych są następujące:

Ubezpieczenia i rynki finansowe:

 • Nowe tendencje w systemie ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych
 • Rynek ubezpieczeniowy i jego ewolucja
 • Rola i znaczenie ubezpieczeń we współczesnej gospodarce
 • Współczesne dylematy bankowości
 • Stabilność i rozwój rynku kapitałowego
 • Ewolucja współczesnych instrumentów finansowych
 • Dystrybucja produktów finansowych – aktualne problemy
 • Metody wyceny i zarządzanie wartością banków i ubezpieczycieli
 • Nowoczesne strategie zarządzania finansami banków i  ubezpieczycieli i inne 

Finanse przedsiębiorstw:

 • Miejsce i rola finansów w strategii przedsiębiorstw
 • Zastosowanie metod analizy finansowej w zarządzaniu finansami
 • Metody i instrumenty zarządzania płynnością
 • Metody i instrumenty zarządzania kapitałem
 • Metody i instrumenty zarządzania aktywami trwałymi
 • Finansowanie działalności bieżącej i rozwojowej
 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym
 • Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa
 • Instrumenty finansowe w relacjach inwestorskich

i inne.

Z uwagi na liczne zapytania ze strony potencjalnych uczestników o możliwości publikowania opracowań związanych z problematyką finansów publicznych Komitet Organizacyjny przechylając się do próśb uruchomił trzeci panel tematyczny Konferencji.

Finanse publiczne:

 • Rola i znaczenie finansów publicznych we współczesnej gospodarce
 • Polityka fiskalna w warunkach integracji gospodarczej i globalizacji
 • Problem nierównowagi budżetowej i zadłużenia publicznego we współczesnej gospodarce
 • Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego i ich adekwatność do realizowanych zadań
 • Rola podatków w polityce makroekonomicznej państwa oraz determinanty efektywności fiskalnej systemu podatkowego
 • Potrzeba i kierunki zmian w systemie podatkowym
 • Instrumenty podatkowe w decyzjach przedsiębiorstw

i inne.

Program konferencji:

9:00 Otwarcie Sekretariatu Konferencji
9:30-9:45 Przywitanie Gości
9:45-11:30 Sesja plenarna: (sala B4)

1. Wystąpienie Eksperckie–Krzysztof Ostafiński, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm.
2. Alicja Szyszko, Uniwersytet Jagielloński –Zmiany instytucjonalne w kształcie  sieci bezpieczeństwa finansowego w Unii Europejskiej po doświadczeniach globalnego kryzysu finansowego lat 2007-2009.
3. Mariusz Mak, Uniwersytet w Białymstoku–Ocena konkurencyjności polskiego systemu podatkowego na podstawie badań niezależnych organizacji.
4. Anna Staszel, UE w Krakowie –Wpływ rezerw i odpisów aktualizujących wartości aktywów na wiarygodność wskaźników finansowych.
5. Marcin Dąbrowski, UE we Wrocławiu - Płynność finansowa małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik ekonomiczny udzielania pomocy w spłacie należności publiczno-prawnych.

11:30-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:30 Równoległe sesje referatowe 

 • Rynki finansowe i finanse przedsiębiorstw I (Sala B4)
 • Ubezpieczenia(Sala B3)
 • Główne problemy i wyzwania finansów publicznych z perspektywy międzynarodowej i krajowej(Sala B2)

13:30-14:00 Obiad
14:30-16:00 Równoległe sesje refaratowe

 • Rynki finansowe i finanse przedsiębiorstw II (Sala B4)
 • Bankowość (Sala B3)
 • Ekonomiczne i prawne aspekty systemów podatkowych w Polsce i na świecie(Sala B2)
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw (Sala B1)

16:00-16:15 Zakończenie Konferencji  

Sesje referatowe - harmonogram

Rada Programowa:

prof. dr hab. Maciej Bałtowski
dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. nadzw.
dr hab. Piotr Karpuś, prof. nadzw.
dr hab. Henryk Mamcarz, prof. nadzw.
dr hab. Henryk Ronek, prof. nadzw.
dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. nadzw.
prof. dr hab. Jerzy Węcławski
dr Anna Wawryszuk-Misztal
dr Elżbieta Wrońska-Bukalska

Publikacja

Pozytywnie zrecenzowane opracowania naukowe zostaną opublikowane w formie rozdziału w jednej z dwóch monografii naukowych, co według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dziennik Ustaw z dnia 1 sierpnia 2012 r., poz. 877) pozwala uzyskać 4 pkt. do oceny.

Rozdział w monografii naukowej powinien zawierać od 20 000 znaków do 22 000 znaków. swój objętością nie powinien przekraczać 14 stron A4.

Z uwagi na dwie monografie naukowe istnieje możliwość zgłoszenia więcej niż jednego opracowania. W takim przypadku w formularzu zgłoszeniowym należy wpisać dwa tematy. W przypadku kilku publikacji jednego autora, autor zobowiązany jest do uiszczenia odrębnej opłaty konferencyjnej za każde zgłoszone do publikowania opracowanie.

Temat opracowania powinien być powiązany z zakresem tematycznym konferencji.

Monografie naukowe

Celem popularyzacji opracowań nadesłanych przez uczestników Organizatorzy udostępniają do wglądu publicznego dotychczas wydane monografie naukowe.

Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty (pobierz PDF)

Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy (pobierz PDF)

Pliki do pobrania

Kontakt:

mgr Kamil Mazurkiewicz, tel. 785 031 180
mgr Anna Jańska, tel. 660 403 630
mgr Małgorzata Twarowska 664 760 565

adres e-mail: konferencja_umcs@wp.pl

adres do korespondencji:

Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie
Zakład Finansów Podmiotów Gospodarczych
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/603
20-031 Lublin  - z dopiskiem "Konferencja"

  Konferencje naukowe

  Data dodania
  17 czerwca 2016